Архив рубрики: Культура

Дагъусттаннал Культуралул министерствалун 80 шин

12_ilchi_7Мартрал 25-нний хьунадакьайсса Культуралул зузалал кьини Да­гъусттан Республикалул Культуралул министерствалул кIицI ларгунни цилла 80 шинал юбилейгу. Му шадлугъ хьунни МахIачкъалалив Культуралул дворецраву. Читать далее

Халкьуннал театрдал фестиваль хьунни

Уттигъанну Избербашрай Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрдануву хьунни халкьуннал театрдал Республикалул XIV фестиваль «Мас­ка». Му хьунни щаллагу дунияллий мартрал 27-нний кIицI лагай­сса Театрдал кьинилул хьунийн ва жулла республикалий баян бувсса Зунттал шинан хасну. Читать далее

Я ххари бай магьирлугърал минахуртурансса бахшиш

11fot_5Мартрал 17-нний Шеърилугърал театрдануву Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогикалул университетрал живописьрал кафедралул хъунама, художник Аьбдулзагьир Мусаевлул суратирттал выставка хьунни. Читать далее

Ва Заннала шаэрну ляхъан увну ия

11fot_4Щаллагу дунияллул Поэзиялул кьинилул гьантрай ДГУ-лул филологиялул факультетрай хьунни машгьурсса шаэр МахIаммад-Загьид Аминовлул поэзиялун хас бувсса мажлис.

И. Саидова
Шаэрнал поэзиялул вечерданул программа сакин дурну дия АьФ-лул ва ДР-лул Халкьуннал артист, АьФ-лул Читать далее

Магьирлугърал даву – лайкьсса каруннихь

8_9Халкьуннан ччянива бусрав хьусса балайчи, ДР-лул лайкь хьусса артистка ХIабибат Буттаева ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул хъунмурну бивтун хъунма хIал къавхьунни. Зун гъирагу, бюхъу-бажаргу бусса, культуралул даврил опытгу бусса, жагьилсса каялувчи ХIабибат Буттаевал чIирисса чIумул мутталий Читать далее

Миллатран бувсса хъинбала барачатрансса хьуннав!

8_8Най дур жулла ялун щалла дунияллий шинай цал кIицI лагайсса Хъаннил байран. Гьар шинах ва кьинилун хасну ла­кку хъаннил «Дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовал жун, шагьрулул школардай ниттил мазру дихьлахьисса учительница­хъангу, сакин дувай, Читать далее

Машгьурсса шаэр, ххаллилсса хъамитайпа дакIнийн бутлай

Ва дакIнийн бутан бувкIун бия чIявусса инсантал.
Аьпалул мажлис байбивхьуна центральный каналданувух цIанихсса шаэр аьпалул хьусса январьданул 1-сса кьини диркIсса сюжет экрандалий ккаккан даврийну. Щалвагу мажлисрал лахъишиврий экрандалий мукунна ккаккан буллай бия ваниясса кадрарду. Читать далее

Оьрмулул кьисса

8_2«Лотос» тIисса луттирду итабакьай идаралий бивщуну, ттигъанну був­ккунни дунияллийн «Зунттава увкIма» тIисса, Надир Хачилаев авторсса лу. Ва бур 1995 шинал «Октябрь» журналданул 12-мур номерданий бивщуну бивкIсса кьиссалия сакин був­сса лу (авторнал цIагу Хачилав тIий дуссия). Читать далее

Апанни Къапиев усса миллатрал культура бюхттулссаннун ккалли дувара

Аьдатрайн бувну, ва ххуллух жул редакциялийн хъамалу увкIунни А-П. Салаватовлул цIанийсса Къумукьнал музыкалул ва драмалул театрданул режиссер, гьунар бусса киноактер ва сценарист, цIадурксса Ислам Казиев. Читать далее

«Лакку билаят» центрданул хъиндайдихьу хьунни

7gaz_12Ларгсса ххуллун кьини Халкьуннал дянивсса ниттил мазурдил кьинилул хьунийн, вайми-вайми миллатирттал дуллалисса шадлугъирттавух, Миллатирттал библиотекалувугу хьунни жулва миллатрал тарихран, культуралун, ниттил мазран ва мунил масъаларттан хасну бавтIсса мажлис. Читать далее

ОьрчIал багъраву хъамалу

7gaz_10Февраль зурул 12-нний Вихьуллал оьрчIал багъравун хъамалу бувкIун бия Ккуллал райондалийсса ряхвагу оьрчIал багърал бакIчитал, оьрчIал тарбиячитал ва УО-лул пишакар. Хъамалу бувкIминнавух бия Исякьова ПатIимат (Ккул), Чупалаева Асват (Ваччи), Камалова Ирина (ЧIяйми), Рамазанова Людмила (Хъусращи),
ХIусайнова Залихха (Вихьул),МахIаммадова Анжела (Хъювхъи), КьурбанмахIаммадова Самиргижан (ЧIяйми), Апанниева Мариян (Ваччи), Читать далее

Композиторнащалсса хьунабакьаву

5photo_8«Лакия» тIисса Москавлив ялапар хъанахъисса лакрал жагьилтурал ккурандалул сипталийну, алхIат кьини хьуссар шийхсса Дагъусттаннал жагьилтурал хъунасса композитор Ширвани Чаллаевлущалсса хьунабакьаву. Читать далее

«Балай тIий бур Мариян»

4foto_3Ттун хъинну ххуй бизай Лакрал радиолул «Балай тIий бур Мариян» увкуну баян байсса куц. ХьхьичIва-хьхьичI мукун тIун щин дакIнийн багьссарив къакIулли, цума ухьурчагу зума-бакI цIуллу даннав цал.

Цимигу шин хьунни Мариян лавгун. Амма танийгу та ца бия. Уттигу ца бур. Цумур Марияннив балай тIисса бувчIин буллан аьркиншивугу дакъар. Читать далее

«Дагъусттаннал пахру»

3foto_6Уттигъанну ДР-лул Культуралул министерствалуву хьунни «Душа Дагестана» премия дуллалисса батIаву.

ДакIнийн бутан, ва хъанай дур ДР-лул ХIукуматрал пре­мия шинал лажиндарай культуралуву, халкьуннал искусствалуву Читать далее

Жулва Мариян

3foto_2ЗахIматшивуртту циксса духьурчагу, жулва дянив чан ба­къар цалва оьрму, чIявучин хъинбала-хъиншивуртту дуллай, иш багьни, чIарав бацIлай, цаманан кумаг баву цанмасса талихI-тирххандаран ккалли буллалисса инсантал. Мукунминнаятусса цану на ккалли бавияв ГьунчIукьатIралгу, Читтурдалгу душ, лак­рал хъаннил «Дараччи» клубрал каялувчи Илиясова Мариян. Читать далее

Лях-карах кунна дурсса чичрурдава

3foto_1АЬРККУЛТГУ, ИНТНИЛ ТIУТIИВГУ

Мариян-макь учайсса тIутIавух, сайки гай тIутIайн лякьри лаллай-къалаллай, кIюла-лахъисса чIурдугу буллай, бигьлай бур даргулт (стрижи). ТIутIайх бивчуну бур ттуккул цIу, машаку. Ккивкку тIий бур хIату интнил гьавалул бувччу бувсса ччикку. Читать далее

«Музыка бачай ттул дакIнива»

foto2_14Ларгсса нюжмардий республикалий, чIявусса хъамалгу бувкIун, лахъа-хъунну кIицI ларгунни машгьурсса композитор, дирижер, педагог, СССР-данул халкьуннал артист, профессор Мурад Къажлаевлул оьрмулул 85 шинал юбилей. Читать далее

Ххувшаврищал зана хьунни

foto2_12Январь зурул 3-6-нний Кабардин-Балкьарнал республикалий, Нальчик шагьрулий, хьунни Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса артист Хашир Дашуевлул цIанийсса Ухссавнил Ккавкказуллал хореографиялул цалчинсса фестиваль-конкурс. Читать далее