Архив рубрики: Лакрал райондалия

Оьрмулул зума-къирагърай къаличIаннав

«КьатIух бивщусса оьрчI­ру», «ххисса оьрчIру», «кьадар захIматсса оьрчIру» — жула заманнул ца яла цIуцIимур буруккин. Цир нитти-буттал цалва оьрчIру кьадарданул ва паччахIлугърал каруннихьхьун буллалаврил багьана? Цумур-духьурчагу паччахIлугърай мудан бивкIун бур ятинсса ва нитти-буттал аякьалулу бакъасса оьрчIру. Читать далее

Ордендалул ххассал увма

e_11Гьашину Лакрал райондалийсса Ххувшаврил байрандалул сий бюх­ттул дуруна Санкт-Петербурграя увкIсса ЧIурттащиял шяраватусса КьурбанмахIаммад Амаевлул. Ва 1957 шиная мукьах зий ивкIссар Санкт-Петербург шагьрулул Фрунзенский райондалул Читать далее

Ялун бучIантIимур жагьилтурал кIунттихьри

IMG_15Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни райондалул ва республикалул олимпиадарттай ва личIи-личIисса конкурсирдай ххув хьусса ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса дуклаки оьрчIан бахшишру дуллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, Читать далее

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fkur_15Райондалул администрациялул оьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, апрель зурул 18-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Читать далее

Бухьхьияра хъамалу Лаккуйн

ilchhi_8ДР – лул Жагьилтурал политикалул комитетрал хъунаманал хъиривчу Муслимат Халимбагова, Лакрал райондалул жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул хъунама МахIаммад Гадаев ва Закарижаева Дианал даврил каялувчи ПатIимат Парамазова Читать далее

Магьирлугъ сагъссаксса миллатгу уттавассар

je_10Мартрал 6-нний Гъумучиял клубраву хьунни райондалий Культуралул шин тIитIаврин ва Хъаннил байрандалун хас дурсса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни райондалул шяраваллал магьирлугърал къатрал зузалт.

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугъ тIитIлай, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп Читать далее

Республикалул БакIчинал вакил Лакрал райондалий

feds_15АлхIат кьини Лакрал райондалул агьалинащал хьунаакьин увкIун ия ДР-лул БакIчинал зунттал районнайсса уполномоченный Ибрагьим Ибрагьимов. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни райондалул идарарттал хъуними, шяраваллал бакIчитал. Читать далее

Республикалул бакIчинал Рисала хъинчулий ккаклай

Январь зурул 21-нний — Дагъусттаннал АССР сакин хьуну 93 шин там хъанахъисса кьини Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни ДР-лул бакIчинал Халкьуннал Мажлисрайнсса «Дагестан: Читать далее

Шинал хIасиллу дунни

Декабрь зурул 30-нний Лакрал райондалул актовый залдануву хьунни ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса райондалул депутатътурал сессия. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Читать далее

Аьрххи – ГьунчIукьатIрал шяравун

Нанисса шинал графикрайн бувну, райондалул бакIдургьуми, идарарттай, организациярдай каялувшиву дуллалими, жаваблувсса зузалт жяматращал хьунабавкьусса мукьулчинмур шяравалуну хьунни ГьунчIукьатIралмур. Читать далее