Рубрика: Аьпа абадми

Жижара

ДакIнихтунусса кьур­чIи­шивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Дагъусттаннал Медициналул университетрал ректор Маммаев Сулайман Нураттиннул арснахь,...

Жижара

МахIаммадлул душ ХIандаева Ххадижат Къашавай бивкIун хъун хlалгу къавхьуну августрал арулунний жуятува лавгунни 1-мур...

Жижара

Аьлил арс Аьшаев Нуруллагь Август зурул 9-нний, захI­матсса азарданул къашавайгу ивкIун, оьрмулул 78 шинаву...

Жижара

ИцахIаммал арс ХIажиев МахIаммад Вай гьантрай дунияллия лавгунни ххаллилсса бархъарачу ИцахIаммал арс ХIажиев МахIаммад ....

Жижара

ХIусанил арс ХIусаниев МахIаммад Июльданул 20-нний оьрмулул 70 шинаву, хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни Ххюлу­ссуннал...

Жижара

ХIасанхIусайннул душ Кьадирова ХIаписат Оьрмулул 102 шинаву дунияллия лавгунни Кьадирова ХIаписат ХIасанхIусайннул душ. ХIаписат...

Жижара

ГЪИЯСЛУЛ АРС ХIАЖИЕВ ЗАГЬИДИ Июньдалул 4-нний хар-хавар бакъасса бивкIулул бяличIан бунни ГьунчIукьатIрал шяравасса ХIажиев...

Агь, Загьраний …

Жу, Загьранищал архIал школалий дуклай бивкIми, цукунчIав вих хьун къабюхълай ливчIун буру. АцIва гьантлул...

Жижара

Хар-хавар бакъа ялун бивсса лухIи бала сававну, кIия-кIия ххаллилсса лаккучунацIа хьунни ООО «Дагестан» авиакомпания.

Жижара

Ина жул дакIурдиву личIантIиссара ЩинчIав кIулну къабикIай ца зума хIала-ккала дурхсса, гамур зума дардирдал...

Багъишла бити жу!

«БивкIу — хъачIунттах, хиял­лу — зунттурдах» тIи­­сса учала бур оьруснал. Жул редакциялун бишин-битан кIану...

Жижара

ШАГЬАБУТТИННУЛ ДУШ ХIАЖИЕВА НУРИЖАН Вай гьантрай дунияллия лавгунни Ккуллал ва 1-мур ЦIувкIуллал шяраваллал язисса...

Жижара

АхIмадил арс Жамалуттинов Загьиди Май зурул 5-нний, оьрмулул 85 шинаву, дунияллия лавгунни ЧIяйннал шяравасса...

Жижара

МахIаммадова Залму АьбдуллатIиплул душ Тамансса хIаллай инжитнугу бивкIун , оьрмулул 85 шин хьунадакьинсса муттагу...

Жижара

ЦIаххуйл арс ЦIаххаев МахIаммад­загьируттин Ттигъанну нязаннивсса бивкIулул жуятува личIи унни ххаллилсса чув, лавайсса даражалул...

Жижара

Давдил арс Увайсов Увайс Апрель зурул 19-нний, оьр­мулул 79 шинаву, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун,...

Жижара

МахIаммадлул душ Учуева Фаина Оьрмулул 50 шинаву интнил гьарзат тIутIайх дичлачи­сса гьант­рай аьпалувух бивхьунни,...

Жижара

Бакрил душ Кьурбанова ПатIима Март зурул 30-нний, лавмартсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, щалва агьлу-авладгу къума-банд...

Жижара

Сиражуттиннул арс Кьурбанов Низами Март зурул 8-нний хар-хавар бакъасса бивкIулул жуятува личIи унни ххаллилсса...