Архив рубрики: Лакрал райондалия

Футболданухсса ччаврил турнир

Лакрал райондалий шиная шинайн хъунна хъанай дур спортрал агьамшиву ва муних райондалул хъуниминнал дуллалисса къулагъас. Аьдатравун дагьну дур личIи-личIисса байраннан хасну волейболданул, Читать далее

Буттал къатлул бухкIуллий

Ххуллункьини Гьун­чIу­кьатIрал шяравун бавтIун бия хъинну чIявусса агьлу. Ми цинявппагу бувкIун бия цилла чIяру-чIярусса давурттайну илданун багьавай ххирагу, бусравгу хьусса Мариян Илиясовал аьпа абад бан. Ванил бу­ттал къатрал чIирай ларчIунни аьпалул ула. Читать далее

Жанну кьурван дурми дакIнийн бичлай

ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун ур
увагу кIия гьурттучи


Ларгсса хамис кьини Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 73 шин шаврин хас бувсса аьдатравун багьсса Аьпалул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Читать далее

Хъарас щаврил байран – Ккулув

Апрель зурул 14-нний Лаккуй Ккуллал шяраву хъарас щаврил байран дурунни. Га кьининин даруну диркIсса дуниял, ссавницIун аьрщи цачIун дуллай, кIусу-кIутIу тIий, марххала буллалисса дия. Читать далее

«Дугьлагьисса хъуру ва дуллалисса къатри гьарза хьуннав!»

ДуркIунни 2018-ку шинал инт, мунищала байбивхьунни лак­рал шяраваллаву Цалчинсса хъарас щаврил байранну дуллай. Мартрал 25-нний му байран хьунни Лакрал райондалийсса Шахьуйннал шяравугу. Читать далее

Лахъа-хъунсса даражалий

Лахъа-хъунну кIицI ларгунни март зурул 22-нний Гъумук халкьу­н­нал просвещениялул отличник, учитель-методист Нураттин Маммаевлул 90 шинал юбилей Хъунасса учитель дакIнийн утан бувкIун бия чIявусса бусравсса хъамал: Аьлишаев Мухтар, профессор Читать далее

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай

«Лакрал райондалул жагьилтал — экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий алхIаткьини Гъумучиял клубраву хьунни къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса аьдатравун дагьсса лачIунбуккаврил турнир. Читать далее

ЦIушинал савлугърай Гъумук

Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял интернатрал хIаятраву хьунни ЦIусса шинал елкалул байран, райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, КIулшиву дулаврил ва Культуралул управлениярттал сакиншиндарайну.
Читать далее

Депутатнал кьамул бунни агьали

Ларгсса ххуллункьини «Единая Россия» партиялул Лакрал райондалул отделениялул жямат кьамул бай къатлуву райондалул чулухасса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуевлул кьамул бунни агьали. Читать далее