Архив рубрики: Лакрал райондалия

Гольф тIуркIулул клуб ГьунчIукьатIув

38_3Уттигъанну ГьунчIукьатIув хьунни цалчинсса гольф тIур­кIулий буккаву. Ва тIуркIулий уттинин Дагъусттаннай бувкшиву къакIулли. ЖучIан гольф ларсун увкIунни Кьурбанаьли Ибрагьимов.

Ва пикри ванан ччянива хьуссия, амма аьркинсса кьай-кьуй Дагъусттаннай чуври, Аьрасатнал цайми шагьрурдай, улу Москавливгума лякъин хъанай дакъая. Читать далее

Чув-унугу хIарачат, лявхъу кIану бюхттул бан

wkpor_5Бигьалагай гьантрай Хъурхърал шяраву хьунни ларгсса шинал гьану бивзун, гихуннай аьдатравун дагьсса щарнил Жагьилтурал кьини. Ва хъинсса даврил сиптачинугу, спонсорнугу увккунни Тюменнал областьрайсса ца яла хьхьичIунма ккарччал хIакин, Читать далее

Лакку мазгу, миллатрал тарихгу лахьхьаву мурадрай

yun_6Август зурул 1-нний Гъумучиял лицейрачIасса интернатрал къатраву тIивтIунни шагьрурдай хъуни хьусса оьрчIансса лагерь «Кази-Кумух – 2015».

Зулайхат Тахакьаева
Ва хъинсса даврил сиптачиталгу хьунни шагьрурдай зий, Читать далее

МарцIшиву – диндалул ххарахIалар

31-2015_7Тталат кьини Лакрал райондалий хьунни, неххардил ва хIавзирдал
зума-къирагъру низамрайн дуцаву ва инсантураву тIабиаьт дуруччаврихсса
къулагъас ххи даву мурадрай, гьарца шинал щалвагу Аьрасатнаву шайсса
халкьуннал акция «Чистый берег». Читать далее

Идарартту цIудагьаврия мюхчан буллай

srabatul_92015 шиналсса пландалийн бувну, райондалул МФЦ-лул къатраву хьунни зузалтрал цIу дагьаврия мюхчан хьунсса кIулшивуртту ххалдуллалисса дарсру. Микку ххалдигьлай дия хархавар бакъасса апатIраву агьали мюхчан бансса давуртту. Читать далее

Даву дакъаминнал мурадру буручлай

WA0_5Билаятрайгу, республикалийгу лавайсса дуккаврил идарартту шиная шинайн чIяву хъанарчагу, зунсса кIанттурдуми биял хъанай бакъар. Агьалинал давурттал щаллушиннарах бурувгун хIисав дай региондалул ва щалва билаятрал экономикалул тагьаргу. Читать далее

Футболданул турнир

spg_13Лакрал райондалий, жагьилтурал политика хьхьи­чIуннай дансса райондалул программалул лагрулуву, Аьрасатнал Жагьилтурал кьини, Щардал шяраву хьунни аьдатравун дагьсса Лакрал райондалул жагьилтуращалсса даврил отделданул кубокрансса футболданул турнир. Читать далее

Аьпалул митинг

gta_4Итни кьини Гъумук Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни дяъви байбивхьусса кьинилун хас дурсса аьпалул митинг. Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарарттал каялувчитал ва зузалт, дуклаки оьрчIру. Читать далее

Дин-чаклил кьуллалийхгурив тур рищайсса?

uduev_7Буттал кIану, ниттил маз ла­кку мазраву яла нахIуми, яла нацIуми, яла ттюнгъами махърур. «Ппу» ва «Нину» тIисса махъру цуксса дакIнин язисса бурив, муксса чIуруссар инсаннал буттал улклух­ссагу, ниттил мазрахссагу ччаву. Ватандалухссагу, ниттил мазрахссагу хIурматрайнур Читать далее

ОьрчIал байрандалий – оьрчIал гьунарду

sra_13Лахъа-хъунну дунни Лакрал райондалий ва базилухгу ОьрчIру буруччаврил кьинилул шадлугъ. Цувгу сакин дурну дия райондалул администрациялул ва КIулшиву дулаврил управлениялул. Чялишсса гьур­ттушинна муний ялагу дунни райондалул ОьрчIал творчествалул къатлул, Читать далее

Аьраличунал бурж лажин кIялану биттур бантIиссар

lahus_9ХIакьину Дагъусттаннал жагьилтураву яла агьамсса суал бур «къуллугъ буллан гьан ягу къагьан» тIисса, гьан ччайнугу къабуцлациссагу кIанттурду хьунабакьлай бия ца-кIира шинал хьхьичI.
Гьашину аьралуннаву къуллугъ буллан буцинсса жагьилтурал аьдад аьщуйн щуну кIул хьун тIий дур ссутнилмур призыврая махъ. Инттусса призывраву Читать далее

ДакI ххарину зана хьуннав

lahus_10Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалий миллатрал Виричу Хан-Муртазааьлил гьайкалданучIа хьунни Лакрал ва Ккуллал районнал жагьилтал аьралуннаву къуллугъ буллан тIайла буклакисса шадлугъ. Жагьилтурахь ххуллухъин учин бувкIун бия Лакрал Читать далее

Илкинсса хьуннав зул ххуллу

lahus_8Махъра-махъсса занг Гъумучиял школалий

Гьарцагу шинал Лакрал райондалул администрациялул каялувчитал ва зузалт лагай райондалул школарттайн Махъра-махъсса занглил байрандалийн, школа къуртал буллалими барча бан, миннахь ххуллухъин учин. Читать далее

Библиотекалул къайгъурду

lahus_7ХIакьинусса кьини Лакрал райондалий бур 18 библиотека, миккусса луттирдал сияхI дур 120 азаруннийн дирсса.
Райондалул библиотекалул хъунмурну зий бур ДР-лул магьирлугърал бусравсса зузала Аьишат Хизриева. Читать далее

Най дур эстафета шяраваллавух

dsr_12Апрельданул 21-нний Вихьуллал шяраву хъуннасса уттарашиву дия. Ва кьини чIаххувсса Ссухъиящиял шяраваллил вакилтал бувкIун бия Ххувшаврил ттугълил копия ва Аьпалул лу Вихьуллал шяраваллийн тапшур буван. Читать далее

Хан Муртазааьлил паркраву мурхьру бувгьунни

dsr_10Лакрал тЧIярусса давуртту дурссар Лак­рал райондалул администрациялул, гьайкалданул лагма-ялттусса кIанттул чIалачIин ххуй дан: мунил лагма дурссар чапар, бувгьуссар ттарлил мурхьру. Гьарца шинал инттухунмай администрациялул ва цайми идарарттал зузалт бувккун кIяла байссар вай мурхьру.

Ларгсса ссуттил ши­кку хьуссия лап тIааьн бакъасса иш –миллатрал тарихрал кьадру бакъаминнал кьуниясса мурхьру гъагъари бувну неххайн бивчуну лявкъуссар. Читать далее

Аьрщарал барачат хъунмассар

IMG_11— Юсуп ХIамидович, райондалул администрациялул къулагъас аьркинсса масъалартту чIявусса бунугу, цуми ласарду гьашинусса шинал хьхьичI ххуттайн?
— Рамазан АьбдуллатIипов рес­публикалул каялувчину учIайхтува, лавайсса пишакарталгу зузи бувну, сакин дунни Дагъусттан ччаннай бацIан бансса хьхьичIунсса проект­ру ва программарду. Читать далее

Байбивхьунни багъру бугьлай

Untled-10Багъирдал шинан хасну райондалий уттинин бувгьуну бур 5 гектарданийсса багъру, хъунмурчIин бувгьуну бур ахъвазандалул ва гьивчул мурхьру.
Вай гьантрайгу Сяид Габиевлул цIанийсса Гъумучиял СПК-лул аьрщарай бувгьунни 2 гектарданийсса багъ. Читать далее

Аьпа абадссар

hsd_8Итни кьини, Ххувшаврил 70 шинал хьунийн, Лакрал райондалий Гъумук хьунни Хъун дяъвилул ветерантурал къатрай аьпалул ултти тIитIлатIисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев,
ванал хъиривчутал, КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев, Читать далее

Ирглийсса батIаву

lsf_16Лакрал райондалул администрациялий хьунни райондалул депутатътурал ирглий­сса батIаву. Му дачин дурну ия райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов. Депутатътал бакъасса, батIаврий ялагу гьур­тту хьунни райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, ванал Читать далее