Все записи автора ilchi

Каялувчи цIакьсса ия

IMG_5Жуятува лавгманая ихтилат багьний я ссихI мадуккара ягу ххуймур-хъинмур бакъа маучара тIун бикIайхха. ТIайлар, амма мукун дакIнийн утлатимагу цува сагъну уний мяйжаннугу цаятува агьали рязийну, ххуйсса, хъинсса давуртту дурсса ва инсаншиврул тIул-тIабиаьт дусса икIан аьркинни. Мяйжаннугу цIа дан лайкьсса, ххуй чулуха дакIнийсса инсанная бусланнив ххаришивугума дикIай. Читать далее

Дагъусттан литературалул мажлис Москавлив

IMG_4Фаина Федоровна бур дагъусттаннал шаэртурал шеърирду ляличIинува ххирасса ва ми пасихIну, усттарну буккайсса цIанихсса актриса.
ЧIявуссаннал учай мунил кунма асар хьунну, бюхханну Расул ХIамзатовлул шеърирду цаманал къабуккай увкуну.

Дагъус­ттаннал шаэртурал шеърирду личIинува асар Читать далее

Хъун хъузалал байран Карашав

IMG_2Апрель зурул 27-нний Ла­ккуй, Карашрал шяраву, кIицI ларгунни Хъарас щаврил байран. Ва ххуллухсса Хъурда­ккаврил заллуну ия гьашинусса барачатрал кьуру цайнма кьамул бувну ивкIсса Аьбдуллул арс ХIажиев Роман.
Гьарица чулуха тIиссакссагу, хIадуршиннагу дурну, ххаллилну тIайла дурккунни Хъузалал Кьини. Читать далее

Жижара

gfs_1МАХIАММАДЛУЛ ДУШ РАМАЗАНОВА МАРЖАНАТ
Вай гьантрай, оьсса азаруннил оьрмулул буччиннин къабивтун, жуятува личIи бунни мяърипатрал бувччусса уздансса лакку душ, ххаллилсса кулпат ва нину, ЦIущарниясса МахIаммадлул душ Маржанат Рамазанова. Маржанат бувну бур 1969 шинал сентябрь зурул 24-нний.
1986 шинал Каспийскалий Читать далее

ОьрчIан апатIру къахъананшиврул

IMG_1Нанисса шинал мукьвагу зурул дянив республикалул ххуллурдай 250 ДТП хьунни. Миннуву 100 инсан ивкIунни, 315 инсаннан личIи-личIисса цIунцIияртту хьунни.  Хъуниминнал баччибакъашиву сававну, ливтIуминнаву бур 16 шин хьуннинсса Читать далее

Ущу-щулгъилул загърая буруччин аьркинсса куц

encepИнсантал бикIай чIивисса мичIакрал кьацI учирчагу га кьацI увкусса кIану бурухлай, чапалшиву дацIлацIиссагу, щябикIай чансса ятIулгу лавгун бувагу кьацI къаувкусса кунма бурчу чIалачIиссагу. ХIакьину жува чичинну ми ущу-щулгъилул кьацI увкусса кIанттурдайх ци дугъан, дуккан аьркинссарив, миннуя буруччинсса куц. Читать далее

Культуралул ва инвестициярдал форум хьунни

fkur_19Ва нюжмар жулла республикалун дия чил хIукуматирттаясса ва жулва билаятрал регионнаясса хъамаллуран ххишала дакъа авадансса. МахIачкъалалив кIива гьантлул дянив, тарихраву цалчинма цалчин, хьунни Щалвагу Аьрасатнал культурно-инвестиционный форум «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» цIанилусса. Ва форумрал сакиншинначиталгу бур ДР-лул ХIукумат ва АьФ-лул Культуралул министерствалул Читать далее

Кировуллал райондалул цIусса бакIчи ивтунни

fkur_18МахIачкъалаллал Кировуллал райондалул администрациялул зузалт­ращал кIул унни цIуну ивт­сса администрациялул каялувчинал кIанайма СалихI Сагидов. Уттинин ва зий ивкIссар Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчуну.

ХI. Аьдилов
ЦIусса каялувчи Читать далее

Дагъусттаннай дунни субботникру

fkur_16Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни Щалвагу Дагъусттаннал субботникрай

Апрельданул 19-нний Да­гъусттаннал циняв шагьрурдай ва районнай дунни щаллагу республикалул субботник, микку гьуртту хьунни азарахъул инсантал. Лаващиял райондалий Ххажалмащиял шяраву Читать далее

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fkur_15Райондалул администрациялул оьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, апрель зурул 18-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Читать далее

Спорт – цIуллушиврул гьанур

fkur_13Шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур Лакрал райондалий дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил чулухуннай.

Ччя-ччяни шай, хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну тарбия даву мурадрай, ми оьмуния, оьккимуния буруччаву Читать далее

НигьачIаву дакъасса нигь

fkur_11«НигьачIаву дакъасса нигь» цIанилу, апрель зурул 15-нний Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал школалул хIаятраву хьунни 10-12 шинавусса дуклаки оьрчIал дянивсса бяст-ччал. Ва конкурс гьашину кIилчинни хъанахъисса. ДукIумур конкурсгу вайва гьантрай хьуссия. Читать далее

«На ва даву ттула буттан хас дуллай бура»

fkur_9ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, ДГУ-рал социал технологиярттал кафедралул доцент, МахIачкъала шагьрулул Хъаннил союзрал председатель, Аьрасатнал Хъаннил союзрал правлениялул член Буттаева Марзижат МахIачкъала шагьрулул администрациялуву зий бур 1996 шиная шинмай. Читать далее

«Нава бувтсса оьрмулуя рязиссара»

fkur_7Вай гьантрай Гьухъалиятусса Ибайдуллагьлул ва Аьжал душнин Асиятлун бартлаглай дур 80 шин. ЮбилейрацIун бавхIуну, ттун ччай буссия ванил оьрмулияту гьарта-гьарзану бусан. Амма, ихтилат багьувкун, ттун чIалан бивкIунни ванил циланияр ххуйну щилчIав вания къабусантIишиву. ЧIун хъуннасса ларгун дунугу, ттун ккавккунни нава Гъумучиял школалий Читать далее

Гьунардал жюружани

fkur_5Апрельданул 16-нний Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллат­рал библиотекалуву хьунни Республикалул «Самородки» проектрал лагрулувусса ирглийсса выставка. Ва ххуллухмур выставка дия, «Творческая мозаика» цIанилусса, Ахъушиял райондалиясса гьунар бусса ХIусмановхъал лакку кулпатрал выставка. Му хIадур дурну дия ДР-лул Культуралул министерствалул ва Республикалул Халкьуннал Читать далее

Нава аьркинну ушаву талихIри

fkur_4Март зуруй Дагъусттаннал халкьуннал художник тIисса цIа дуллунни Читтурдал шяравасса машгьурсса скульпторнан, РажавхIажинал арс Аьлиев МахIаммадаьлин. Ва хъанай ур му цIанин лайкь хьусса кIилчинма лакрал художник, уттинин мукун­сса цIа так ца хIурмат хъунмасса Хайруллагь Кьурбановлул дакъа дусса ххай бакъара. Читать далее

КъавтIаврил ссурухIи

 

fkur_2КъавтIавурттал кьини кIицI дуллан бивкIун бур 1982 шиная шихунмай ЮНЕСКО-лул дунияллул халкьуннал дянивсса къавтIаврил советрал хIукмулийну. Апрельданул 29-нний увну ур палангнал балетмейстер Ж.-Ж.Каверре. КъавтIавурттал байран му увсса кьини кIицI лаглан маслихIат бувну бивкIун бур балетрал артист, Читать далее

Хъунасса аьлимчу дакIнин утлай

fkur_1Вана утти барз лавгунни ххаллилсса зунтталчу, лаккучу, ГьунчIукьатIрал шяравасса Мяммал арс Мяммахъал Загьиди жуятува личIи хьуну. Аьпа баннав цал, ияхха ца ляличIисса инсан, цила багьайкунсса ас-намусрал, багьу-бизулул, яхI-къириятрал адамина. Читать далее

Шаэрнаясса махъ

Жун хъинну ххуйну кIулли Мирза Давыдов халкьуннан ххира хьусса шаэр, прозаик, драматург, журналист ушиву. Ттуща сивсуну учин бюхъанссар, ва ур пагьму бусса шаэр, прозаик, драматург, журналист куну.
Цал, 1968 шинал, хъирив 1974 шинал Москавлив бувксса «Бут Читать далее

Жижара

ggr_1БАЙТУ-ХIАЖИНАЛ АРС ХИЗРИ
Уттигъанну, оьрмулул 47 шинаву, захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунтталчу, Бархъаллал шяравасса Байту-хIажинал ва Аьйшатлул арс Хизри. Бархъалав 10 классгу бувккуну, Хизри зий ивкIссар цанагу, жяматрангу мюнпатну – арцул усттарну. Читать далее