Архив рубрики: Барча буллай буру

Барча буллай буру

170002ДакIнийхтуну барча буллай буру жунма ххирасса, хIурмат бусса, Гьухъалияту­сса ХIанапинал душ Ханова ­Разият оьрмулул 70 шинал юбилейращал.

ЧIа тIий буру вин уттиния тинмайгу цIуллусса, ххарисса, тIайлабацIу бусса оьрму. Ина вила ичIуссаннащал оьрмулул буччиннин битаннав. Читать далее

Барча уллай буру

elemente_9Декабрь зурул 15-мур кьини жула ххаллилсса дагъусттанлув, лаккучу, «Илчи» кказитрал хьхьичIунсса дус, Шамиллул арс АхIмадов Аьлил (Алеша) ниттил увсса кьинир.

ДакIнийхтуну барча дуллай буру Аьлиллухь му бусравсса кьини. Му кьинилул ххаришиву жулгу ххаришивур, му кьинилул ххуйшиву жулгу ххуйшивур. Читать далее

Барча буллай буру

170002Уттигъанну жулла республикалий хьуну диркIссар элмулул ах­ттар дуллалисса жагьилсса аьлим­турал дянивсса конкурс. Ванил сакиншиннагу цайнна ларсун диркIссар ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул, «Дагестанский государственный университет» ВО ФГБОУ-лул ва РАН-рал Дагъусттаннал элмийсса центрданул. Читать далее

Барча буллай буру

48_photo_3Декабрь зурул 5-нний оьрмулул 50 шин бартлаглай дур Бархъаллал шяравасса ххаллилсса агьлу-авладрал арс МахIмудов Марат ЯхIияевичлун.

ЗахIматсса ва нигьачIисса полициялул зузалал пиша язи бувгьуну, кьунияхъайсса шинну дурну дур Маратлул ихтиярду дуруччай органнаву къуллугъ буллай. Читать далее

Барча уллай буру

pugdwХIурмат бусса Аьвдулмажид Варисович!

ДР-лул 12-мур округрал избирательтал дакIнийхтуну барча дуллай бур вил юбилей.
Ина бивтсса оьрмулул ххуллу дахIалай чинсса бур.
Вила хъунмасса бюхъулийну, захIмат ххирашиврийну, цумур-цагу масъала усттарну бартбигьин шайсса ушиврийну ина мудангу чIумул хьхьичIмур ххуттайх ша ласлай нани­сса ура. Читать далее

Виричусса душвавран Москавливгу кьимат бивщунни

44_photo_12Жу уттинингу бувсъссия жулва кказитрай Гъумук щинавун оькьлакьисса 5 шинаву­сса оьрчI ххассал увсса виричу­сса душваврая: Муслимова Аминая ва Садикьова Аидая. Ноябрьданул 1-нний вай душваврайн оьвкуну бур Москавливгу, Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал постпред Изум­руд МухIуттиновал душвавран Постпредствалул цIаниятусса Барчаллагьрал чагъарду буллуну бур. Читать далее

Барчаллагь вин, Мариян!

44_photo_6Хъунмасса барчаллагьращал кьамул бунни Гъумучиял школалул дуклаки оьрчIал ва учительтурал «Дараччи» клубрал хъунмур Илиясова Мариян ЧIибиевнал гьан бувсса луттирду. Ми бур урувгнан буккин гъира багьанну бувсса, Читать далее

Барча уллай буру

41_16_7Лакрал райондалул администрациялий зий тамансса шинну агьалийнаха къайгъурдай, район хьхьичIуннай хьунмур буллай, аьркиннал чIарав ацIлай, райондалул хъунаманал урчIа кану гьарцагу дуллали­сса давурттавух цалчин гьуртту шайсса, аькьлулул куртIсса, Читать далее

Барча буллай буру

40-2016_8Бувсса ташулул тирххандаращал барча буллай, цIуллушивугу, нахIушивугу, талихI-тирхханнугу чIа тIий буру Аьбидов Оьмардун ва Камилан.

Дуаьлул махъру лахълай,
Зун ххуймур чIа увкунни.
Ттула дакIнил куртIнива
Нагу зу барча банна. Читать далее

Барча буллай буру

pz_2Карашрал шяравату­сса Гьидалтил арс Аьбдулхаликьов Жамалуттин ниттил увну вай гьантрай кIицI лаглагиссар 80 шин.

Лакрал райондалул лагрулий бартбигьлай ивкIсса хьхьичIунсса иширттайну ва къуллугъирттайну Жамалуттин кIулссар хъинну чIявуссаннан, чув-духьурчагу мунал цIа зумухгу ласайссар кьадрулий ва кьиматрай. Читать далее

Барча буллай буру

35image_8ДакIнийхтуну барча буллай буру ниттил бувну 20 шин хьу­сса ххарисса кьинилущал жунма хъинну, бишин-битан кIану бакъа ххирасса, Дагъусттаннал университетрал студентка, Гъумучатусса НухIлул душ Аюбова Мариян.

ЧIа тIий буру цIуллушиву, оьр­мулуву талихI ва тIайлабацIу. Я Аллагь, вил дакIнийсса цинявппагу мурадру бартлаганнав, оьрмулул буччин битаннав, вин дуниял тIитIиннав. Читать далее

Барча буллай буру

170001ДакIнийхтуну барча буллай буру Вихьлиятусса Щиллаев Шагьнаваз Къютил арс ва мунал кулпат Аминат цачIу ялапар хъанай 50 шин хъанахъисса юбилейращал.

Ва бур ляличIисса, кувннай кув бавкьусса, аьчухсса дакIурдищалсса, дустурачIа, кIулначIа Читать далее

Барча буллай буру

29_foto_6Вай гьантрай цуппа ни­ттил бувну, дунияллийн бувккун хъанахъисса 70 шинал юбилей хьунадаркьунни оьрчIал, оьрчIал оьрчIал, гъан-маччанал дянив, кIива миллат­рал ххазинасса, Исуплул душ Дандамаева Жумяълул.

Оьрмулул аргъираву Жу­мяълул язи увгьуну ур Гьун­чIукьатIрал шяраватусса Дан­дамаев Манап. КIивагу ар­хIал къатта-къуш буллай, ду-дакъамунилсса буллай, цалва кулпатрал маэшат кIюла бу­ккан къабивтссар Жумяълул. Читать далее

Барча буллай буру

21foto_10Июнь зурул 4-нний бувну бур ххаллилсса лаккудуш, лавайсса даражалул пишакар, Даггосфилармониялул директорнал хъиривчу ва концертный отделданул хъунмур, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала Разуева София Кьурбановна. Читать далее

«Ттул оьрчIал ххувшавуртту вил захIматрал ккаккияр»

21foto_4Жулва миллатрал кказитрайхчин хъунмасса барчаллагь учин ччай бура ттула арс спортрахух гьан увсса, мунаву спортсменнал хасият дишин бювхъусса ГьунчIукьатIрал шяравасса ТIагьиров Юсуплухь. МахIаммадлул арс Юсуп зий ур Лак­рал райондалул ДЮСШ-рай бокс­рал тренерну.

Лакрал райондалул ДЮСШ-лул боксрал тренер ТIагьиров Юсуп ва ДР-лул боксрал хъунама тренер Зубер Жяъппаров.

Читать далее

Барча буллай буру

170003Вай гьантрай 85 шинал юбилей хьунадакьлай ур ГьунчIукьатIрал шяраватусса жул ххаллилсса гъанчу Дандамаев Тажуттин Аьбдулкьадирдул арс.

Жугу, Тажуттин барча уллай дунияллийн увксса кьинилущал, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьрмулия щалихханнин итаву, оьрчIал, Читать далее

Барча буллай буру

19f_4pteДагъусттан Республикалул халкьуннал артистка, Лак­рал театрданул, утти тIурча Къумукь театрданул артистка ПатIимат ХIасанова-Керимован 70 шин бартлаг­лагиссар вай гьантрай. Жу барча буллай буру ПатIимат.

Ва дакIнийн дичлай буру ПатIиматлул Лакрал театрданул сахIналий дургьусса, ва ккавкнан оьрмулухун хъама­къаритансса роллу. Читать далее

Барча буллай буру

fto_61ДакIнийхтуну барча уллай буру шяраваллил жяматрангу хъинну бусравсса, даврил уртакьтурачIагу хIурматрайсса ххаллилсса ккуркличу Идрисов Давуд Вагьабович ниттил ув­сса кьинилущал.

ЧIярусса шиннардий «Дагнефтепродукт» ОАО-лий личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий Давуд Вагьабовичлул ххуйсса кумагру бувссар Читать далее