Архив рубрики: Лакрал райондалия

Тахсиркартурал жаваб дуллуссар

lolo_14Лакрал райондалул ОВД-лул каялувчи Марат МахIмудовлущалсса ихтилат.
МахIмудов Марат ЯхIиянал арс увну ур Бархъаллал шяраву. Къуртал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал пединститутрал физкультуралул факультет. 2006 шинал къуртал бувну бур Аьрасатнал МВД-лул Академия. Читать далее

Къумасса асардащалсса байран

IMG_7562Къуллугърал буржру биттур буллай, оьрмурдацIа хьусса зузалт:
Милицанал хъунама сержант Къунжуев Амсаруллагь; милицанал хъунама сержант Оьмаров АьлихIусман; полицанал майор Жяъпаров Неъматуллагь; полицанал хъунама лейтенант Булатов Идрис; полицанал хъунама лейтенат ХIамзатов Читать далее

Бакьин буллай бур Гъумучиял бяр

sop_13Ларгсса шинал хъунма­сса аваза сукку хьуссия Гъумучиял бярнил ялув. «Ханнал бяр оьрватIал мина хьуну бур, щарай бур, муних ургайсса акъар», — тIий соцсетирдавугу чичлай, бярнил лултту чулийсса ттучаннавун, кафердавун щин экьинай дур тIий, миннул заллухъругу аьрзирдай бувккукун, райондалул администрациялул бувну бия бяр цIубуккан бансса проект. Читать далее

Райондалул депутатътурал ирглийсса батIаву

sop_2Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни райондалул депутатътурал ирглийсса сессия. Му бачин бувну ия райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул Читать далее

Учительтурал конкурс Гъумук

 

sat_12

 

Ва зурул 20-22-нний Гъумук хьунни «Учитель года Дагестана – 2015» конкурсрал муниципал этап. Муний гьуртту хьунни райондалул 8 школа: Гъумучиял, КIундиннал, Кьубиял, Ххюлуссуннал, Ккурккуллал, ГьунчIукьатIрал, Карашрал ва Гъумучиял лицей. Читать далее

Агьалинал буруккинтту ххалбивгьунни

gard_14Ларгсса нюжмардий Д. А. Медведевлул «Единая Россия» партиялул жямат кьамул байсса ОП-лул (Общественная приемная) хъунама Сейфулла Исакьов увкIун ия Лакрал райондалул агьалинал буруккинттах вичIидишин. Читать далее

Хъунмур буруккин оьрчIру чаншиврул бур

kol_15Гьарца школалул бур цанма хасъсса буруккинтру: хъунисса школарттал оьрчIру чIявусса бушиврийну, миннал дуккаврил ва тарбиялул ялув ка хъирив къалаллалаву; мюрщисса школарттай оьрчIру чансса бушиврийну, му лакьингу Читать далее

Цашиву цIакьссаксса, кьуватгу загълунссар

imag_11Лакрал райондалий цин лархьхьуну оьрмулувун духлай дур Дагъусттан Республикалул бакIчинал хьхьичIххуттавун ласун ккаккан дурсса проектру, программарду. Хаснура шикку гьартану дачин дан къулайшиву ва каши дур шяраваллил хозяйствалун дагьайми. Читать далее

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

dsdr_8Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь Читать далее

Лакрал район хьхьичIунсса районнавух

Муниципал районнал ва шагьрурдал округирттал пландалийсса ккаккиярттал социал-экономика хьхьичIуннай шаврил даража ккаккан бансса ДР-лул ХIукуматрал цIакь бувсса хIукмулийн бувну, 2014 шинал июнь зурул 4-нний бувксса Дагъусттан Республикалул БакIчинал Указрайн бувну, Читать далее

Бивзний ша бакьиннав!

marsh_6Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни Гъумучиял школа ва лицей къуртал бувминнан аттестатру буллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни: Лакрал районданул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчутал Юсуп Рамазанов, Соня Макьаева, Амсар Къажлаев, КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев, райондалул идарарттал каялувчитал, учительтал, школа къуртал бувминнал нину-ппу ва гъан-маччами. Читать далее

Чирилунсса даву щарнин барачат хьуннав!

gs_13Ларгсса нюжмардий Карашрал шяраву хьунни чIявусса агьлу бавтIсса байран — хьхьичIва колхозрал багъравун щин дирхьуну бивкIсса хIавз цIубуккан бувну, му тIитIлай бия. Ва хъинсса даврил сиптачигу хьуну, му бакIуйн дуккан дурну дур уттинингу цикссагу Читать далее

Райондалий даву дакъами чан хъанай бур

ko_15Билаятрайгу, республикалийгу лавайсса дуккаврил идарар­тту шиная шинайн чIяву хъанай бухьурчагу, зунсса кIанттурду биял хъанай бакъар. Билаятрал ягу региондалул экономика хIисав дай агьали давурттал щаллушиннарах бурувгун.  Аьрасат бур 83 федерал субъект бухлахисса хъунмасса билаят. Гьарцагу региондалул бур Читать далее

ЦIими ххисса инсан чIарав лякъиннав

ko_14Чансса бакъар жула дянив цаманал кумаг аьркинсса, цаманал аякьалух мюхтажсса мушакъатсса инсантал, пенсионертал, ахIвал кIюласса, захIматсса тагьарданувусса кулпатру. Мукунсса инсантурал чIарав бацIаву, миннал ка-кумаг баву мурадрай махъсса шиннардий хIукуматрал тIивтIунни кIантту-кIанттурдай хасъсса социал службарду. ХIакьину мукунсса службарду (миннуйн Центры социального обслуживания населения тIий бур) щуруй Читать далее

Оьрмулул зума-къирагърай къаличIаннав

«КьатIух бивщусса оьрчI­ру», «ххисса оьрчIру», «кьадар захIматсса оьрчIру» — жула заманнул ца яла цIуцIимур буруккин. Цир нитти-буттал цалва оьрчIру кьадарданул ва паччахIлугърал каруннихьхьун буллалаврил багьана? Цумур-духьурчагу паччахIлугърай мудан бивкIун бур ятинсса ва нитти-буттал аякьалулу бакъасса оьрчIру. Читать далее

Ордендалул ххассал увма

e_11Гьашину Лакрал райондалийсса Ххувшаврил байрандалул сий бюх­ттул дуруна Санкт-Петербурграя увкIсса ЧIурттащиял шяраватусса КьурбанмахIаммад Амаевлул. Ва 1957 шиная мукьах зий ивкIссар Санкт-Петербург шагьрулул Фрунзенский райондалул Читать далее

Ялун бучIантIимур жагьилтурал кIунттихьри

IMG_15Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни райондалул ва республикалул олимпиадарттай ва личIи-личIисса конкурсирдай ххув хьусса ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса дуклаки оьрчIан бахшишру дуллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, Читать далее

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fkur_15Райондалул администрациялул оьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, апрель зурул 18-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Читать далее

Бухьхьияра хъамалу Лаккуйн

ilchhi_8ДР – лул Жагьилтурал политикалул комитетрал хъунаманал хъиривчу Муслимат Халимбагова, Лакрал райондалул жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул хъунама МахIаммад Гадаев ва Закарижаева Дианал даврил каялувчи ПатIимат Парамазова Читать далее

Магьирлугъ сагъссаксса миллатгу уттавассар

je_10Мартрал 6-нний Гъумучиял клубраву хьунни райондалий Культуралул шин тIитIаврин ва Хъаннил байрандалун хас дурсса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни райондалул шяраваллал магьирлугърал къатрал зузалт.

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугъ тIитIлай, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп Читать далее

Республикалул БакIчинал вакил Лакрал райондалий

feds_15АлхIат кьини Лакрал райондалул агьалинащал хьунаакьин увкIун ия ДР-лул БакIчинал зунттал районнайсса уполномоченный Ибрагьим Ибрагьимов. Хьунабакьаврий гьуртту хьунни райондалул идарарттал хъуними, шяраваллал бакIчитал. Читать далее

Республикалул бакIчинал Рисала хъинчулий ккаклай

Январь зурул 21-нний — Дагъусттаннал АССР сакин хьуну 93 шин там хъанахъисса кьини Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни ДР-лул бакIчинал Халкьуннал Мажлисрайнсса «Дагестан: Читать далее

Шинал хIасиллу дунни

Декабрь зурул 30-нний Лакрал райондалул актовый залдануву хьунни ларгсса шинал хIасиллу дуллалисса райондалул депутатътурал сессия. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Читать далее