Архив рубрики: Барча буллай буру

Барча буллай буру

7gaz_6Ххаллилсса лаккучу, шяраваллил жяматрангу, гъан-маччанангу бусравсса, дакI-аьмал хъинсса ккуркличу Загьидинал арс ЯхIия Магьдиевлухь барча тIий буру ниттил увсса ххарисса кьини.

ЧIа тIий буру цIуллу-сагъшиву, ужагъраву ххаришивуртту, дуллалимуниву тIайлабацIу. Читать далее

Бивхьусса захIматран лайкьсса кьимат бивщунни

Уттигъанну, лавайсса даражалул пишакартал хIадур буллалаврихлу ва чIярусса шиннардий бувсса захIматрахлу, 2016 шинал январьданул 16-нний бувксса ДР-лул БакIчинал ХIукмулийну, «За заслуги перед Республикой Дагестан» тIисса бюхттулсса наградалун лайкь хьунни, Читать далее

Барча уллай буру

pzd4_1«Илчилул» редакциялул цIаниятугу, цинявппа буккултрал цIаниятугу дакIнийхтуну барча уллай буру Нураттиннул арс Маммаев Сулайман, Да­гъусттаннал паччахIлугърал медициналул академиялул ректорну увчIаву.

Барачатну бугьаннав ина вилва къуллугъ, тIайлабацIу баннав вил гьарца иширттаву, ша­ттирдаву, вил хIарачатрайхчин хъиннура хьхьичIуннай Читать далее

Барча буллай буру

IMG-20151210-WA0002ЧIяру даннав вил оьрмулул ххаришивуртту Цалчин, жулва даврил уртакь, дус-ихтивар, Гьун­чIукьатIрал шяравасса ХIа­жиева Зинфира Убайдуллагьлул душнищал ванил ххира­сса арснан Камиллун арс ув­сса ххаришиву кIидачIлай, арснал арс хъуна уллай буру. ТалихI бусса, оьрму лахъи­сса, салихIсса изаннав. Агьлу-тухум лахъа-хъун бувансса чув-адамина хьуннав. Вияту уттигу цимиллагу хъунна-бава хьуннав. Читать далее

Муххал ххуллул тарихрал ликъаххайми ххару

53_4Дагъусттаннай муххал ххуллул даву сантирай ва лябукку бу­ну хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса инсанни СумбатIуллал шяравасса Закарижанал арс СутIаев Рамазан. Аьрасатнал ва Дагъусттаннал транспортрал лайкь хьусса зузалал цIардангу, ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил ордендалунгу лайкь хьусса, личIи-личIисса давурттай 58 шин муххал ххуллул коллективраву дурсса хIакьсса захIматчи. Читать далее

Барча буллай буру

51_4Декабрь зурул 10-нний, муххал ххуллий зий 58 шин, миннуватугу сайки 20 шин МахIачкъалаллал муххал ххуллул отделениялул каялувчину зий ивкIсса, хIакьинусса кьинигу таможнялул секторданул начальникну зузисса Закарижанал арс СутIаев Рамазаннул оьрмулун 80 шин хъанай дур. Читать далее

Барча буллай буру

49_kНоябрьданул 15-нний оьрмулул 70 шин там хьунни Вихьлиятусса МахIадлул арс Оьмаров Мурадлун. Мурад, Ростовуллал мединститутрал санитарно-гигиенический факультетгу къуртал бувну, хъунмасса хIаллай зий уссия Республикалул СЭС-лий, Читать далее