Все записи автора ilchi

ЧIирисса щарнил хъунасса арс

dog_21Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилийн хъундакъасса жул Шахьуйннал шярава лавгун ур 72 адамина, миннавагу бачIими зана къавхьуну бур буттал шяравун. Шяраву ливчIми инсантуралмур оьрмугу къабигьасса бивкIун бур, вайми шяраваллаву кунма. Шяравусса давур­ттив хъаннихун, къари-къужрахун, мюрщи оьрчIахун дагьну диркIун дур. МиннуцIун, цIуцIавуртталгу инсантал бас буллай бивкIун бур. 1942 шинал так кIива зурул дянив, мусикъип дирну, шяраву 43 оьрчI бивкIуну бур. Читать далее

Шан-парчари хьусса мина ва жува

dog_20Ххаллилсса дакIнийн бичавурттал чичрурду МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) увкуну бур: «Зула усттазтал ва насихIатчитал сагъну буна, чичара миннал бувсмур, цанчирча, ми хъамабитавугу, бивкIугу цава цар». Ялун нанисса никиран ппухълуннал тарих лахьхьин баву агьамсса масъала бушиву бувчIуну, ххаллилсса дакIнийн бичавурттал чичрурду дурну дур Читтурдал шяравасса Абусупияннул арс ХIасан Камаловлул. Читать далее

Ххувшаврил байран КIуврав

dog_19Хъуннасса Ххувшаврил байран Лаккуй, буттал шяраваллаву, хьунадакьлакьаву ялу-ялун сийлувун дагьлай дур. Му хъинну ххуйсса аьдатгу дур. Шяраваллава бакъаяв, туну, цалва-цалва гъилисса ужагъругу, ххирасса кулпатру ва гъан-маччамигу кьабивтун, дяъвилул цIаравун лавгсса лакрал чиваркI. Ва ххаллилсса аьдатрайн бувну, Ххувшаврил байран буттал шяраву дуван бавтIун бия Лакрал райондалийсса КIувурдал шяраваллил жяматгу. Мукун, буттахъал, тта­ттахъал дурсса къучагъшивуртту цал уттигу дакIнийн дутан, миннал цIарду аьпалущал цал ххишалагу зумух ласун, Ххувшаву гъан дуллай, захIматралмур фронтрай оьттул гьухъ дутIлай бивкIминнахь барчаллагь учин биялсса халкь бувкIун бия республикалул шагьрурдая ва ЦIуссалакрал райондалия. Читать далее

Мархри кьукьин къабивтун

dog_16Лаккучу — Турциянал шагьру Стамбуллай мина дирхьусса Мехмет Сани Озель вай гьантрай цалчин Дагъусттаннайн увкIунни.

Андриана Аьбдуллаева
ПатIимат Рамазанова
«Ттул дакIнил ва чурххал мархри Лаккуйри бусса. КIай кьукьирча, на бяйкьусса кьурукьра, ссавния багьсса цIукура». Щинни къакIулсса революционер, шаэр, драматург Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал» драмалувасса вай махъру? «Бяйкьусса кьурукьну, ссавния багьсса цIукуну» оьрму бутлатимигу чан бакъар дунияллул гъунттуй. Читать далее

ХIайп къаучинсса оьрму

dog_15ЧIал къавхьуну, цалва оьрмулул ца ттигу лахъазандалун ккалли дан бучIисса 70 шинал юбилей кIицI лаган тIий ур Ххюлуссуннал шяраватусса Магьдиев Арсен МахIаммадович.

 

Залму АьбдурахIманова
Увну ур Магьдиев Арсен Лак­рал райондалийсса Ххюлу­ссуннал шяраву 1943 шинал майрал 26-нний къуллугъчинал кулпатраву. Читать далее

Барча уллай буру

dog_13Вай гьантрай гьунар бусса композитор, пианист, дирижер, ххаллилсса педагог Рамазан Фаталиевлул оьрмулул 50 шин там хьунни. 

Рамазан Фаталиев ув­ссар хIакьсса педагогтурал – СумбатIлиясса АбутIалиблул ва Хъусращатусса ПатIиматлул кулпат­раву. Цала творчествалул ххуллу ванал байбивхьуссар ХI. ХIасановлул цIанийсса музыкалул училищалуву дуклакисса чIумалва. Читать далее

КIулшивуртту гьанурдалгу гьанур

dog_12ЦIуссалакрал райондалул школарду мусил медальданий къуртал бувсса выпускниктуращалсса ва республикалул ВУЗ-даву ххуйну дуклакисса райондалиясса студентътуращалсса хьунабакьаву

Махъсса шиннардий жун ччя-ччяни аьрххи багьай ЦIуссалакрал райондалийн бикIу, Новостройрайн бикIу. Бивссару райондалул чIявуми школардайнгу. ТIааьнну бикIай райондалул администрациялул хъунама М-ХIажи Айдиевлул дуккаврих хъуннасса къулагъас дуллай ушиву. Читать далее

Буттал КIанттул тIабиаьт лахьлай

dog_9Майрал 12-нний Ккуллал райондалийсса кIулшиву дулаврил идарарттал дянив хьунни буттал улча, тIабиаьт кIулшиврун хас був­сса, туристурал дянивсса бяст-ччал. Му бяст-ччал цуппагу най бия 1-мур ЦIувкIрав нанисса ххуллул лув, Хъуннеххал тия чулийсса даралуву.

ХIажимурад ХIусайнов
Ва бяст-ччал 59-чин хъана­хъисса бусса бия. Шикку хьуртту хъанай дия: Хъусращиял, кIивагу Ккуллал, 2-мур ЦIувкIуллал, Ваччиял, ЧIяйннал, Хъювхъиял, ЦIуйшиял, Вихьуллал школардал командартту. Читать далее

Лакку маз ябуллалисса къала

dog_8Ялун нанисса ник лакку мазрах ччаву дуну тарбия даву мурад­рай, Лакрал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну ччя-ччяни дай дунияллия лавгсса шаэртурал аьпалул вечердугу, хIакьину жущалва буми шаэртуралсса хьунабакьавур­ттугу. Ца зурул хьхьичI Щарав лахъа-хъунну бувна лакрал цIанихсса шаэр МахIаммад-Загьид Аминов дакIнийн утлатисса мажлис. Ларгсса нюжмардий Гъумук клубраву хьунни МахIаммад-Загьид Аминовлул варис, Гъумучиял лицейраву лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Аьвдулмажид Исмяилов творчествалул ххуллийн увккун 30 шин там хъанахъисса шеърилул байран. Читать далее

Балайрдавур халкьуннал дакI

dog_7ЦIуссалакрал райондалул Культуралул центрданий хьунни, «Балайрдавур халкьуннал дакI» тIисса цIанилу, халкьуннал балайрдан хас бувсса мажлис. Миккун оьвкуну бия ччянива халкьуннал балайрду тIий агьалинан ххира хьусса машгьурсса балайчитурайн.

Читать далее

Терапевтътурал элмийсса конференция

dog_6Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив №1 шагьрулул азарханалул актовый залдануву хьунни «Актуальные вопросы ревматологии, гастороэнтерологии и гепатологии» тIисса Дагъусттаннал терапевтътал бавтIсса медициналул элмийсса конференция. Читать далее

Ниттил мазурдил факультетрал ацIра шинал юбилей

dog_5Майрал 15-нний Дагъус­ттаннал педуниверситет­раву кIицI ларгунни дагъусттаннал филологиялул факультет тIивтIуну 10 шин хъанахъисса шадлугъ.

Залму АьбдурахIманова
Шикку гьурттушинна дан бувкIсса хIурмат бусса хъамаллуравух бия ХI. ЦIадассал цIанийсса Мазрал, литературалул ва искусствалул институтрал директор МахIаммад МахIаммадов, ДР-лул Чичултрал союзрал председатель МахIаммад АхIмадов, чичулт Тубхат Зургалова ва Аминат Аьбдулманапова, ДГПУ-лул декантал, проректортал. Читать далее

Жижара

Набинал арс ЦIаххаев Аьбдулкьадир-Гилани

dog_2Аьрасатнал ЗахIматрал министерствалул «Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие» ФГУП-рал коллектив дакIнийхтуну жижарагу буллай, баян буллай бур 2003 шинал майрал 16-нний 53 шинал оьрмулуву нязаннийсса бивкIулул жуятува личIи увшиву Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса хIакин, медициналул элмурдал кандидат, медициналул отделданул заведующий, директорнал хъиривчу ЦIаххаев Аьбдулкьадир-Гилани Набинал арс. Читать далее

Асланка

dog_1Ттун дия та чIумал ряхра шин. Жу, нинугу буттая личIи хьуну, яхъанан лавгссияв чIирисса Шафрикан тIисса узбакIнал шяраву. Та чIумал дия Совет хIукумат, халкьгу чув хъус лякъин шайрив, чув цанма къулайрив, лагайва Совет хIукуматрайх ххуй бивзний мина дуван. ЩилкIуй щихькIуй къа­цIуххайва, ина ци миллатрал инсанна, ча агьссара шиккун куну – бия циняв совет халкь. Читать далее

Жулла аьммур ва хъунмур Ххувшаву!

fl_14Вана дуркIун ва жулла Ххувшаврил Кьини, жулва пахругу, ххаришивугу, дардругу хIала дурхсса кьини. Гьашину МахIачкъалалив байрандалийн бучIан хьуна анжагъ ххюцIалаксса фронтовикнаща, цаппара шиннардил хьхьичI тIурча 500-ннияргу ххишаласса бучIайссия.

Шадлугъру дайдирхьунни 9 ссятраву ДР-лул МВД-лул къатрал хьхьичI. Тикку Виваллил иширттал министерствалул ветерантурал ва каялувчитурал тIутIал шалкри бивхьунни къуллугърай ливтIусса виваллил иширттал органнал зузалтрал цIарду абад дан дацIан дурсса гьайкалданучIа. Читать далее

«На зана икIавриву цукунчIавсса политика дакъассар»

fl_13Вай гьантрай ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчунал буржру чIумуйну биттур буллай ивкIсса «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов кIура авунни махъунай райондалийн, цалла даврийн. Итни кьини мунал дунни администрациялул зузалтращалсса ва идарар­ттал каялувчитуращалсса совещание. Муния махъ ттул хьунни мунащалсса хъун бакъасса ихтилат. Читать далее

Ххувшаврил байран ЦIуссалаккуй

fl_12ЦIуссалакрал райондалий 69 шинай оьрму бувтсса лак­рал миллатран, му къалахъи­сса чIумул мутталий шанна-шанна гьайкал дацIан дан багьавриватугума чIалай бур циксса бакIран ккавк­сса миллат буссарив лакрал миллат.

Буттал КIанттул цIанийсса оьхIалсса дяъвилул ттупал ххурххулул чIурду кьабагьну ларгунни 68 шин. Му дяъвилия тарихрал луттирдая ва кинордая бакъа къакIулсса ник хъун хъанай дур. Жунмарив, уттисса никиран, му баласса дяъвилия кIулли виртталсса бардултрал – фронтовиктурал бусайсса, дакIру гьулусан дуллалисса бусалардайну.  Читать далее

Пахрулул ва мукьал дурцIусса байран

fl_11Хъун дяъвилий Бюхттулсса Ххувшаву ласун, цалла жагьилсса жанну хIайп къакуну, талай бивкIсса ветерантал сайки цинявппа шанурдацIух бухьувкун, махъсса шиннардий 9-мур Майрал кьини Ххувшаврил парадругу нажагьсса районнай дакъа дуллай бакъар. Ветерантураща гьуртту хьун къабюхълай бухьурчагу, му аьдат Лакрал райондалул кьакъадиртунни.

ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун ур ряха ветеран: АхIмад Шахшаев (Гъумучату), Абакар Мудунов, Жамалу­ттин Ибрагьимов, МахIаммадхIажи Даудов (ГьунчIукьатIату), ХIусман Къардашов (Убрату), Шяпи Аьли­ев (Ттурцияту). Читать далее

Ххувшаврил кьинирдал шадлугъру

fl_9Ххувшаврил кьини. Буниялагу 9-мур майрал кьинилущал архIал дарцIусса, жулла Ватандалул уттизаманалул тарихрал агьамсса кьинину хъанахъисса цамур кьини душиву къакIулли. Немецнал чапхунчитал, дунияллул агьалинал ялун дутан най бивкIсса «лухIи чухъа» жула чиваркIуннал паса-пархха дурну, ккуччу-кьютIу дурссар. Кумагчи акъа жулва халкьуннал немецнал «муххал машина» кьакьалувун бутаншиву кIул шайхтур, жучIанна «хъалул гургри» нани дурссагу, «жугуяв миннайн къаршисса» тIий ххувшаврил ттугълилун дурхсса цайми хIукуматругу. Читать далее

Ххарисса кьини дакIнийн дутлай

Аьвдуссалам Магьдиев, захIматрал ветеран, ш. Ккурккул:
КьурчIишиву чIумуха, лагма-ялттуминнаха лавхьхьуну ялун личайссар. Масала, 1940 шинал Финляндиянащал хьусса дяъвилуву Ккурклиясса ХIажимуса ивкIусса извещение дуркIукун, 40 кьини шяраву буцири арамтал, оьрчIру щябивкIсса ссукIур бивхьуна ккурчIай, 40 гьантлий чIири къабивчуна арамтурал, Читать далее

Виричунал цIа дуручлай

fl_8Май зурул 8-нний 1894 шинал увссар революционер, драматург, шаэр, публицист, редактор Гьарун Саэдов.

Гьаруннул гьайкалданучIасса ва сурат цумур шинал рирщу­сса дуссарив къакIулли, вай шиккусса оьрчIру ччяниваинститутру, техникумругу къуртал бувну, зий шинну хьуну дур. Вайннал цалва-цалва кулпатру, оьрчIру, оьрчIал оьрчIругума бур. УрчIа чулух бавцIусса школалул учительница, художествалул самодеятельностьрал каялувчи Гулизар МахIаммадовна чIярусса шиннардил хьхьичIва аьпалул
хьу­нни. Читать далее

ЦIунилгу парадрай гьуртту хьунни

fl_7ГьунчIукьатIрал школданий 11 классгу ххуйну къуртал бувну, Чавтараев Илияс дуклан увххуна Ставрополь шагьрулийсса Аьрали авиациялул инженертал шайсса академиялувун. Ванал 1 курс къуртал байхту ва бизан бувна Воронеж шагьрулийн. Дуклан уххайхтува Илияслул ккаккан бунни цува низам дусса, бивхьусса ччимур бурж биттур бан шайсса, ду­ккавриву хIарачат бусса жагьил ушиву. Читать далее

Абад бунни хIакьсса аьраличунал ва педагогнал аьпа

fl_6Май зурул 8-нний Ваччиял шяраву хьунни, байбивхьуну, къуртал хьунцIа, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилуву гьуртту хьуну, Аьрали ЯтIул Ттугълил ордендалун, Богдан Хмельницкийл ордендалун, кIира ЯтIул ЦIукул ордендалун ва чIярусса цаймигу орденнан ва медаллан лайкь хьусса Аьлибагов Юсуп Аьлибаглул арснал аьпалул ула ва цува зий ивкIсса школалул чIирайн лахълахъисса шадлугъ. Читать далее