Архив рубрики: Аьпа абадми

Жижара

ХIажибуттал арс Буттаев Насруллагь
Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни жяматран бусравсса, ххаллилсса лаккучу, Чакъаллал шяравасса ХIажибуттал арс Бу­ттаев Насруллагь. Читать далее

Жижара

Жабраиллул арс Жабраилов Салим
Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса ккуркличу, шяравугу, лагма щархъайгу хъинну бусравну ивкIсса ризкьилул хIакин, Жавраиллул арс Жабраилов Салим. Читать далее

Жижара

НухIлул душ ХIусманова Шуаьнат

ЗахIматсса цIуцIаврил къашавайгу бивкIун, оьрмулул 82 шинаву жуятува батIул хьунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, ас-намусрал зумабувцIусса инсан, Читать далее

Жижара

Дамаданнул душ КъутIаева Ххадижат

Апрель зурул ахирданий оьрмулул 86 шинаву дунияллия лавгунни хъинну ас-ламус лавайсса, щалла Ккуллал райондалул жяматраву бусраврай Читать далее