Рубрика: Криминал

Криминал хаварду

Хъамитайпалул щусса чIила Октябрь зурул 17-нний полициялийн баян бувну бур ссят 17.00 хьусса чIумал...

Криминал хаварду

Ца инсан ивкIунни Октябрь зурул 16-нний Къарабудагъкантуллал райондалий, ссят 16.50 хьусса чIумуву, Ккурттайнная Урмав...

Криминал хаварду

Бакъасса зузалтрахлу – 74 миллион Лаващиял райондалул бакIчинал ва мунал лагма лавгминнал кьаст лархIуну...

Криминал хавардава

Август зурул 28-нний Каспийск шагьрулий автозаправкалул станциялий, ссят 9 хьусса чIумал, кIия кIул акъасса...

Базар ччувччунни

Март зурул 31-нний, Ма­хIач­къалалив, кIюр­ххи­­цIу­ннай Ирчи Къазахълул цIа­нийсса кучалийсса базаллуву ларчIсса цIу

Браконьер увгьунни

Ноябрь зурул 3-нний Сулакь неххай Районнал дянив­сса балугъ ябаврил агьаммур отделданул инспектортурал увгьунни токрайсса...