Архив рубрики: Барча буллай буру

Барча буллай буру

Вай гьантрай жул аьзиз­сса ниттин, Карашрал шяравасса Оьмарова Назипатлун, оьрмулул 75 шин бартлаглай дур. ХхюцIаллийхъайсса шиннардий школалий зий жул ни­ттил хъунмасса захIмат бивхьу­ссар, цимигу никирал оьрчIан кIулшивуртту дуллуссар. Читать далее

Ватандалухагу, халкьуннахагу къуллугъ буллан лявхъусса

Ттигъанну Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул паччахIлугърал наградартту дуллуминнавух бур Хъурхърал шяраватусса Къараева Гуржигьан Къарабуттал душгу (шагьрулий чIявучин ва кIулли Галина тIий). Читать далее

Барча буллай буру

Июль зурул 26-нний, Дагъусттаннал Конституциялул кьини Рамазан АьбдуллатIиповлул шадлугърал даражалий дуллунни хIукуматрал наградартту цала давриву хьхьичIунсса ккаккияр­тту чIалачIи дурсса дагъусттанлувтуран. Читать далее

Барча буллай буру

Жула ххирасса нину, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Сулайманова ПатIимат МахIаммадлул душ, барча буллай буру 1-мур июльданий хьунадакьлакьисса 85 шинал юбилейращал. Вай ххаругу пишкаш буллай буру жуятува цинявннаяту аьзизсса ни­ттин, хъунна баван. Читать далее