Архив рубрики: Культура

Чаннал ва умудрал магьирлугърал выставкалий

lolo_2Вай гьантрай Дусшиврул къатлуву тIиртIунни гьунар бусса, сурат дишаврил магьирлугъраву цIадурксса художник, жула лаккучу Буниямин Каллаевлул (Лак Буни) давурттал выставка. Авторнал тамашачитурал хьхьичIун ду­ккан дурну дур кьураксса сурат. Художникнал канил дирхьусса чIяруми давурттив дусса дур заллухъру бусса коллекциярдаву ва Москавуллал галереярттаву. Читать далее

Дусшиврул арарду цIакь дуллалисса байран

sop_14Ноябрь зурул 4-нний МахIачкъалалив Дусшиврул къатраву Халкьуннал Цашиврул байрандалул кьини най дия личIи-личIисса шадлугъру.

И. Саидова
Ва кьини шиккун бувкI­минна­ща ккаккан бюхълай бия, «Россия от края до края» тIисса цIанилусса, Санкт-Петербурглиясса, Читать далее

Усттаршиврул заллу

sop_6ХIакьинусса жагьилтурахь, ай балики, цуя бивкIсса Барият Мурадова куну цIуххирча, цуксса хIайпнугу, нажагьсса акъа къалякъинссар му кIулсса, муния бавсса. ХIазран бакъар театрдал инсантурая «марххалттания оьрму ляхъан буллалими» тIун бикIайсса. ЧIун ларгукун, бавссу марххалттанул щин кунна, миннал давурттивгу «дарссуну», дяйкьуну лагайсса дуну тIий.
Цила чIумал тIурча, Барият Мурадовал цIа Дагъусттаннайгу, СССР-данийгу чялав-чялав тIий машгьурну дикIайссия. Дагъус­ттаннай бувагу Читать далее

«Магьирлугърал хьхьу» МахIачкъалаллал музейрдавугу

sop_4Аьрасатнал халкьуннал ЦачIуншиврул байрандалул хьунийн жулва щалва билаятрай ноябрьданул 3-нний хьуссар «Магьирлугърал хьхьу» цIанилусса культуралул акция.

З. АьбдурахIманова
Акция цурдагу, цIаниха лархьхьуну, сакин дурну дур хьхьунил чIумал ссят 9-нния 12 хьуннин. Читать далее

Дагъусттаннал хор чIаххуврачIа гастроллай

skat_13Октябрь зуруй Оьруснал театрдануву хьунни Дагъусттан Республикалул паччахIлугърал хорданул концерт. Июнь зуруй бивтсса цIусса художествалул каялувчи Наталья Макеевал каялувшиннаралу хорданул хIадур дурну дия личIи-личIисса стиллал, жанрардал ва заманардал музыкалия щаллу дурсса цIусса программа. Читать далее

ЦIанихсса артисткан хас дурсса выставка

skat_10Ларгсса нюжмардий, октябрьданул 24-нний, МахIачкъала шагьрулул тарихрал музейраву тIиртIунни художествалул ва документал выставка СССР-рданул халкьуннал артистка Барият Мурадова ниттил бувну 100 шин шаврин хас дурсса.

Бадрижамал Аьлиева
Выставка тIитIлатIисса батIав­ривух гьуртту хьунни ДР-лул культуралул министр Читать далее

Аьрасатнаву бакъассар укунсса цамур музей

gard_7Этнос сакин шаврийн, культуралул аьдатирттайн бувну Да­гъусттан Аьрасатнал уникальнайсса республикар. Щаллагу дунияллул халкьуннащал ва Аьрасатнал субъектирдащал культуралул дахIаву цIакь даву мурадрайгу, агьалинал цашиврул, куннащал кув нахIуну, бавкьуну яхъанахъаву ххуйшиврул идея машгьур буваву мурадрайгу Читать далее

Лондоннай – дагъусттаннал макьанну

loding_13Лондоннай, Россотрудничествалул вакилханалуву хьунни Дагъусттаннал композиторнан, СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаевлун хас бувсса творчествалул мажлис. Хъамаллурахь Мурад Къажлаевлул творчествалия бувсуна мунал арснал, Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал постпреднал хъиривчу ХIажимурад Къажлаевлул. Читать далее

Дунияллул цIанихсса театрду Дагъусттаннай

dood_9Фестиваль дан сиптачи хьуссар Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса деятель Скандарбек Тулпаров. Фестиваль цалчин дурссар 2007 шинал. Муния шихуннай гьар кIира шинай цал шайссар Дагъусттаннал магьирлугърал оьрмулуву ца яргсса ишну хьусса театрдал форум. Читать далее

Культуралул министр Таджикнаву

useg_10Республикалул бакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул амрулийн бувну, культуралул министр Зарема Буттаева ларгсса нюжмардий даврил аьрххилий лавгунни Таджикнал хъуншагьрулийн — Душанбайлийн, хьхьичIрасса союзрал республикалущал культуралул дахIаву цIакь даву мурадрай. Читать далее

Михаил Лермонтов — 200 шин

useg_5Ккавкказуллахь
Къапкъаз! Архсса билаят!
Тархъан дакIурдил минай!
Тти инагу дяъвилий
Щала бура оьттул най!..
Лажинни вил ххяллангу,
Веврдавух хIала бизлай,
БаллантIиссарив утти
Щинзиртрал ва мусил зяй?..
Юх! ТамахI бити, чаргас,
Лавгмур цIухьунссар тIисса:
БивкIлай най бур вил улча, Читать далее

Дагъусттаннаясса бушиву пахрулий бусара

osto_7Уттигъанну жучIанма жула чIаххуврайсса республикардаясса хъамал бувкIсса ца хьунабакьаврий Аьрасатнал халкьуннал арстистка Фаина Графченкол увкуна хIакьину жува хъинну къулагъас дуван багьайсса, дакIнивух ва оьтту-ттурчIавух итабакьин аьркин­сса ххаллилсса махъру: «Буру­ччияра Ккавкказ! Буруччияра зулва мазру, аьдатру, тарих! ХIакьину ттул чIявусса уссур­ссу Читать далее

Дуккаву хьхьичIунну

orden_3Щил ци учирчагу, дуккаврил сий мудангу диркIссар ва ттигу дикIантIиссар. Нава Москавлий бусса гьантрай ттун шяраваллил халкьуннал ххуйсса хавар баян бувна: Москавуллал школа къуртал бувсса цIувкIра душнин Москавуллал ХIукуматрал ХIурматрал грамота дуллушиву. Читать далее

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»

fifa_7Ва нюжмардий «Черновик» кказитрал редакциялий хьунни вайннал сакин бувсса Дагъусттаннал лишаннан (символика) хас бувсса «ккуркки стол». Микку гьуртту хьунни: кказитрал хъунама редактор Маирбек Агъаев; Дагъусттаннал Композитортурал союзрал хъунама Рамазан Фаталиев; Читать далее

Абадлий дакIнийссара

ko_16Июньдалул 19-нний МахIачкъалалив Оьруснал театрданул хъунмур залдануву хьунни дирижер, АьФ-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат, профессор Рамазан ХIажиевлул аьпалул вечер, ванан 70 шин там хъанахъаврийн бувну.

ХIажиев Рамазан МахIаммадлул арс увну ур 1944 шинал Ккуллал райондалийсса Ваччиял шяраву. Читать далее

«Дуниял оьрчIал иттах»

ko_11Москавлив «Дагъусттан» Культуралул центрданул дуллай бур чIярусса шадлугъру, батIавуртту, байраннан, юбилейрдан ва цаймигу иширттан хасну. Миннуя чIа-чIаннин жулва кказитрайгу чичару. Уттигъаннугу, кIа Центрданул хIадур дурну, Москавлив хьуну дур москавуллал дагъусттанлувтурал Читать далее

ЧIумущаллагу хъамакъадитайсса шинну

ko_10Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни «Ни давности, ни забвения» цIанилусса выставка, Нюрнбергский процессрал материаллайн дурсса. Му хIадур дурну дия «Единая Россия» ВПП-лул Дагъусттаннал регионал отделениялул. Выставка цурдагу хас дурну дия июньдалул 22-нний кIицI лагайсса Аьпалул ва къумашиврул кьинилун. Читать далее

Ниттил маз лахьхьин ччиминнан

ko_7Уттигъанну Гуржиял хъуншагьру Ттуплислий хьунни «Составление словаря картинками» цIанилусса семинар. Ванил сакиншинначитал хьунни SIL International тIисса дунияллул халкьуннал коммерческий дакъасса идара.

Дунияллул халкьуннал даражалийсса лагрулувун дурхсса SIL International хъанахъиссар ООН ЮНЕСКО-лул маслихIат ккаклакисса идарану. Читать далее

ЧIаххуврачIа хъамалу

ko_4«Илчи» кказитрай уттинингу чивчуссар «Кунаки» интернационал клубрая, мунил дуллалисса батIавурттая. Утти­гъанну хьуссия МахIачкъалалив му клубрал батIавурттавасса ца. Ва ларгсса ххуллун кьини, июньдалул 21-нний тIурча му клубрал ирглийсса хьунабакьаву хьунни Чачаннал республикалий Грознайлив. Читать далее

Дусшиврул лишансса фестиваль

fr_9Фестивальданул хъуннасса программалийн бувну, июньдалул 8-мур кьини Да­гъусттаннал ва Аьрасатнал ца яла хьхьичIавамур шагьрулий Дарбантлив дия цал архIал кIира хъуннасса шадлугъ дуван ккаккан дурну: халкьуннал творчествалул ва аслийсса культуралул фестиваль «Дербент – перекресток цивилизаций» ва халкьуннал дянивсса музыкалул фестиваль «Шелковый путь». Дахьра чани хьуну МахIачкъалалия аьрххилий бувккунни Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул зузалт, миннащал жугу – журналисталгу. Читать далее

ЧIарадиял зунттавусса лакрал «жазира»

x_13Оьрмулул хъуниминнан кIулхьурчагу, жагьилминнан хаварвагу бакъахьунссар лакрал 9 «жазира» бушиврия Дагъусттаннал цайми районнайгу: Бархъал, Хъюл, ЦIалакъян, Уручул – Ахъушиял райондалий; Дюкъул ва Ялув ЧIатIлухъи – Рутуллал райондалий; Шал – ЧIарадиял райондалий; Шадун – Дахадаевуллал райондалий; Советское – МахIарамккантуллал райондалий. Читать далее