Все записи автора ilchi

«ЖучIасса ятту-гъаттарал сияхI тIайлассар»

et_2Ккуллал райондалий бур 11800 лухIи гъаттара. Миннуватугу 5650 ттизай оьллу бур. Ятту бур 80500. Миннуватугу 46000 ттарду бур. Балчант, ттукри бур 1250. Найрду 2600 бур. АьнакIив, индушкартту, урдак-къазру 8000, ккаччив 1500 бур.

Жулла райондалий яхъа­нахъисса инсантурал хIакьинусса маэшат баврил чулуха цалчинмур кIанттай бур ятту-гъаттара ябуллай, гайннуя дучIаймур кулпат ябуван ишла дуллай бушаву. Читать далее

ВацIри буруччингу, цIулаган бангу аьркинну бур

Сайки ца зурул хьхьичI республикалул бакIчи аххана увунни. ЦIуну ивтсса photo_9бакIчинал хIукмулийн бувну, республикалул министерстварттал ва ведомстварттал каялувчиталгу баххана бувну, микку бивтунни цIусса къуллугъчитал.
Муниннин республикалий диркIсса ВацIлул хозяйствалул Агентствалия Комитетгу бувну, мунил каялувчину ивтун ур Аьлибег ХIажиев.
ЦIуну тIивтIусса Комитетрал даврил жаваблувшинна гьаз даву дакъасса, вайннацIун бавхIунма бур хьхьичIми мурадругу -Да­гъусттаннал вацIри ябаву ва цIусса вацIри бугьаву.
Цаятува ва цалла даврия буслай ур «Дагестан» РИА-лухь ДР-лул ВацIлул хозяйствалул комитетрал хъунама Читать далее

ТтукIрал ххаллалгу заллу икIантIиссар

photo_10Вай гьантрай МахIачкъалалив «Дагэнергосеть» ОАО-лий хьунни мунил хъунама директор Муртазяли Гитинасуловлул журналистуращалсса пресс-конференция. Муний агьаммур ихтилат бия республикалул электросетевой комплекс цачIун баврия. Читать далее

Лаккуй детсадру тIитIин най бур

photo_11Ларгсса нюжмардий Кьубиял шяраву хьунни райондалул идарарттал каялувчитурал агьалинащалсса хьунабакьаву.

Зулайхат Тахакьаева
Хьунабакьаву тIитIлай, шяраваллил администрациялул бакIчи Заурбаг Исуповлул бувсунни ларг­сса шинал шяраву дан бювхъусса ва гьашину дан дакIнийсса давур­ттая. Читать далее

Лаккучуная ххажалмащиричунан хьусса кумаг

Цаннаха-ца лавхьхьусса кьадарду бусса халкь дунияллий бувагу къахьунабакьайхьунссар. Нагу бусанна зухь ца инсаннал кьадардания ва му инсаннал оьрмулуву хьусса дакIни-мазрайрагу къадиркIсса дахханашивурттая.

ХIанапи Мусаев увну ур 1849 шинал Ххажалмащиял шяраву. Та заманнай Ххажалмащиял шяраву бувну бивкIссар имам Шамиллущал талансса паччахIнал аьрал бацIансса къала. Читать далее

ЛачIун буккаврил Европанал чемпионатрай

photo_12Ларгсса бигьалагай кьинирдай Гуржиянал Ттуплис шагьрулий хьунни лачIун буккаврил Европанал чемпионат. Турнирданул хIасиллайну, командарттал бувгьу­сса кIанттурду хIисавравун лавсун, Аьрасатналсса хьхьичIунну дур. Хъаннил командалуву 2 мусил, 1 арцул ва 2 чарвитул медаллу ларсунни, лачIунбуккулт – классиктурал – 2 мусил, 2 арцул ва 1 чарвитулсса. Миннах бурувгун вольниктурал гьашину хьхьара дурну дур: 2 мусил ва 3 чарвитул медаль, хьхьичIми шиннардих бурувгун ми чанссар. Читать далее

Буттахъал байран – буттал шяраву

buttahal_1П. Рамазанова
Махъсса шиннардий шагьрурдайсса 1-мур ЦIувкIуллал жяматрал банкетру бай залданувун дуссухун бавтIун, буттахъал аьдатрай тIайла дуккайссия Интнилхьхьунил байран. Жагь МахIачкъалаливсса «Щунудагъ» залданувун, жагьгу Каспийскалийсса «Каспий» залданувун батIайссия миллатрал дукрардая неъмат ласун, куннан кув ккаккан, къавтIун бизан, балайрдах вичIи дишин, дуаьрду дуван. Шяраваллил жямат ца урцIух ккуркки лагаву ххуйсса аьдат дур, гьай-гьай. Читать далее

Чанигу нанисса, гъилишивугу дуллалисса

photo_13Шяраву лархьхьусса яла агьаммур дарсну хьуна – ттун нава ттулва миллатрал, ппухъруннал ххаллилсса аьдатирттал бутIа ушиву.

Исакьлул арс АхIмадов Эседуллагь увну ур Рутуллал райондалийсса Рутуллал шяраву. Бакуй навтлил ва химиялул Азирбижаннал институтгу къуртал бувну, зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай: электроцехрал инженерну, мастерну, хъунаману, Дагъусттаннал ТЭЦ-рал директорну, «Дагъусттаннал генерация» ОАО-лул хъунаману, «Дагестанэнерго» ООО-лул гендиректорну. Читать далее

Левщунни оьрму. БяливчIунни балай

photo_14«Ттул ххуллу байбихьлахьиссар ттул миллатрал тарихрава. Мичча най дур ттул дакIнива экьинанисса балайрду тIунсса гьавасланшиву ва гъира». (Эльза Рамазанова)

Москавуллал, Дагъусттаннал ва Аьрасатнал тарихраву цалчинъя Москавуллал Миллатирттал Къатлуву аьпалул батIаву хьусса. Ва батIаву дия халкьуннал ва эстрадалул дагъусттаннал балайчи Эльза Рамазанован хасну дурсса. Читать далее

Хорданул магьирлугъ ххираминнан

photo_15МахIачкъалалив, ларгсса нюжмар кьини, Оьруснал театрданул ЧIивимур залдануву хьунни ДР-лул ХIукуматрал хорданул отчетрал концерт. Концерт дачин дурну бия хорданул художествалул каялувчи ва дирижер, ДР-лул искусствалул лайкь хьусса деятель Людмила Ханжова ва концертмейстер Людмила Аьбдуллаева.
Читать далее

Марсрайнсса ххуллу

Mars_RoverМарсрайнсса ва махъунмайсса ххуллул манзил кIира шинайсса бур. КIул бан аьркинни, цими инсан цачIу гьан аьркинссарив тиккун. Ца цувалу къабучIир – бизар хъананссар. КIиннангу къабучIир – ца зурувату гай цаннан ца ккавккун къаччантIиссар.
Шама цачIугу къабучIиссар, цанчирча психологтурал маслихIатирттайн бувну, ца зурувату тайннавасса кIия ца хьуну, цаннайн къарши буккайссар. Читать далее

Сбербанкрал цIусса офис тIивтIунни

photo_16Ларгсса нюжмардий «Дагестан» РИА-луву хьунни АьФ-лул Сбербанкирал Дагъусттаннал филиалданул управляющийнал хъиривчу Михаил Айрапетяннул пресс-конференция.

Тикку гьуртту хьунни Сбербанкирал Ухссавнил Ккавкказуллал филиалданул прессалул къуллугърал каялувчи Елена Рыбалко. Читать далее

Жул ихтиярду ссуссукьу дуллай бур

miting_1Тталат кьини, март зурул 26-нний, МахIачкъалалив Журналистурал къатрал хьхьичI хьунни къумукьнал халкьуннал митинг. Мунин багьана хьунни март зурул 3-нний МахIачкъалалив къумукьнал Хъунисриннал советрал председатель, республикалул Жяматийсса палаталул член А. Мурзаевлул оьрмулийн кьаст лархIусса иш. Мартрал 3-нний Ахъушинскийл цIанийсса кучалий маскардавусса 4 инсаннал битардах авттун ур А. Мурзаев. Му, цIунцIияртту хьуну, азарханалий уттуишин увну ур. Читать далее

ТIайламур бацIан бан

В архиве Информационного центра МВД по РД хранятся документы, образовавшиеся в деятельности органов НКВД ДАССР и др. органов. Документы фондов архива могут быть использованы физическими и юридическими лицами. Каков порядок получения архивных справок, справок о реабилитации, копий и выписок в Информационном центре МВД по РД. Читать далее

Дагъусттаннал медициналул каши хъуннассар

dag_1

29 марта в Дагестан прибыла делегация Министерства здравоохранения Российской федерации во главе с его руководителем Вероникой Скворцовой

Аэропортрай хъамал хьунабавкьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIиповлул, ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчинал кIанайма Шагьаьппас Шагьовлул, ДР-лул цIуллушиву дуруччаврил министрнал кIанайма Танка Ибрагьимовлул ва цайминнал. Читать далее

«Внешэкономбанкрал» бакIчи Дагъусттаннай

bank_1Во вторник,19 марта, в РеспубликуДагестан с рабочим визитом прибыла делегация во главе с Председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономических деятельности(Внешэкономбанк)» Владимиром Дмитриевым. Читать далее

СМИ-рдал даву гужлан дан

dag_5Тикку ххалбигьлай бия СМИ-рдал агьамми масъалартту ва ялун нанисса чIумал дансса давурттал планну.

Совещание тIитIлай, Умар­хIусман ХIажиевлул бувсунни кказитирттал ва телевидениялул давуртту дикIан аьркиншиву Дагъусттаннал жяматрал оьрму ххуй баврийн тIайла дацIан дурну. Читать далее

Москавлиясса хъамал Новостройрал азарханалий

Новолакская районная больница №1 (Новострой) сдана в эксплуатацию в 2009году.На днях больницу посетили представители Минздрава России. Гости изМосквы обещали учесть расположение больницы рядом с федеральнойтрассой и в связи с этим помочьсовременнымоснащением отделений хирургии и реанимации. Читать далее

ДакI Лаккуйн кIункIу тIийнна дикIай

dag_6

На дняхнаши корреспонденты Патимат Рамазанова и Андриана Абдуллаева ездили в Хасавюрт, чтобы встретиться с лакцами, работающими в различных структурах. В текущем номере их интервью с заместителем главы администрации Хасавютра Магомедом Мяндиевым, с зам. председателя Городского Собрания Ахмедом Курбановым.Журналисты также побеседовали с замю директора филиала Даггосуниверситета Мирзой Мусаевым и зам. начальника транспортного управленияадминистрации города Исрапилом Магомедовым. Читать далее

Лакрал кюру буручлай

hasЧIярусса шиннардий Хасаврай ялапар хъанахъисса лаккучу АхIмад МахIаммадович Кьурбанов къакIулсса тийх нажагьсса бухьунссар. Ва чялишну гьуртту шайссар гьарицагу шагьрулий хъанахъисса ишир­ттавух. Хасаврайсса лакраннив ва ишин-итан кIану бакъар. АхIмад МахIаммадович ур цалва миллатгу, мазгу, культурагу ххирасса, лакрал бучIантIимуний дакI цIуцIисса хIакьсса патриот. Ва ур Хасаврай мина дирхьусса лак цачIун буллалисса, тийхсса лакрал кюру сакин бувну, му буручлачисса лаккучу. Читать далее

Чувнал бурж лайкьну биттур буллай

dag_7Дагъусттаннал шагьрурдаву МахIачкъалаллал хъирив кIилчин хъунмур шагьрулун ккаллийсса Хасавюртлив, 2010 шиналсса щалвагу Аьрасатнал переписьрал хIасиллайн бувну, 133 400 инсан яхъанай бусса бур. Ярусса бусса бур Хасавюртлив, масалдаран, мукьцIалазарунниха ливчусса, чачангу – микссава. Къумукьнал зувиазара инсан усса ур. ХIасил, лак хъинну чансса бур. Чансса бухьурчагу, буми лак ххуй-ххуйсса къуллугъирттайгу зий, миллатрал цIа гьаз дан хIарачат буллалисса бур. Читать далее

Халкьуннал тарбиялул гьанулий

dag_8Хасавюртлив лакрал дуллалисса гьарцагу давривух хIала увххун, цалва миллатрал цIа сийлий личIанмур буллалиминнавух кIицI лагай Дагъусттаннал университетрал филиалданул хъунаманал хъиривчуну зузисса аьлимчунал, Мусал арс Мусаев Мирзал цIа. Му Чапаевкаллал шяраватусса ур, юридический элмурдал кандидат, РАЕ-далул профессор ур. Читать далее