Все записи автора ilchi

Ссихьрал караматсса дуниял

teatr_2Куннияр кув иттав ххяхлахисса ресторанну, хьхьунил клубру, хъуни ттучанну чIявусса ХIамзатовлул ва Ярагъскийл кIичIирттал шанбачIулий бивхьуну буссар ца Магьлул чIалъаь — халкьуннаву ялу-ялун инсаншиву духлаглагисса, гьар кIанттайра рахIму-цIими бакъашиву ялтту дуклакисса заманнай, оьрчIаву хъиншиврул ва рувхIанийшиврул гьанна бугьлагьисса Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал театр. Читать далее

Дуниявийсса школалул тарихрая

mizit_kumuhХIукуматирттал хIарачат бикIай элмулуву, техникалуву, цIуллу-сагъшивруву ва мукунма цаймигу иширттаву хьхьичIун буккан. Миннулгу цанма-цанма хасъсса школа бикIай. Пахру-ххаралий ттигу чIявуссаннал мазрай бур СССР-данул хьхьичIунсса шахматистурал школа, балетрал школа, спортрал школа ва мукунма цаймигу школарду бикIайссия тIий. Амма миннунгу, гьарца иширттангу, аьркинсса школарттал гьану дуккаврил школалул бизлай бур. Читать далее

Вихьуллал шяраваллил школалул чIиртту буллан бивкIунни

foto_12ДукIу гъинттул буллай байбивхьуну буссия ччянияцIава чIа тIий бивкIсса Вихьуллал школа. Амма гьанурдугу бувну, цIунилгу дацIан дуруна давурттив. Ганин багьанагу, жунма цинявннан кIулсса куццуй, арцу дакъашиву бур. Вана уттигъанну, Вихьуллал шяравун лавгун унува, ттул янилун дагьуна яруннагу ххуй дирзсса, дакIгу ххари дуллалисса сурат. Читать далее

Чари ттарлил мурхьру?

elkaГъан хъанай дур ЦIусса шин, инсантал хIадур хъанай бур муницIун дархIусса шадлугъирттайн. Миннувасса яла хъунмур дур елка баву. МахIачкъалаллал кучардаву бахлай бур елкарду бансса ттарлил мурхьру. Читать далее

Зунттурду жулва ххазинар

hosr_282003 шинал январьданул 30-нний ООН-далул Генерал Ассамблеялул кьамул бувсса хIукмулийн бувну, декабрьданул 11-сса кьини баян бувссар Зунттал кьинину. Ва хьхьичIва-хьхьичIсса ишри миллатирттал дяниву сий дусса ва машгьурсса сообществалул чулухасса къулагъасралун зунттал кIанттурду ва микку ялапар хъанахъисса халкь ласаву. Читать далее

Буттахъал балайрду – лакку мазрал аваданшиврул барашинни

foto_9Загьидат Муслимова хъинну ххирар лакрал макьанну ххираминнан, пасихIсса лакку мазрал кьадру кIулминнан. Дагъусттаннал лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимова ПаччахIлугърал хорданул солисткану зий 12 шинни.  Читать далее

Миллатрал ва жяматрал ххазина

foto_13Миллатралгу, га миллатрал мазрай гъалгъа тIисса инсантал яхъанахъисса шяраваллалгу аьмсса культуралущал цинма хасъсса багьу-бизугу, культуралул чулухасса хасъсса аьдатругу дикIай. Ккуллал райондалийсса Вихьуллал шяраваллил халкьунналгу лахъисса аьсрурдал мутталий ядурну дур чIярусса, миллатралнугу, шяраваллилнугу ххазинану хъанахъисса, халкьуннал аьдатру. Читать далее

Щаллу хьусса хиял

foto_4Инсантал бавтIсса кIанай хьуннав, интернетраву хьуннав, чIявуну бяст-ччал шай жулва хIакьинусса балайчитурал ялув, цаннал «вари яла хъинма балайчи», таманал «мугу цирча, чIувагу бакъасса, ва пуланни яла ххуймур чIунил заллу» тIисса. ХIакьину сахIналийн буклакисса балайчитурал бур цалва-цалва тамашачитал, цалла-цалла публика. Читать далее

ОьрчIал оьрмурду чанна буллай

foto_3МахIачкъалалив мушакъатсса оьрчIру (хъунмурчIин аутизм ва Дауннул синдром дусса) дяхтта бацIайсса къатта (Дом дневного пребывания) бушиву ттун кIул хьунни ва ялату нанисса шинал 1-мур июньдалий – ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас дурсса батIаврийн лавгун. Муниннин ттун ва Къатта бивхьусса Солдатская цIанилусса кIичIиравалу бушивугума къабавссия шагьрулуву. Ххал барча, ва хьхьичIвасса 6-мур Магистрал кIичIиравалу бивкIун бия. Читать далее

Аман, иян хьурдай…

foto_1«Фейсбук», «Одноклассники» ва цаймигу социал сетирдал кумаграйну хIакьину бюхълай бур дунияллул гъунттулу дустал лякъин. Ттулми дустурал сияхI салкьи хьуну дур дунияллийх кIама бивщусса лакрава лакну ливчIминная. Лакну ливчIминнан на ккалли бара, лях-карах бухьурчагу, лакку мазрай чичлачими, цалва чичлачимуниву Лакку кIану кIицI лаглагими. Миннал чичлачимунивугу, гьай-гьай, асар къавхьуну къаличIай лакку кIанттухсса мякь ва ччаву. Мукунминнащал, ттуйва бияла бакъа, хъиннува хIала бувххунгу лякъара, пишакаршиврул хасият аьлтту дуклай.  Читать далее

КIива луттираясса ттула махъ

iliyasovМахIаммад Кьурбиев, философиялул элмурдал доктор
Лакрал кIирагу райондалун хас бувну итабавкьусса вай кIивагу лу, махъ бакъа, ххазинасса луттирду бур, лакрал миллатрал культура хьхьичIуннайы шавриву ва лак цивппа миллатну бушиврул кIулшиву ххишала шавриву вайннул бугьантIисса кIантту хъинну хъунмасса бур.
Читать далее

Аьрасатнал Федерациялул Президентнал пресс-конференциялий

Декабрьданул 20-нний Москавлив Дунияллул машлул центрдануву хьунни Аьрасатнал Президентнал пресс-конференция. Пресс-конференциялийн ккаккан бувну бия 1000-яр ххишаласса Аьрасатнал ва сайки 200 чил билаятирттал журналистътал.
Журналистътурахь аьла-ссалам бувну махъ, В. Путиннул бувсунни цаппара экономикалул ккаккиярттан хасъсса цифрардая. Вай цифрарду бур гьашину январьдания октябрьданийннинсса. Аьрасатнал Президентнал бувсмунийн бувну, ВВП (валовый внутренний доход) гьарза хьуну дур 3,7 процентрал. Ва дукIуминнуяр чанссар, дукIу 4,3 процентрал ххи хьуну диркIссар. Читать далее

Муслим Даххаевлун генерал-майорнал чин дуллунни

Вай гьантрай щалвагу лакрал жямат ххари хьунсса, пахру багьансса хавар бавунни. Жуна цинявннан ххирасса, хIурмат бусса Муслим Даххаевлун дуллунни генерал-майорнал чин. Читать далее

Марххала баврил хIасиллан хас дурсса совещание

Декабрьданул 20-нний МахIачкъалаллал администрациялий шагьрулул бакIчи С. Амировлул дунни хъунмасса марххала баврийну шагьрулий оьккисса тагьар шаврин ва га тагьардануву шагьрулул ЖКХ-лул давурттан хасъсса совещание.  Читать далее

Дагъусттан тIутIайх бичиншиврийн гьармагу вихну икIан аьркинссар

Декабрьданул 18-нний МахIачкъалалив «Дагестан» РГВК-лул студиялуву хьунни республикалул Президент МахIаммадссалам МахIаммадовлухьхьун прямой эфирданувух жула халкьуннал суаллу буллалисса гьарта-гьарзасса пресс-конференция. Читать далее

Ччяссарив кIи?

Гьар шинах декабрьданий кIи дучIайшивугу, кIинттул марххалтту байшивугу, гьай-гьай, цинявннан кIулли, микку махIаттал хьунсса цичIавгу бакъар. Амма кIинттул жулва хъуншагьрулий марххала баврия махIаттал шай чIявусса, цалчин ярглий ЖКХ-лул зузалт. Вайннал пикрилий кIинттул МахIачкъалалив марххала бан къабучIину бусса бур, ваца гъинттул бувссаксса иш хьуну бур. Читать далее

Бунни жунма марххала

Мы, не то, чтобы привыкли, в какой-то степени смирились с тем, что с выпадением осадков улицы Махачкалы превращаются в непроходимые болота, а круглый год утопают в мусоре. Но никто и не подозревал, что с выпадением первого снега жизнь махачкалинцев превратится в настоящий кошмар. Эти несколько дней стали настоящим испытанием как для водителей, так и для пешеходов. И это в столице одной из крупных республик Северного Кавказа, в «Лучшем городе России»! Читать далее

Миллатрал хIакьсса лажин аьч дурсса магьирлугърал кьинирду

С 26 ноября по 6 декабрь в Московском доме национальностей прошла «Неделя Дагестанской культуры в Москве» в рамках празднования 25-летия Дагестанского филиала Российского фонда культуры. В рамкахпрограмы проекта состоялись: выставка работ учащихсяхудожественных школ Дагестана, «Салам Алейкум»,персональная выставка художника-графика Марата Гаджиева. Призентация Кавказской литературно-художественной газеты «Горцы», выставка работ художников, стипендиатов Российского фонда культуры и показ спектакля Дагестанского театра кукол «Тайна персиковой косточки». Читать далее

НухIлул жами

Адамлул ва ХIаввал оьрчIру, тайннал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру гьарза хьуссар. Тайнная щаллусса халкь хьуссар. ЧIун наниссаксса тайннан цивппа ляхъан бувсса Зал хъамаивтссар. Инсантурал цала карунних чарттаяту къанчру бувну, тай аллагьталли тIий, тайннуйн лабизлан бивкIссар. Тайннан тай къанчурдил цанма кумаг ягу зарал байсса ххай бивкIссар. Читать далее

«Винма къаччимур мабара щинчIавгу»

ЦIана инсантураву ппив хьусса азарну хъанай дур зависть (сси-къащи ягу дакI мяшшиву). Ванил мархха куртIсса бур. Мунил цIанийри Адам идавсил (аь.с.) ца оьрчIал, ца уссил вама уссу ивкIусса. Бусурманчунан кIулну дикIан аьркинссар ва дарс, ва сси-къащилия бурувччуну бикIан. КIулну бикIан му ссири. Сситтун ччимур мабару, анавар мабуккаванни. Читать далее