Архив рубрики: Культура

Лакку аьрщарайн бивссаксса хьуру

Сакиншинначитуран му Кьини дан дакIний буссия ЧIивимур залдануву. «ТНТ» ва «Прибой» каналлал ччя-ччяни концертругу дуллай, тамашачитурал итталугу ттизаманнул балайчитал бухьувкун, Лакрал театрданувунгу тамашачитал кIункIу бан къахъанай бушивриягу гъалгъа тIийнма, чичлайнма бухьувкун, концертрал сакиншинначитурал пикри бувхьунссия шяраваллил балайчитал сан къабанссар, халкь къабатIинссар тIий. Читать далее

Магьирлугъраву захIмат бувминнан кьимат бивщунни

sec_11Тталат кьини ДР-лул Культуралул министерствалий хьунни Культуралул шинан хас бувсса конкурсирдай ххув хьусса магьирлугърал зузалтрансса премияртту дуллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни конкурсирдал жюрилул члентал, магьирлугърал ишккаккулт.

Зулайхат Тахакьаева
Культуралул министр Зарема Буттаевал барча бунни Читать далее

Литература ванал оьрмуя

saev_14Уттигъанну МахIачкъалалив Республикалул оьрчIал Нураттин Юсуповлул цIанийсса библиотекалуву хьунни хъунасса чичу Апанни Къапиевлун 105 шин шаврин хас дурсса вечер. Му хIадур дурну дия ва библиотекалул миллатрал литературалул Читать далее

Гьайбат ххуйсса, гьунар ххисса

lger_6Ларгсса нюжмар кьини Аьрасатнал Культуралул фондрал Дагъусттанналмур филиалданул къатлуву хьунни лакрал миллатрал язисса душ, Дагъусттаннал халкьуннал артистка РайхIанат Буттаевал оьрмулун 80 шин там шаврил юбилейран хас дурсса шадлугъ.

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугърал сакиншинначитал хьунни Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал Читать далее

Лакку мазрайн бивсса цIарал лама

Аьзизсса лак!
Бачияра жува кIия лаккучу хьунаавкьусса кIанай ниттил мазрай бакъа гъалгъа къатIун. КарчI къадурну, лахьхьин буллан оьрчIан миллатрал маз, цанчирчан мазраву дуну тIий магьирлугъшиву, ламус, ччаву, хIурмат-гьиммат, къирият, инсаншиву. Читать далее

Чаннал ва умудрал магьирлугърал выставкалий

lolo_2Вай гьантрай Дусшиврул къатлуву тIиртIунни гьунар бусса, сурат дишаврил магьирлугъраву цIадурксса художник, жула лаккучу Буниямин Каллаевлул (Лак Буни) давурттал выставка. Авторнал тамашачитурал хьхьичIун ду­ккан дурну дур кьураксса сурат. Художникнал канил дирхьусса чIяруми давурттив дусса дур заллухъру бусса коллекциярдаву ва Москавуллал галереярттаву. Читать далее

Дусшиврул арарду цIакь дуллалисса байран

sop_14Ноябрь зурул 4-нний МахIачкъалалив Дусшиврул къатраву Халкьуннал Цашиврул байрандалул кьини най дия личIи-личIисса шадлугъру.

И. Саидова
Ва кьини шиккун бувкI­минна­ща ккаккан бюхълай бия, «Россия от края до края» тIисса цIанилусса, Санкт-Петербурглиясса, Читать далее

Усттаршиврул заллу

sop_6ХIакьинусса жагьилтурахь, ай балики, цуя бивкIсса Барият Мурадова куну цIуххирча, цуксса хIайпнугу, нажагьсса акъа къалякъинссар му кIулсса, муния бавсса. ХIазран бакъар театрдал инсантурая «марххалттания оьрму ляхъан буллалими» тIун бикIайсса. ЧIун ларгукун, бавссу марххалттанул щин кунна, миннал давурттивгу «дарссуну», дяйкьуну лагайсса дуну тIий.
Цила чIумал тIурча, Барият Мурадовал цIа Дагъусттаннайгу, СССР-данийгу чялав-чялав тIий машгьурну дикIайссия. Дагъус­ттаннай бувагу Читать далее

«Магьирлугърал хьхьу» МахIачкъалаллал музейрдавугу

sop_4Аьрасатнал халкьуннал ЦачIуншиврул байрандалул хьунийн жулва щалва билаятрай ноябрьданул 3-нний хьуссар «Магьирлугърал хьхьу» цIанилусса культуралул акция.

З. АьбдурахIманова
Акция цурдагу, цIаниха лархьхьуну, сакин дурну дур хьхьунил чIумал ссят 9-нния 12 хьуннин. Читать далее

Дагъусттаннал хор чIаххуврачIа гастроллай

skat_13Октябрь зуруй Оьруснал театрдануву хьунни Дагъусттан Республикалул паччахIлугърал хорданул концерт. Июнь зуруй бивтсса цIусса художествалул каялувчи Наталья Макеевал каялувшиннаралу хорданул хIадур дурну дия личIи-личIисса стиллал, жанрардал ва заманардал музыкалия щаллу дурсса цIусса программа. Читать далее

ЦIанихсса артисткан хас дурсса выставка

skat_10Ларгсса нюжмардий, октябрьданул 24-нний, МахIачкъала шагьрулул тарихрал музейраву тIиртIунни художествалул ва документал выставка СССР-рданул халкьуннал артистка Барият Мурадова ниттил бувну 100 шин шаврин хас дурсса.

Бадрижамал Аьлиева
Выставка тIитIлатIисса батIав­ривух гьуртту хьунни ДР-лул культуралул министр Читать далее

Аьрасатнаву бакъассар укунсса цамур музей

gard_7Этнос сакин шаврийн, культуралул аьдатирттайн бувну Да­гъусттан Аьрасатнал уникальнайсса республикар. Щаллагу дунияллул халкьуннащал ва Аьрасатнал субъектирдащал культуралул дахIаву цIакь даву мурадрайгу, агьалинал цашиврул, куннащал кув нахIуну, бавкьуну яхъанахъаву ххуйшиврул идея машгьур буваву мурадрайгу Читать далее

Лондоннай – дагъусттаннал макьанну

loding_13Лондоннай, Россотрудничествалул вакилханалуву хьунни Дагъусттаннал композиторнан, СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаевлун хас бувсса творчествалул мажлис. Хъамаллурахь Мурад Къажлаевлул творчествалия бувсуна мунал арснал, Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал постпреднал хъиривчу ХIажимурад Къажлаевлул. Читать далее

Дунияллул цIанихсса театрду Дагъусттаннай

dood_9Фестиваль дан сиптачи хьуссар Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса деятель Скандарбек Тулпаров. Фестиваль цалчин дурссар 2007 шинал. Муния шихуннай гьар кIира шинай цал шайссар Дагъусттаннал магьирлугърал оьрмулуву ца яргсса ишну хьусса театрдал форум. Читать далее

Культуралул министр Таджикнаву

useg_10Республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул амрулийн бувну, культуралул министр Зарема Буттаева ларгсса нюжмардий даврил аьрххилий лавгунни Таджикнал хъуншагьрулийн — Душанбайлийн, хьхьичIрасса союзрал республикалущал культуралул дахIаву цIакь даву мурадрай. Читать далее

Михаил Лермонтов — 200 шин

useg_5Ккавкказуллахь
Къапкъаз! Архсса билаят!
Тархъан дакIурдил минай!
Тти инагу дяъвилий
Щала бура оьттул най!..
Лажинни вил ххяллангу,
Веврдавух хIала бизлай,
БаллантIиссарив утти
Щинзиртрал ва мусил зяй?..
Юх! ТамахI бити, чаргас,
Лавгмур цIухьунссар тIисса:
БивкIлай най бур вил улча, Читать далее

Дагъусттаннаясса бушиву пахрулий бусара

osto_7Уттигъанну жучIанма жула чIаххуврайсса республикардаясса хъамал бувкIсса ца хьунабакьаврий Аьрасатнал халкьуннал арстистка Фаина Графченкол увкуна хIакьину жува хъинну къулагъас дуван багьайсса, дакIнивух ва оьтту-ттурчIавух итабакьин аьркин­сса ххаллилсса махъру: «Буру­ччияра Ккавкказ! Буруччияра зулва мазру, аьдатру, тарих! ХIакьину ттул чIявусса уссур­ссу Читать далее

Дуккаву хьхьичIунну

orden_3Щил ци учирчагу, дуккаврил сий мудангу диркIссар ва ттигу дикIантIиссар. Нава Москавлий бусса гьантрай ттун шяраваллил халкьуннал ххуйсса хавар баян бувна: Москавуллал школа къуртал бувсса цIувкIра душнин Москавуллал ХIукуматрал ХIурматрал грамота дуллушиву. Читать далее

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»

fifa_7Ва нюжмардий «Черновик» кказитрал редакциялий хьунни вайннал сакин бувсса Дагъусттаннал лишаннан (символика) хас бувсса «ккуркки стол». Микку гьуртту хьунни: кказитрал хъунама редактор Маирбек Агъаев; Дагъусттаннал Композитортурал союзрал хъунама Рамазан Фаталиев; Читать далее