Архив рубрики: Культура

Хъамакъаитайсса шаэр

Лакрал цIанихсса шаэр, караматсса лирик, уздансса чув Мирза МахIанмадовлул юбилейрал кьини лархъун хъунма хIал къавхьунни. КIицI ларгунни му кьини сийлий Лакрал театрданувугу, чIявусса лакрал поэзия ххирамигу бавтIун. Читать далее

Ниттил маз: Ччарча лахьланну, къаччарча къалахьланну!

Лаккуй, лакку учкъулалий, лакку маз лакрал анжагъ цанма ччан бивкIукуннив ( хушрайрив) лахьлантIисса? Миннай цалва маз лахьлансса ва кIулну бикIан аьркинсса ялуршин къадикIантIиссарив? Читать далее

Премьералул хьунийн

Вай гьантрай Лакрал театрдануву хьунни аьлимчу-тарихчи Тимур Айтберовлущалсса хьунабакьаву, цувгу хас дурсса чIал къавхьуну Лакрал театрданул сахIналий бишинтIиссаДагъусттаннал халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул чивчусса «Оьттугу, макьгу» тIисса трагедиялул Читать далее

Мукъул ссихIирчи

Дагъусттаннал паччахIлугърал университерал филологиялул факультетрай хьунни Дагъусттаннал хъунасса шаэр, чичу, таржумачи МахIаммад-Загьид Аминовлул 80 шиналюбилейран хас дурсса элмийсса конференция. Му хIадур дурну дия ДГУ-лул Читать далее

Шану бакъасса хьхьу

Майрал 19-нния 20-ннийнсса хьхьуну щалагу билаятрай хьунни «Музейрдал хьхьу» цIанилусса ирглийсса акция. Жулла республикалий му акциялувух гьуртту хьунни 6 азаруннийн ив­сса инсан.

Бадрижамал Аьлиева
Шиная шинайн ва акция машгьур хъанай дур, Читать далее