Архив рубрики: Антитеррор

ЛивтIуминнал гъанминнансса наградартту

Апрельданул 23-нний Дусшиврул къатраву КТО-лул чIумал (2016 шинал июньдалул 17-нний) ливтIусса Росгвардиялул управлениялул ОМОН-далуву куллугъ буллай бивкIминнал гъан-маччассаннан наградартту дуллунни. Читать далее

Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай

«Лакрал райондалул жагьилтал — экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий алхIаткьини Гъумучиял клубраву хьунни къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса аьдатравун дагьсса лачIунбуккаврил турнир. Читать далее

Европанал шартIирдай зий буру

2012 шиная шихунай Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Читать далее

Зузияра, уссурвал!

Лайкьну лархъсса кьини

Ноябрь зуруй щалагу билаятрайсса виваллил иширттал органнал зузалтрал кIицI лагайссар цала пишалул кьини. 
Ва дур, цивппа виваллил иширттал органнаву зузиминнан дакъассагу, цинявппагу агьалинан бусравсса кьини, цанчирча виваллил иширттал органнал зузалт мудангу, жандалий хIайп къаувкуну, цIакьну бавцIуну буссар жула мюхчаншиву дуруччин. Читать далее