Все записи автора ilchi

ХIукуматрал вакил ЦIуссалаккуй

boto_11Апрель зурул 2-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал хъиривчу Рамазан Жяъпаров ивунни ЦIуссалакрал райондалийн, гийхсса иш-тагьар ххал дуваншиврул.

Райондалул хъунама ХIажи Айдиевлущал ва Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоевлущал Рамазан Жяъпаров ивунни Гьамиящиял, ЦIуссамехелтIиял, Ямансулийсса буллай къуртал къабувсса школардайн.
ХIажи Шихамировичлул бувсунни цIусса дуккаврил шин дайдишиннин ЦIуссамехелтIиял школалунсса агьаммур корпус бувну къуртал буван багьлай бушиву, тавакъю бунни хIукуматрал вакилнахь му иширан кабакьу бува куну. Читать далее

Аьрххи – ГьунчIукьатIрал шяравун

Нанисса шинал графикрайн бувну, райондалул бакIдургьуми, идарарттай, организациярдай каялувшиву дуллалими, жаваблувсса зузалт жяматращал хьунабавкьусса мукьулчинмур шяравалуну хьунни ГьунчIукьатIралмур. Читать далее

Хъювхъиялгу хъарас щунни

boto_10Инт. КутIасса бухьурчагу ва махъ, ванил инсаннал дакIниву хIасул бувайсса асардумур лахъисса хIаллайсса ва чаннасса бикIай. Му тIабиаьтрал чIумух ялугьий бикIай инсантал, ичIаллил ва вахIшими хIайвант, лухччиний ххяххайсса уртту, мурхьру. Читать далее

Хъарас щаврил байран Гъумук

boto_9Лакрал хъуншагьрулий, мина-гьанулул агьлу сайки бухвалавгун, лагма щархъавасса, хIатта чил миллатиртталссагума чIяву хьусса чIумал, ппухълуннал аьдатру ядангу къабигьар. Инт дучIаврищал лакрал щархъаву байбивхьунни Хъарас щаврил байранну дуллай. Читать далее

Арцу духьурча, даву дан бигьассар

boto_7Агарда ххуллурду ремон бувансса давурттив жухьхьун къадулурча , ххуллурду ябаврин итадаркьусса арцуйну чIалачIисса давур­ттив дуван бюхълай бакъар.

Уттигъанну ххуйсса, дяркъу дакъасса, кIюрх духьувкун, на ссят 9 хьуннин Ваччав иянсса кьяйдалий, буттал шярава Вихьлияту пуч ххуллийн увкссияв. Бунияла яруннил хьхьичIсса лахъ зунттал цала чурххардийсса «кIяла хурурду» бачIи цигантуран бавххуну, ливчIминнулгу хъачIурдияту ликкан бувну бия. Читать далее

«ОьрчIалми вяйлиявуртту чIяру хъанай дур»

boto_5Аьмну хьуну дур 32 кьанун зия дуваву. Миннувату дур 13 экономикалул зумунусса, 4 цурк бувсса, 3 дур ярагъ ябуллай икIаврицIун дархIусса ва мукунна личIи-личIисса багьанарттащалсса. Читать далее

Лакрал диндалул тарих аваданссар

boto_3Уттигъанну МахIачкъалалив СайидмухIаммад-хIажи Абубакаровлул цIанийсса фондрай хьуну бур Теологиялул институтрал муаьллим Аьйшат-хIажи ХIажиевал «Лакрал щайхтал, валийтал, аьлимтал» тIисса лу дунияллийн буккаврин хасъсса хъунмасса конференция. Ва иширая чивчуну буссия жул хьхьичIмур номерданийгу. Читать далее

Агьалинаха ва элмулуха зий

boto_1Апрель зурул 15-нний 75 шин хьунтIиссар ттизаманнул медицина хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса ва медициналул тарихраву цIа личIантIисса машгьурсса хирургнан, 1-мур ЦIувкIратусса Щайхрамазаннул арс Рамазанов КьурбанмахIаммадлун, медициналул элмурдал докторнан, профессорнан, восстановительно-сосудистая хирургиялул центрданул хъунаманан. Читать далее

Дуккаврил масъалартту ххал бигьинтIиссар

Апрельданул 10-нний Журналистурал пресс-клубраву хьунни чIал къавхьуну Дагъусттаннай хьунтIисса цалчинсса образовательная выставкалун хас дурсса пресс-конференция. Щалвагу Аьрасатнал лагрулийсса му выставка «Путь к карьере: ученик – студент – профессионал» тIисса цIанилу дикIантIий дур Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву апрель зурул 19-20-нний. Читать далее

Уттигу ца Аьрасатнал чемпион

sport_3Мартрал 15-18-нний Москавуллал областьрайсса Раменское шагьрулий хьусса, яруннин чани чанминнал дянив шайсса, дзюдолул Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьунни лакку оьрчI Заур Жабраилов. Жун кIулну ва хъанай ур лакравату хьусса дзюдолул цалчинма билаятрал чемпион. Читать далее

Спортрал школардал дянивсса бяст-ччал

sport_1Ккуллал райондалий, Ккулув ва Вихьлив, бур кIива жагьилтурал спортрал школа. ЧIун-чIумуй вай школардал дянив шай бяст-ччаллий буклакисса хьунабакьавуртту.

Апрельданул 7-нний Вихьуллал шяравусса спортшколалул залдануву хьунни ацIра волейболданул команда бяст-ччаллий дуклакисса соревнования. Читать далее

Жижара

jijra_4ХIанапихъал Малик Ибрагьиннул арс
ОьхIалсса апатI савав хьуну, март зурул ахирданий, оьрмулул аргъираву ахиратравун лавгунни Вихьлиятусса ХIанапихъал Ибрагьиннул арс Малик. Маликлул дия оьрмулул дурагу зувиллий шанна шин.
Малик увссар 1979 шинал Вихьлиясса Ибрагьиннул ва Къяния­сса Уммусалиматлул кулпатраву. Читать далее

«Дагъусттаннал ялунбучIантIимур ниттихъал кIунттихьри» -республикалул цалчинсса ниттихъал форум

fotso_12Апрельданул 4-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрдануву хьунни «Дагъусттаннал ялунбучIантIимур ни­ттихъал кIунттихьри» тIисса республикалул цалчинсса ниттихъал форум.

Шикку гьурттушинна дурунни Да­гъусттаннал Президентнал врио Рамазан АьбдуллатIиповлул, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Анатолий Карибовлул, ДР-лул Жяматийсса палаталул председатель ХIамзат ХIамзатовлул, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Фазу Аьлиевал, ДР-лул министерстварттал ва ведомстварттал вакилтурал, республикалул муниципал сакиншиннардил каялувчитурал, республикалул жяматийсса организациярдал каялувчитурал, личIи-личIисса сферардаву зузисса хъаннил ва кулпатраву чIявусса оьрчIру бусса ниттихъал. Читать далее

Ялув бацIаврил ва финансирттал органну багьайкун зуншиврул

fotso_21Апрельданул 2-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул дунни республикалул ялув бацIай органнал даву лайкьсса даражалийн диян даврин хасъсса совещание.

Совещание тIитIлай, Р. Аьб­дуллатIиповлул бувсунни контроль му хъинну агьамсса ва бунияласса даву душиву. Ганал му­къурттийн бувну, махъсса ппурттуву жулва гужру мадара чялишну къуццу тIий бур. Экономикалул мюхчаншиврул управлениялул бунни цаппара тIайлабацIусса акцияртту. Читать далее

Дагъусттаннал ялун бучIанмунихлу

fotso_20Мартрал 31-нний (бигьалагай кьини) ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни «За будущее Дагестана» тIисса Жагьилтурал стратегиялул сессиялий. Сессия хьунни Дагъусттаннал халкьуннал хозяйствалул институтраву. Читать далее

Ихтилатирттал хъирив давурттивгу дулланхьуви

Ларгсса нюжмар Ккуллал райондалий инсантуращал къуллугъчитал хьунабакьаврил чулуха авадансса дия. Гьай-гьай, укун хьунабавкьусса чIумал гьаз буллан бикIай жямат чара бакъа биттур буван багьлагьисса буруккинттарайн буклакисса масаларттугу. Ялагу ххи буван ччива ца укунсса затгу. Читать далее

Дагъусттаннал каширду чIяруссар

fotso_19Ларгсса нюжмар кьини Лакрал райондалий хьунни ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Юсуп МахIаммадовлул райондалул активращалсса хьунаакьаву.

Зулайхат Тахакьаева
Юсуп МахIамадовлущал бувкIун бия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва диндалул ккураннал комитетрал хъунама Камил Давдиев, ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу, «Вираж» СМУ-рал хъунама Ссапар Аьбдуллаев. Читать далее

Ватандалухасса балайрду машгьур буллай

fotso_2Ттигъанну Лакрал райондалий хьунни аьдатравун багьсса ватандалухасса балайрдал конкурс «Ттун ина ххирара, Аьрасат» тIисса темалун хас бувсса. Конкурсрал сакиншинначитал бур райондалул администрациялул Жагьилтуращалсса ва оьрчIащалсса даврил ва туризмалул отдел, КIулшиву дулаврил управление, Магьирлугърал къатта ва библиотека. Читать далее

«Ттун, тачIав бакъачIин ххирану бур оьрмугу, инсанталгу»

fotso_8Ларгсса нюжмардий, мартрал 28-нний МахIачкъалалив А. Тахо-Годил цIанийсса Дагъусттаннал ПаччахIлугърал цачIун був тарихрал ва архитектуралул музейраву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал чичу, ДР-лул Хъаннил союзрал председатель, «Зунттал хъами» журналданул хъунмур редактор Фазу Аьлиевал творчествалун хас дурсса батIаву. Мунивух гьуртту хьунни шагьрулул интеллигенция, дуклаки оьрчIру. Читать далее

Хъурдаккаврил байран ГьунчIукьатIув

fotso_3ХьхьичIрасса, буттахъал аьдатирттава жучIанна дирссаннува­сса цану хъанай дур Хъурдаккаврил байран. Интдайдихьулул гьантрай, тIабиаьт шанава чантI увкуну, щюллишиву, ущу-щулгъи чаннайн, гъилишиврийн кIункIу тIун бикIайхту, жулла шяраваллаву байбишай ва байрандалун хасъсса мажлисру буллай. Март зурул 30-нний ГьунчIукьатIрал шяравугу хьунни Хъурдаккаврил байран. Читать далее

Яла нигьачIиймур масъала аьрщаралмур бур

fotso_9Мартрал 26-нний МахIачкъалалив ДР-лул Россельхознадзорданул Управлениялий хьунни ва идаралул ларгмур шинал дурсса давурттал хIасиллая бусласисса пресс-конференция.

Шикку гьурттушинна дурунни ДР-лул Россельхознадзорданул Управлениялул каялувчинал буржру биттур буллалисса Идрис Аьзиевлул, АьФ-лул хIукуматрал дазуйсса Ветеринар контрольданул ва транспортрал отделданул хъунама ХIажимурад Аьзаевлул, Россельхознадзорданул Управлениялул каялувчинал хъиривчу Карим Каримовлул, АьФ-лул хIукуматрал дазуйсса Фитосанитариялул контрольданул отделданул хъунмур Марина Мурсаловал. Читать далее