Все записи автора ilchi

Арулуннал багьасса чув

folto_10Вай гьантрай 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Мустиев АбутIалиблул кIицI ларгунни оьрмулул 80 шин хъанахъи­сса юбилей.

ЦIувкIуллал АбутIа­либ­луксса захIмат бивхьусса, ваналуксса давуртту дурсса чансса бухьунссар.
Инт дучIайхту, колхозрал, члентурал хъуру гъайтIий, Лахъи къурату айивхьуну Лявкъюрун, Арттабун, Латтайн, ОьрбакIулун, Оьллааривн, Ххулларавун, Мащиларив, Щунулун ияннин, щалва къурнил лагма уккайсса ивкIун ур Читать далее

Арслан уттигу ххув хьунни

folto_9Вай гьантрай Иркутск шагьрулий хьунни чIава жагьилтурал тайбоксрал Аьрасатнал первенство. Тикку, 57 килорал кIушиврий ччалли увккун, Хасавюртуллал СДЮСШОР-данул спортчи Арслан Батыровлул ларсунни мусил медаль.
Финалданий лакку оьрчIал муттаэ хьуну ур, Ураллал федерал округрал 2-ла чемпион, Екатеринбург шагьрулиясса Владимир Кузьмин. Ганащал Арслан ччалли увкссар шанна раундрай. Читать далее

ХIусманнул цалчинсса тIайлабацIу

Хъусращиял шяравасса Ибрагьимов ХIусман ушу-саньдалухун машхул хьуну ур дукIу. Ванал тренерну ур Руслан Аьбдуллаев.

ХIасан Аьдилов
Февральданул 23-24-нний хьусса ушу-саньдалул МахIачкъалаллал первенствалий ХIусманнул 3-мур кIану бувгьуну бур. Читать далее

ЦIусса миналийн бизаврил ххуллий

folto_7ДукIу Дагъусттаннай композитор Ширвани Чаллаевлун 75 шин шаврил юбилейрал шадлугърай на хьунав Раппи Аьбдуразакьович Абакаровлул чIарав. Га чIумал танал ттухь маслихIат бувна жулва ЦIуссалак цIусса миналийн бизан баврил хIакъираву чичин. Читать далее

Уссу гьунардал заллуя

folto_5Ттун му чIумал шанна шиннагу хьун дурассия, амма чIивима уссу Кьурбан увсса чIун хъинну дакIний лирчIунни. Му дия 1943 шин, июнь зурул 23-мур кьини. Кьурбан ниттил шава увссия, ниттин кумаг буллайгу дуссия акушерка Къажлаева Ххадижат (шяравуминнал мунийн духтур Ххадижат учайва). Уссу 5 килограмм кIушиврул дусса ия. 1940 шинал июль зуруй на уллай бава дирчIавай лирчIссия тIун бикIайва, на 3 кило дусса унува. Читать далее

Ккуллал Разу

folto_4Мяйжаннугу, Ккуллал Разу цIа дусса арамтал чурххал бюхттулсса, кьуват бусса, мукъул хъирив жиплувун къабуххайсса бикIайхьунссар. Ттулва оьрмулул ххуллуву хьунабавкьусса Разухъул мукунсса бия. Ккуллал Кьубалахъал Аьлил арс Разущал хьунаавкьура 1980 шинал Къизлардал райондалий­сса Дагъусттаннал «Скотопромрал», гъаттара буч байсса, Александрийский тIисса совхозраву. Читать далее

КВН ттул оьрмур

folto_3Дагъусттаннал КВН-лул тарих байбивхьуну бур жулла хIукуматрай ца яла захIматсса, оьхIалсса, авадантурал ва миски-гъаривнал дяниву хъуннасса кьакьа дуртсса 90-ку шиннардий.
Жун, жагьилшиврул ва студентсса чIумул яла ххуйми шинну ми шиннардийн тIайла дарцIусса никиран, щалла ххаришиву ва пахру бикIайва «Махачкалинские бродяги» командалул ххувшавуртту ва миннал хьхьичIунсса кIанттурду. Читать далее

Жижара

jjjir_1Рамазаннул арс Рамазанов ТIажиб
Оьрмулул 94 шинаву жуятува личIи хьунни хIакьсса лаккучу, хIалимсса дакIнил заллу, Хъун дяъвилул ва захIматрал ветеран, республикалул лайкь хьусса учитель, хъинну чIявучин бусравсса инсан, Хъун ЦIувкIратусса Рамазаннул арс Рамазанов ТIажиб.
ТIажиб увну ур 1919 шинал январь зурул 10-нний Цалчинмур ЦIувкIуллал шяраву. Читать далее

Оьрмулуву ххуймур, хъинмур язи бугьлан

folto_2Оьрмулуву хьусса ца-ца иш абадлий дакIний личIайссагу бикIай. Ва дия Совет ХIукумат зия хъана­хъисса чIун. Буру ккурчIа бувну, муни-тания ку буслай, ку вичIилий тIисса кунма, чIун гьан дуллай. ЧIявуми ихтилатругу радиолувух, телевизорданувух бавмуния, кказитирттая цалва бувккумуния, цанма укунма муна-таная бавмуния бия. Читать далее

Хъаннийн бур щалва умуд

filas_19Мартрал 4-нний Каспийск шагьрулийсса «Москва» тIисса культуралул центрдануву дунни, 8-мур мартрал кьинилун хасъсса, ДР-лул Президентнал цIаниятусса, хъаннинсса хъамалушин.

ХIасан Аьдилов
Тикку гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Мажидов, цаймигу къуллугъчитал, хъами – республикалул жяматийсса иш­ккаккулт.
Республикалул каялувчи Рамазан АьбдуллатIиповлул бавтIминнахь барча увкунни ялун нанисса Хъаннил байран. Ганал бувсунни жулва жяматраву хъаннил цуксса хъуннасса мяъна дуссарив, цуксса агьамсса кIану бугьлагьиссарив. Читать далее

Герман Грефлул совещаниялий

filas_18Мартрал 5-нний ДР-лул Президентнал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIипов бакIчисса Дагъусттаннал делегация гьуртту хьунни «Сбербанк России» ОАО-лул хъунама Герман Грефлул дуллалисса семинар-совещаниялий.

Дагъусттаннаясса делегациялувух бивкIссар ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Мажидов, ганал хъиривчутал, ДР-лул Хъунмур банкирал председатель Сиражуттин Илиясов ва республикалул министерстварттал ва ведомстварттал бакIчитал. Читать далее

Янна щащай фабрика буллан най бур

filas_16Мартрал 4-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни «Нергиз-Дагестан» тIисса Турциянал ва Дагъусттаннал янна щащай фабрика баврил цалчинсса чару бишаврин хасъсса шадлугърай.

Ва 800 млн. доллардансса проект ишакаш дуллантIиссар 3 шинал лажиндарай. Инвесторнал цалчинмур хъус (продукция) ласунтIиссар фабрика буллай байбивхьуну махъ ца шин лях ларгукун. Шикку дуллантIиссар ххаллу, зунтIиссар янна щащай станокру, дуллантIиссар лаххан хIадурсса янна. Читать далее

Гьарцагу райондалий бикIантIиссар МФЦ

filas_15МахIачкъалалив мартрал 4-нний Миллатирттал библиотекалул конференц-залдануву хьунни Дагъусттан Республикалий хIукуматрал ва муниципал хIаллихшиннардил даража лахъ бавриха зузисса Комиссиялул батIаву.

 З. АьбдурахIманова 
БатIаву дачин дурну ия ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Абусупиян Хархаров. Мукунна шикку гьурттушинна дурунни ДР-лул экономикалул министрнал и.о. Раюдин Юсуповлул, ДР-лул телекоммуникациярттал ва связьрал министрнал и.о. Сефер Аьлиевлул, республикалул шагьрурдал ва районнал каялувчитурал.Комиссиялул даву дайдихьлай, Абусупиян Хархаровлул кIицI лавгунни, хIукуматрал ва муниципал хIаллихшиннардил даража лахъ баврил биялдаралу душиву халкьуннал хIукуматрал къуллугъирттайнсса вихшала. Читать далее

Шяраваллил хозяйствалул кооперация лябуккан бан

filas_14Мартрал 5-нний ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий хьунни «ДР-лул шяраваллил хозяйствалул кооперациялул цIанасса тагьар ва мунил ялун бучIанмур» тIисса масъалалун хасъсса «ккуркки стол». Га бачин бувну ия шяраваллил хозяйствалул министрнал хъиривчу Шарип Шарипов.

ХIасан Аьдилов
БатIаврий гьуртту хьунни министерствалул жаваблувсса зузалт, районнал шяраваллил хозяйствалул управлениярттал хъуними, журналистътал. Читать далее

Маз – миллатрал вирдакIри

filas_11Жулва хьхьичI бавцIусса яла хъунмур бурж – лакку маз ябаву бухьувкун, лакку маз ябаврил ххуллийсса давурттив ччя-ччяни дувару жу, «Илчилул» редакциялул. Мукунсса даву хьунни ларгсса нюжмар кьини редакциялийсса хьунабакьавугу. Миллат­рал кказитрай зузиминнащал кIул хьун бувкIун бия редакциялийн Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультетрал лакрал отделениялул студентътал ва миннахь дарс дихьлахьисса аьлимчу, доцент Роза Эльдарова. Читать далее

МарцIшиву дуручлай

filas_13ДР-лул Президентнал буржру чIумуйну биттур буллалиману Рамазан АьбдуллатIипов ивтун махъ, республикалул агьалинаву хъинмунийнсса, ххуймунийнсса умудру цIулавгунни, мукунна властьрайнсса вихшалагу. ЦIуну итайхтува, ДР-лул Президент ивунни цаппарасса районнайн. Миннул бакIчитурай бигарду бивхьунни, кутIасса чIумул мутталий, ччюрклицIа марцI дуван районну. Уттивагу марцI банхьуви шагьрурду ва шяраваллурду ччюрклицIа. Читать далее

Халкьуннал ядурмурди магьирлугъ

filas_12Февраль зурул 28-нний Оьруснал театрдануву диркIсса МухIсин Камаловлул концертгу, хьхьичIрасса шаннагу концерт кунна, Дагъусттаннал магьирлугърал тарихраву хьусса ца хъуннасса байрандалун ккалли дан бучIисса дия.

ХIакьину ца Дагъусттаннай ва Аьрасатнаву дакъассагу, щалла дунияллийра тIутIайх дичлай дур шоу-бизнес. Гьамин, мунил ялун бигьаврийну хъуннасса нигьачIавриву дур халкьуннал хIакьсса магьирлугъ. Балайчиталгу бур кIива журалул: цавай бур бюхъу-гьунар бакъасса, муницIунма халкьуннал магьирлугърал хъисвагу буруккин бакъа, анжагъ, арцу лякъин балай тIутIисса. На ми балайчитуран ккаллигума ци бави, миннайн заралчитал учара. Цанчирча цала цIу-цIанпIир бакъасса балайрдайну ялун нанисса ник къуркъа дуллай буну тIий. Читать далее

filas_10Ларгсса шинал октябрь зурул ахирданий МахIачкъалалив бувкIун буссия машгьурсса фотожурналист, цаппарасса шиннардий «Новая газеталул» спецкоррну зий бивкIсса Виктория Ивлева.
Таний ванил Дагъусттаннал журналистуращалсса хьунабакьаврия жу жулва кказитрайгу бивщуссия («Илчи» №43 2 ноябрь 2012 ш. лаж. 20). Ивлевал личIи-личIисса билаятирттайнсса, «кIирисса точкардайнсса» цилва аьрххирдая бусласимур гьарзат бюххансса, асар хьунсса бия. Гуржи, Армения, Къарабах, Преднестровье, Таджикисттан, Афганисттан, Руанда… Читать далее

Щарсса дакI тIайласса духьурча ссал къабагьари

filas_9Бур миллатру щарнил ниттихъая анекдотру бусласисса, гайнная къарязисса, шярал хаварду буслай, оькки буллалисса. Нажагьгу акъахьунссар ми къабавсса. Амма ттун къабавссар лакраяту цала щарнил ниттихъая къумасса, цалва кулпат мунил зия бунни тIисса. Ялунгума чIявусса бикIай кулпатру га цала ниттин ккалли дайсса. Ттун ккавкссар щарнил нинухъру цалва душварахун дяъвайсса, щар хьуну махъ, оьрчIру хьуну махъ, кулпат ябан аьркинссар, ласнал къатлуву ласнаха, ганал нитти-буттаха хIурмат бан аьркинссар, яхI бан аьркинссар тIий, цалва душварахь насихIат бусласисса, га кулпатраву винма къатIааьнсса кIантту бухьурчагу, хIарачат, яхI бан аьркинссар тIутIисса. Читать далее

КIулшиврул щаращул щин дачIлайнмасса муаьллим

filas_8Лахъсса зунттавусса, Ккуллал райондалийсса, чансса инсантал яхъанахъисса Ссухъиящиял шяраваллил оьрчIан бахтти хьуну бур, Исмаева КьурбанпатIима Кьадараннал душ ва шяраву ляхъавугу.

Учитель. Ва кутIасса мукъувун лавгун бур, щаращи тIисса мукъувун кунма, инсаннал оьрмулул кьинирдал тIайлабацIу шаврил ва къашаврил му­тта. Щаращуя щин хIачIан кIара ивхьуну нахIала бувайхту, гай щинах мякьсса чурххал базурдавун щин дияйхту, буниялагу чурхгу таза бувккун, цила бущилий тарг тIун бикIай. Читать далее

Бусравну оьрму бутаву виричушивур

filas_7Ци дур зул давриву яла тIааьнмур, ххуймур тIий цIуххаву дуллалийни на, пикри къабувну, учивияв ххуй-ххуйсса, дугърисса, оьрмулул дуцири захIматшивуртту дугу-дурхIуну, оьрмулул ххуллу лайкьну бувтсса инсантуращалсса кIулшавуртту дур, куну. Уттигъанну жулва редакциялий на кIул хьура Ккуллал райондалий бакъа, шилу, МахIачкъалаливгу бусрав-хIурматрай оьрму бувтсса СумбатIуллал шяравасса Аьбдуллаева Жамилат Аьбдуллагьлул душнищал. Жамилат жучIан бувкIун бия цилва аьрххилий. Читать далее

АьнтIикIардава аьнтIикIа язи бугьан къабигьар

filas_6Махъппурттуву ххуйшиврул ва исвагьишиврул сфералуву зузисса, Аьрасатнал шоу-бизнесраву машгьурсса хьхьичIунсса стилистурал, балайчитурал ва киноактертурал ца яла ччя-ччяни тикрал байми махъру бусса бур «Ухссавнил Ккавкказуллал душру яла ккаккан авурми душру бур», тIими махъру. Мунил тасттикьшиннаран кIицI лагавияв ларгмур шинал Австриянаву хьусса «Мисс Австрия» ххуйшиврул конкурсраву ххув хьусса жулва лакку душгу.  Читать далее

Къашайшалал къюву рахIат дуллай

barcha_746 шинал мутталий хирургнал урчIакану зий, операция баннин инсантал шанаши буллалисса Рамазан МахIаммадовлул ка сававшиврия буслай бикIай ванайн дазу дакъа барчаллагьрайсса инсантал

«ЧIиллухьхьун къабирияннав» тIун бикIай, инсан захIматсса цIуцIаврил увгьусса чIумал. ЧIиллуща ххассал къашайшиву бувчIукунгу, «Ка сававсса хIакиннайн бакIрайн багьаннав», учай. Аллагьнайн лабизаврищал, хирургнайнгу иман дихьлан бикIару мукунсса иширттаву. Читать далее

Барча буллай буру

barcha_1КIямашрал жяматран бакъа чара бакъасса, хIурмат бусса, жулла шяраваллил ххаришиврия ва къумашиврия махъ чичайсса Аьбдуллаева Загьрани барча буллай буру уттигъанну оьрмулул 50 шин бартларгсса юбилейращал ва ялун нанисса 8-мур мартрал Хъаннил байрандалущал.
ХIурмат бусса Загьраний! Ина уттиния тинмайгу 80, 90 шин оьрмулул хьуну, ми шадлугъру цIуллуну-сагъну хьунадакьлай ккакканнав.
Вихьхьун цIуллушиву дулуннав, цIу-цIусса ххаришивуртту ялун дияннав, ина чан къабаннав жула жяматран! Читать далее