Все записи автора ilchi

КIулбакъа бала байщун баннав

fol_8КъатIааьнсса хавар бавунни уттигу Лаккуя. Июль зуруй Буршай хьумур лаласун, лялиян бан къахъанай бунува, пIякь учаврил хавар бавунни утти Кумиял шярава. Цуксса жунма къа­ччайнугу, цуксса къакьамулнугу, пIякьучавурттугу, спецоперациярттугу дирунни Лаккуйнгу. Хьунни жула район зума-ккарччулун дагьансса ца ттигу иш.
Укунсса ишру хьусса чIумал цIубутIуй балжисса цичIав органналгу къабусай. Читать далее

ЦIанихсса художник­туращалсса хьунабакьаву

Уттигъанну М. Джемаллул цIанийсса Да­гъусттаннал художествалул училищалул студентътал хьунабавкьунни республикалий ва Аьрасатнаву цIа ларгсса художниктуращал — АьФ-лул лайкь хьусса художник, Читать далее

Агьалинал аьрзирал хъирив бувккунни

ДР-лул Прокуратуралул тапшур бувну, МахIачкъалаллал Ленинский райондалул прокуратуралул цайми идарарттал – Роспотребнадзорданул, Росприроднадзорданул, ТIабиаьтрал луртаннал ва экологиялул, Читать далее

Ханнал бяр бярнува битарча хъинни

fol_7Уттигъанну интернетраву гурну гьаз хьусса, жулва кказитрайгу чивчусса Гъумук Ханнал бяр цIубуккан бан дур­сса проектрал хIакъираву цалва пикри-зикри бусан редакциялийн увкIсса, чIявучин бусрав­сса, гьунар бусса фотохудожник, гъумучиричу Камил Чутуевлул бувсунни Читать далее

Бугьараминнах муданнагу аякьа дуссар

fol_6Жяматрал культуралул ва аькьлу-кIулшилул лахъшиврул ца барану хъанан бикIай кулпатравусса угьарасса инсаннах аякьа дуваву. Учиннуча, бюхъу чан хьусса чIумал га угьарасса инсаннал марцI-чапалшиву дуруччин, лаххия, ка шюшин, цила чIумал дукра дулун. Къашавай хьунийгу цила чIумал хIакиннайн оьвчин, Читать далее

Инсан давривур кIул шайсса

fol_5Уттинин нава бивтсса оьрмулул ххуллий ттун хьунабавкьуссар тамансса, аькьлу-кIулшилул чулуха итххявхсса, инсаншиврул бутIа ххину буллусса, багьу-бизу уздансса ва чумартсса инсантал. Миннавасса цаннащал, учIисса лаккучу Ссапижуллаев АбутIалиб Рамазаннул арснащал кIул бан пикри хьунни ттун (чIалну хъанай бунугу) «Илчи» кказит буккултгу. Читать далее

fol_4Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатирттал библиотекалуву дия луттирду ххираминнансса унгу-унгусса байран, дакIнин малхIан. Октябрьданул 10-13-нний шиву най дия Дагъусттаннал луттирдал кIилчинсса «Тарки-Тау — 2013» Читать далее

Жижара

fol_1ЩАХЩАХЪАЛ КАМИЛЛУЛ АРС АХIМАДУЛ-БАДАВИ
Октябрьданул 6-нний 2013 шинал дунияллия лавгунни Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ва захIматрал ветеран, Гъумучатусса АхIмадул-Бадави Щахщахъал Камиллул арс.
АхIмадул-Бадави увссар 1917-ку шинал цIанихсса арцу-мусил усттартурал кулпатраву. 1930 шинал 13 шинавусса АхIмад, шяравусса школагу къуртал Читать далее

Ссан ва цукун харж буллалиссар бюджет

tto_23Октябрьданул 4-нний, жула паччахIлугърал бакIчи Владимир Путиннул каялувшиврулу, хьунни ПаччахIлугърал советрал заседание. Ганий ххалбивгьунни бюджетрал харжлугъраясса мюнпат ххи баврил масъалартту. Заседаниялий гьуртту хьунни Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов. Читать далее

МахIачкъала уттигу щинахьхьун лавгунни

tto_21Вай гьантрай 2 кьини кьакъадагьавай лачIлай дия хьхьурайгу, дяхттагу, ххуллурдавух щинал аьтартту бия най, бярду бия хьуну. Халкь цирича, машинарттувагу занан къашайсса тагьар дия чIявусса кIанттурдай. Итни кьини даврийн гьан Читать далее

«Мюрщи щаращал щурщу» школардан бахшиш бунни

tto_15ЧIявучин бавссар уттигъанну «Дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовал сипталий дунияллийн бувксса «Мюрщи щаращал щурщу» тIисса, лакрал шаэртурал назмурду, личIи-личIисса магьри ва хаварду бивщусса луттирая. Читать далее

Дагъусттан — Аьрасатнал бутIар

tto_16Гьар шинах кунма, гьашинугу сентябрьданул ахирданий хьунни щалагу Аьрасатнал Журналистурал съезд. Гъирарай бавтIун бия азаллийсса журналистал, гьарцагу билаятрал регионнаясса халкь. Цу­ппагума тана та хIакьину ххишала бакъа дунияллий машгьурсса Сочи шагьрулийн. Читать далее

Кьурбан-байран

Кьурбандалул кьини хъанахъиссар бусурманнал яла хъунмур байран. Му дикIайссар Зуль-хIижжа зурул 10-мур кьини. Мунил хьхьичIсса кьини Аьрафатрал кьинири. Байрандалул хъиривсса шанма гьантлуйн (11-мур, 12-мур, 13-мур) учайссар ташрикьрал гьантри куну. Аьрафатрал кьинигу хьхьичI кьинигу зума дугьаву суннатссар. Читать далее

Нюжмар дакIний лирчIунни…

mugСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу лях-карах

ПатIимат Ахкуева, учительница:
— Дунияллийми ишру хIисавравун ласурча, Американаву бюджет кьамул баврил дазу рищун къахъанай хIукумат Читать далее

Инсан ивкIусса бунагь ссалчIав къашюшайссар

Оьрмулуву чансса хьунакъабакьай ишру инсантурал куннайн куннал сси-къащи, къаччанбикIавуртту хьусса, ссивцIу багьсса. Амма ци зарал цанма барчагу, кьисас ласлай цама оьрмулуцIа ан щихьчIав ихтияр дакъассар. Читать далее

Учитель, лахъссар вил кьимат!

tto_5Учительнал цIаницIун бавхIусса бур гьарицагу инсаннал яла тIааьнми, яла чаннами асарду. ЦIадурксса аьлимчунал, ххуйсса хIакиннал, инженернал, строительнал, цумацагу пишакарнал кIулшивурттал гьану школалий бизай. КIулшивуртту дусса пишакар аьркинну ур гьарица аралуву. КIулшивуртту дулаврицIун учительнал Читать далее

Ваччав ва ЧIяв щин дуцлай бур

Ваччав, ЧIяв, Хъюйн щин дуцлацисса давурттив дайдишаврия жу цакьнивагу бувсъссия кказит буккултрахь. Вай давурттив ссайн дирну дурив кIул дуван, на уттигъанну хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул муниципал Читать далее

Дагъусттаннал педагогикалул хьхьичIкьюкьлувуми

Анвар Гьарунович Гьарунов (1926-2011) хъанахъиссар Да­гъусттаннал ва билаятрал цIадурксса педагог-цIушинначи. Байбихьулул школалий теориялул, методологиялул ва оьрчIал дарсирдал ва тарбиялул Читать далее

Лакралми жагьилталгу аьралуннал кьюкьравун

tto_19АьФ-лул Президентнал ХIукмулийн ва АьФ-лул МО-рдал амрурдайн бувну, Щалвагу Аьрасатнаву ва зурул 1-нния тинмай байбивхьунни аьрали къуллугъ буллан жагьилтал буцлай, яни дайдирхьунни ссуттилмур призыв. Лакрал ва Ккуллал районнал МО-рдал бакIчитурал хIукмурдайн бувну, вара даву най дур Лакрал ва Ккуллал районнайгу. Читать далее

Лакрал театр бюхттулшиврул шачIанттуй

«Илчилул» буккултран кIулсса куццуй, жула Лакрал театрданун оьрус­нал хьхьичIа-хьхьичIсса артист Федор Волковлул цIанийсса премия дуллунни. Мугу дуллунни аьмну театрданул дуллалисса даврихлу. Мунил хIакъираву театр барчагу буллай, барчаллагьгу тIисса телеграмма гьан дурну дия Д. А. Медведевлул Аьрасатнал ХIукуматрал цIанияту. Читать далее