Архив рубрики: Барча буллай буру

Барча буллай буру

Вай гьантрай жул аьзиз­сса ниттин, Карашрал шяравасса Оьмарова Назипатлун, оьрмулул 75 шин бартлаглай дур. ХхюцIаллийхъайсса шиннардий школалий зий жул ни­ттил хъунмасса захIмат бивхьу­ссар, цимигу никирал оьрчIан кIулшивуртту дуллуссар. Читать далее