Архив рубрики: Лакрал райондалия

ЦIушинал савлугърай Гъумук

Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял интернатрал хIаятраву хьунни ЦIусса шинал елкалул байран, райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, КIулшиву дулаврил ва Культуралул управлениярттал сакиншиндарайну.
Читать далее

Депутатнал кьамул бунни агьали

Ларгсса ххуллункьини «Единая Россия» партиялул Лакрал райондалул отделениялул жямат кьамул бай къатлуву райондалул чулухасса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуевлул кьамул бунни агьали. Читать далее

Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бу­сса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ.

Ттигъанну Лакрал райондалий хьунни 6300 кВт гужрал бу­сса цIусса трансформатор дихьлахьисса хъуннасса шадлугъ. 1986 шиналва бувсса райондалул подстанциялул гуж хъирив къалаллай, Читать далее

Шаэрнащалсса хьунабакьаву

Тталаткьини Лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, драматург, таржумачи Сибирбаг Кьасумовлущалсса хьунабакьаву. Му хас дурну дия шаэрнал оьрмулул 70 шинал юбилейран. Читать далее

Ца суратрал тарих

ЧIумул ларсун дуркIсса цIушиннардава, неъматирттава ца яла тIалавмур, машгьурмур дусса ххай бура сурат. Шиннардил ранг ласун дурну, хъахъи лаган дурсса суратрал бур «чIумул машиналул» кунмасса ссихIир, инсан цимирагу шинал махъсса чIумувун утай­сса. Читать далее

Ттул буттал шяравугу уттарашиву дия

Гьарца гъинттул Лаккуйн шагьрурдая, тиха-шиха нанинал итта­лун дагьай дурсса ва дуллалисса цIу-цIусса къатри. Ттунгу ххирар Лакку кIанай хъанахъисса дахханашивурттахгу ялугьлай ххуллул манзил битан. Читать далее

Бухьхьияра ПпабакIул ухнилу бигьалаган

Туризмалул кьинилун хасну

Ларгсса нюжмаркьини Лакрал райондалийн бувкIун бия чIаххувсса Ахъушиял райондалул бакIчинал хъиривчу Эльвира ХIасанхIусайнова, терроризмалийн къаршисса отделданул каялувчи Алдам Алдамов ва музейрал хъунмур Зубайрижат Мирзаева, кIирагу райондалул цачIуну туризм хьхьичIуннай дансса суаллу ххал бигьинсса мурадрай. Читать далее

Лакрал район цIунилгу хьхьичIххуттай

Итникьини Лакрал райондалийн даврил аьрххилий бувкIунни Дагъусттан Респуб­ликалул культуралул министр Зарема Буттаева. Му гьуртту хьунни кIулшиву дулаврил зузалтрал август мажлисрай.
Читать далее

Лаккуй танисса элмулул даража

Лаккуй мудангу бивкIун бур гьарца чулухунмай итххявхсса аьлимтал. Жула буттал буттахъул тачIавгу цIансса халкь къабивкIссар, ми элмурду дурккусса халкь бивкIссар, миннал чулухунмай жула хъунмасса хIурматгу бикIан аьркинссар. Читать далее

Лакку кIану зух ялугьлантIиссар

Гъумучиял клубраву хьунни хьхьичIунсса ккаккиярттащал школа къуртал бувминнан медаллу дуллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ванал хъиривчутал, Читать далее

Аьпалул ва дягъулул кьини Ваччав

22-нний июньдалул Ккуллал райондалул бакIчинал буржру биттур буллалисса Чупанов Адам, ванал хъиривмий Илиясова Сабрина, Чаринов МахIаммад, райондалул ветерантурал Советрал председатель Загъидиев Аьбдул, Читать далее