Архив рубрики: Культура

Лакку балайрдал мажлис

43_9Гъинтнил ссихI яла гьан бувасса ссутдайдихьулул гьантрай Дагъусттаннал паччахIлугърал Филормониялул гъинтнил залдануву хьунни аслийсса лакку балайрдал концерт. Му хас дурну дия лакрал цIанихсса балайчи, музыкант, гьунар бусса композитор Амрит ХIусайнаевлун оьрмулул 50 шинал юбилейран. Читать далее

«Тарки-Тау – 2015» луттирдал выставка хьунни

41_12Ларгсса нюжмардий МахIачкъалаллал шагьру 4 гьантлийсса кIура бавунни луттирду ххираминнал, ми чичлачиминнал, итабакьлакьиминнал ва ккалаккиминнал хъуншагьрулийн, вай гьантрай Миллатрал библиотекалуву Читать далее

Бухкъалагайсса асарду

38_7Август зурул 7-8-нний Бархъаллал шяраву хьусса тIахIунтту дувултрал фестивальдания бусарду жу кказитрал махъсса кIива-шанма номерданий. Му фестивальданийгу гьуртту хьуну, бувкIцири хъамаллуращалгу хьунабавкьуну, Читать далее

«Маз бивчIан къабитаву цума-цаннангу буржну чIалан аьркинссар»

38_5Вай гьантрай жул редакциялийн хъамалу увкIунни жул хIурмат –бусрав хъунмасса, жулва миллатран акъа, щалвагу Дагъусттаннал, Ккавкказуллал ва Аьрасатнал элмулун акъа чара бакъасса аьлимчу, филологиялул элмурдал доктор, профессор Аьбдуллаев Ися Халидович. Читать далее

Рязийну бия хъамал

36_3Август зурул 7-8-нний Бархъаллал шяраву хьусса тIахIунтту дувултрал фестивальдания бусарду жу кказитрал махъсса кIива-шанма номерданий. Му фестивальданийгу гьуртту хьуну, бувкIцири хъамаллуращалгу хьунабавкьуну, Читать далее

Бархъаллал къур зумрутирттал бувщусса хханссия

ilchi35_6Бархъаллал жяматрал яла ххуймур хасият хъамал ххирашиву, хъамаличу угьан кIулшиву дур. Фестивальданийн Бархъалав бувкIун бия Дагъус­ттаннал, Аьрасатнал регионнаясса хIат-хIисав дакъасса чIявусса хъамал. Шяраву фестиваль нанисса кьинирдай бувкIцири хъамаллурайн оьвтIий, цуя ца инсан лув агьан итлай бакъая. Читать далее

Журналистурал субботник Дарбантлив

IMG_2683Дагъусттан Республикалул печатьрал ва информациялул министр Азнаур Аджиевлул инициативалийн бувну, август зурул 8-нний Дарбантлив дунни Дагъус­ттаннал ПаччахIлугъралмур СМИ-лул журналистал гьур­ттусса субботник. Му хъанай дия гьашину Дарбант шагьрулул Читать далее

Уттара дурккун дия Бархъаллал щар

wkpor_6Дагъусттаннал ттиркьюкьи хьусса, дунияллийх машгьурсса Бархъаллал щар уттара дурккун дия вай чаннасса гъинтнил гьантрай.

Шяравун нех дирхьуну най бия машинартту. Хъун хьуну дия ва кьини щар, бувцIуну бия цинявппагу шяравусса ккурчIа-чIира шагьрурдая, щархъая бувкIсса хъамаллурал ва ссавур дакъа миннах ялугьлай бивкIсса, буттал буттахъаява нанисса цалва хъамал бусса Бархъаллал жяматрал. Читать далее

Михаил Шолоховлущалсса хьунаакьавуртту

wkpor_1Уттисса Аьрасатнал кинордаву ттунна ххуй дизайсса чансса дур. Ттун совет кинорду ххуй дизай. Ттул пикрилий, миннуву гьарца зат цилла кIанай дикIай: кIанийн дуртсса режиссура, пагьму буну роллу дугьлагьисса артистал, Читать далее

ХIасиллу къаоьккисса хьунни

yun_8Августрал 3-нний МахIачкъалалив Миллатирттал библиотекалул конференц-залдануву хьунни ДР-лул Культуралул министерствалул зузалтрал коллегия. Ва кьини шикку дунни 2015 шинал цалчинсса дачIишинай дурсса давурттал хIасиллу. Читать далее

Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллий аргъ дирзун дия

P1010722Ялув ЧIатIлухъиял шяраваллил кьини дуллалишиву бувсуна «Илчилул» редакциялийн увкIсса сакиншинналул комитетрал член Дамаданов Убайдуллагьлул.
Байран хъанай дия июльданул 25-нний, мунияту хьхьичIмур кьини МахIачкъалалия Ялув ЧIатIлухъиял чIявусса халкь бувккунни кIюрххилва ххуллийн, тамансса куклу Читать далее

Билаятрал хъуншагьрулул театрдавунсса аьрххи

30-2015_10ЦIанихсса актриса, балайчи, СССР-данул Халкьуннал артистка Барият Мурадован 100 шин шаврин хасну жулла респуб­ликалий баян бувну буссия театрдал конкурс. Мунивух гьуртту хьуссия республикалул 12 миллатрал театрданул ишккаккулт. Му конкурсрай 2-сса кIану бувгьуссия Лакрал театрданул актриса Саният Рамазановал, «Ханума» спектакльданувусса рольданухлу. Читать далее

Ниттихъал бияла чув-бунугу хъунмассар

30-2015_1Саха (Якутия) Республикалий уттигъанну хьуссар регионнал дянивсса конференция «Роль матери в развитии институтов гражданского общества» цIанилусса конференция. Мунивух гьуртту хьун Да­гъусттанная лавгун зана хьунни «Матери России» Щалвагу Аьрасатнал жяматийсса суккушиннарал Читать далее

ЧIутIуйн дурксса макь

uduev_8Щалва билаятрай кунна, Ххувшаврил 70 шинал юбилейрал тема Лакрал театрданулгу ларсун дур хьхьичIххуттайн. ЦIана театр­данул репертуардануву агьамсса кIану бугьлай бур чичу, шаэр, аьраличу, дяъвилул корреспондент Апанни Читать далее

ОьрчIал байран Новостройрай

sra_14Июнь зурул 1-нний щаллагу дунияллий кIицI лагай ОьрчIру буруччаврил кьини. Му кьини цIакь дурну дур 1949-ку шинал ноябрь зуруй Хъаннил федерациялул конгрессрал хIукмулийну. ХьхьичIра-хьхьичI ОьрчIру буруччаврил кьини кIицI дурну дур 1950-ку шинал. Читать далее

Пагьмурдал авадансса Дагъусттан

sra_11Майрал 29-нний ЧIяйннал шяраваллил школалий райондалул школардал байбихьулул классирттал дуклаки оьрчIал дянив хьунни «Пагьмурдал аваданссар жулва Дагъусттан» цIанилусса конкурс. ОьрчIал цалва пагьмурду ккаккан бувна балай учавриву, цалла дурсса къавтIаву Читать далее

КВН-далий буккан ччими чIяву хъанай бусса бур

sra_7Уттигъанну «Дагестан» РИА-луву хьунни КВН-далул «Сборная Дагестана» командалул вакилтуращалсса хьунабакьаву. Журналистуращал хьунабакьин бувкIун бия командалул капитан Абсалуттин ХIамзатов ва мунил гьурттучи Арсен ЛухIуев. Читать далее

Барча буллай буру

sra_4ДакIнийхтуну барча дуллай буру Жанна Кьурбановахь мунин дуллусса «Дагъусттан Республикалул магьирлугърал лайкь хьусса ишруккакку» тIисса бусравсса цIа.

ЧIа тIий буру Жаннан ялуннайгу цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту, дуллалимуниву тIайлабацIу! Читать далее

Дарбантуллал юбилей щалагу СКФО-ран агьамссар

lahus_16Дарбантуллал юбилейрайнсса хIадуршиннарал давурттавух гьуртту хьуну дур СКФО-рал цаппара регионнугу. Ва иширая бувсун бур СКФО-рал СМИ-рдал Ассоциациялул сакиншиннаралу хьусса хъунмасса пресс-конференциялий. Читать далее

Библиотекалул къайгъурду

lahus_7ХIакьинусса кьини Лакрал райондалий бур 18 библиотека, миккусса луттирдал сияхI дур 120 азаруннийн дирсса.
Райондалул библиотекалул хъунмурну зий бур ДР-лул магьирлугърал бусравсса зузала Аьишат Хизриева. Читать далее