Архив рубрики: Дукрарду

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Нувщи
Хъамабитан къабучIиссар инсаннал дукиялуву ца яла агьаммур кIану бугьлай бушиву ахънилссаннул. Ласунну жунма ччатIун кIанай бацIлацIисса нувщи. Нувщуву чIярур инсаннал организмалун чара бакъа аьркинсса затру. Читать далее

«Илчи»-маслихIатчи

Хайр бумуния

ЦIана дур яла хайр буми продуктылул чIун, чан­сса калорияртту бусса, чIявусса личIи-личIисса витаминну бу­сса ахъулссаннул ва ахънилссаннул чIун, миннувугу цалчинсса ва ляличIисса кIану бугьлай бур болгар мамашрал. Читать далее

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

poleznie_svoystva_maliniМалиналуву (кьюнукьул ца жура) чIявуссар клетчатка, витаминну (С,В, РР, Д, Е, К, А,В) медь, калий, фосфор, кальций, йод, стронций, цинк, хром. Мунияту кьюнукьи чIярусса къашайшивурттан дарувнугу савав шайсса бур. Читать далее

Уртту-щинал дарурттал къулайшивуртту ва диялдакъашивуртту

travyiУртту-щинал дарурттайну хъин буллалаврийн фитотерапия учай. Халкьуннал дарурттайн кIура баяннин, миннуясса хайр ва зарал кIулну бикIан аьркинни. Фитотерапиялул тарих хъунмасса бунугу, ца-ца кIанттурдай исват къавхьунува личIлай бур. Читать далее

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

25031853-nazvanie-vakciny-oВирусирттая буруччинмур

Дунияллий акъахьунссар инсан цалагу аьвкъу-гъили къавхьусса, шяра къадирсса. Гьарца шинах бияйсса ярглул миллионнайсса инсантал кьарид бай. Гьарцаннал бур цанма ххира хьусса ва цIуцIаврищал талансса кьяйдарду, амма чIявуссаннан къакIулли хъин хъанахъаву дайдишин аьркиншиву пагьризрая (диета). Читать далее

НицIал дарувсса хасият

med_1НицI — ляличIисса тIин бусса, инсаннал организмалун хайр бусса, личIи-личIисса цIуцIавурттан дарувсса, лавайсса даражалул, тIабиаьтрал продуктри. Чичинну инсаннан цIуллу-сагъшиврунсса ва косметикалун ишла дан бучIисса цаппара ницI хIаласса рецептру.
Читать далее

Витаминну чан мабару

elemente_1Вай лув кIицI лавгсса витаминнал хъунмасса хIаллай бурчу кIукIлуну, цIай-цIай тIий, нур лахълай, пперха тIий битайссар. Витамин К хIаласса косметикалул яруннил лувсса дурухлурду гьан дайссар, бургъил ччуччин бувсса бурчу цIулаган байссар. Читать далее