Архив рубрики: Барча буллай буру

70 шин

Апрель зурул 14-нний оьрмулул 70 шин бартлаглай дур ххаллилсса пишакар ва инсаншиврул бутIа буллусса хъамитайпа, ОьмархIажинал душ ХIажиева ХIабибатлун.
ХIабибат бур цила оьрму инсантурал цIуллу-сагъшиву дуруччаврин хас бувсса зузала. Читать далее

Барча вил 90 шинал юбилей

Апрельданул 4-нний цалла оьрмулул 90 шинал юбилей хьунадаркьунни цIанихсса аьлимчу, профессор, медициналул элмурдал доктор, Аьрасатнал Федерациялул элмулул лайкь хьу_сса ишккакку, Дагъусттан Республикалул халкьуннал хIакин, РАН-лул член-корреспондент, Асланнул арс Оьмаров Султан-Мурадлул. Читать далее

Барча буллай буру

170001Март зурул 22-нний оьр­мулул 60 шин бартлаглай дур КIундиннал шяравасса Ших­аьлил арс Дадаев Аьвдулжалиллун.

Дагъусттаннал автоххуллурдал техникум къуртал бувну махъ, Аьвдулжалил зун ивкIссар «Да­гъусттан автодорданий» мастерну. Зий унува, заочнайну къуртал бувссар Дагъусттаннал автоххуллурдал институт. Читать далее

Дагъусттаннал МЧС-рал барчаллагь

sdsdsРеспубликалул циняв районнай ва шагьрурдай сакин бувну бур Дагъусттаннал МЧС-рал канилусса диспетчертурал къуллугъру. Вай дежурство дуллан бикIай 24 ссятрай.
Райондалий хьусса хатIарттая, къашайшалачIан бувкIсса анаварсса медициналул кумаграя ва мукунмасса цаймигу иширттая цалчин баян бувайсса бур Аьрасатнаву цасса 112 номерданий. Читать далее

Барча буллай буру

lesjhМарт зурул 9-нний бартлаг­лай дур 60 шин ххаллилсса ла­ккучу, ТIюхчардал шяравату­сса виричу Бурчакьов Насир Бурчакьлул арснан. 

Ва ур хъунанал хIурматгу, чIивинал хатиргу кIулсса инсан. Цала маччачунайн, дуснайн, кIулманайн кьини дурк­сса чIумал, Насир гьарца чулий чIарав ацIайссар. Читать далее

Барча уллай буру

otopo_8Лавайсса хIурмат бусса ХIажимирзаев Малик ХIажи­мирзал арс февраль зурул 25-нний ниттил увну 70 шин бартлаглай дур.

Ххирасса Малик, дакIнийх­туну барча дуллай буру вил юбилей. Ина уттиния тихунайгу чIярусса шиннардий жу ххари буллай, цIуллуну, сагъну, дуллалимуниву тIайлабацIу буну оьрму бутланнав. Читать далее

Январьданул 29-нний 75 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу

170001Январьданул 29-нний 75 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, Хьурттал шяравату­сса Аьвдуллагьлул арс ХIажиев Набинан. ЧIивинияцIа захIмат ххирасса, дуккавриву итххявхсса Наби, ххуйну школагу къуртал бувну,
Дагъусттаннал университетрал строительный факультетгу къуртал бувну, экономикалул элмулул кандидатгу хьуну, личIи-личIисса жаваб дулайсса давурттай зий уссия. Читать далее

Печатьрал аралуву зузими барча бунни

tto_15Январь зурул 13-нний МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни Аьрасатнал печатьрал кьинилун хас дурсса шадлугърал мажлис. Мунил сиптачитал хьунни ДР-лул Печатьрал ва информациялул министерство. Читать далее

Барча буллай буру

tto_9Ккурккуллал школалул директор, шаэр Даниял Магьдиев ур, шяраву ва райондалий акъассагу, республикалийгу чIявучин кIулсса, бусравсса инсан. 42 шин хьуну дур ванал Ккурккуллал дянивмур даражалул школалий дарс дихьлай, миннува 35 шинай школалул директорну Даниял МахIаммадаьлиевичлул Читать далее

Барча буллай буру

170002ДакIнийхтуну барча буллай буру жунма ххирасса, хIурмат бусса, Гьухъалияту­сса ХIанапинал душ Ханова ­Разият оьрмулул 70 шинал юбилейращал.

ЧIа тIий буру вин уттиния тинмайгу цIуллусса, ххарисса, тIайлабацIу бусса оьрму. Ина вила ичIуссаннащал оьрмулул буччиннин битаннав. Читать далее

Барча уллай буру

elemente_9Декабрь зурул 15-мур кьини жула ххаллилсса дагъусттанлув, лаккучу, «Илчи» кказитрал хьхьичIунсса дус, Шамиллул арс АхIмадов Аьлил (Алеша) ниттил увсса кьинир.

ДакIнийхтуну барча дуллай буру Аьлиллухь му бусравсса кьини. Му кьинилул ххаришиву жулгу ххаришивур, му кьинилул ххуйшиву жулгу ххуйшивур. Читать далее

Барча буллай буру

170002Уттигъанну жулла республикалий хьуну диркIссар элмулул ах­ттар дуллалисса жагьилсса аьлим­турал дянивсса конкурс. Ванил сакиншиннагу цайнна ларсун диркIссар ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул, «Дагестанский государственный университет» ВО ФГБОУ-лул ва РАН-рал Дагъусттаннал элмийсса центрданул. Читать далее

Барча буллай буру

48_photo_3Декабрь зурул 5-нний оьрмулул 50 шин бартлаглай дур Бархъаллал шяравасса ххаллилсса агьлу-авладрал арс МахIмудов Марат ЯхIияевичлун.

ЗахIматсса ва нигьачIисса полициялул зузалал пиша язи бувгьуну, кьунияхъайсса шинну дурну дур Маратлул ихтиярду дуруччай органнаву къуллугъ буллай. Читать далее

Барча уллай буру

pugdwХIурмат бусса Аьвдулмажид Варисович!

ДР-лул 12-мур округрал избирательтал дакIнийхтуну барча дуллай бур вил юбилей.
Ина бивтсса оьрмулул ххуллу дахIалай чинсса бур.
Вила хъунмасса бюхъулийну, захIмат ххирашиврийну, цумур-цагу масъала усттарну бартбигьин шайсса ушиврийну ина мудангу чIумул хьхьичIмур ххуттайх ша ласлай нани­сса ура. Читать далее

Виричусса душвавран Москавливгу кьимат бивщунни

44_photo_12Жу уттинингу бувсъссия жулва кказитрай Гъумук щинавун оькьлакьисса 5 шинаву­сса оьрчI ххассал увсса виричу­сса душваврая: Муслимова Аминая ва Садикьова Аидая. Ноябрьданул 1-нний вай душваврайн оьвкуну бур Москавливгу, Аьрасатнал ПрезидентначIасса Дагъусттаннал постпред Изум­руд МухIуттиновал душвавран Постпредствалул цIаниятусса Барчаллагьрал чагъарду буллуну бур. Читать далее