Все записи автора ilchi

Дяъвилул асар къабуккай чурххава

fast_4Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул оьшиву ттун чIалан дикIай нава тя­хъасса тIуркIу тIий диркIсса шинну кьаритан бавриву, хьхьичI дацIлайнна дикIай лухIицIансса ттуруллавун дюркьун ларгсса ттула оьрчIшиву.
Читать далее

Лакрал оьрчIру цIунилгу хьхьичIунминнавух

fast_3Музыкалул учи­лища­луву хьунни Готфрид ХIасановлул цIанийсса, кIира шинай цал шайсса, республикалул чIава пианистурал конкурс. Щалва Дагъусттаннаясса 48 дуклаки оьрчI гьуртту хьусса конкурсрай хьхьичIунсса кIантту бувгьунни Аьрасатнал кIулшиву дулаврил бусравсса зузала Читать далее

Давурттал цIа личIантIиссар

fast_2Май зурул 4-нний мукьцIал лавхъунни 1-мур ЦIувкIуллал шяраваллил хъунама Асланбаглул арс МахIаммад Кьурбанов шяраву авария хьуну дунияллия лавгун.

ПатIимат Рамазанова
МахIаммад шяраваллил хъунаману увчIуссар 2006 шинал 86 процент чIурду буллуну. Цува му даврий авцIуния мукьах улувкьуна МахIаммад шяраваллил агьалинал къайгъурдалсса буллай. Жяматрал бусаврийн бувну, Читать далее

Луглай бура дусъсса душних

fast_1Тай шиннардий къатри хIулухIин кIяласса синааьрщи ишла дувайва, мигу ччи-ччиний къадикIайва. Мунихлуну кIяласса синааьрщарал хъирив жул шярава Дахадаевский райондалийсса Дуакаратусса жагьилтал 30-40 километралул манзилданийсса Ахъушиял райондалийн лагайва.

Жу ттукрайяв лагайсса аьрщарал хъирив, чIявучин ин­ттухунмайяв ххуллийн буккай­ссагу. Нани ххуллий чIярусса шяраваллурду бакIрайн дагьайва, жу ккаккайхту, Читать далее

Жижара

lhbr_1ЖАБИРДУЛ ДУШ МИРЗОЕВА МАРЖАНАТ
Цаппара хIаллай къашавайгу хьуну, май зурул 2-нний, оьр­мулул 75 шинаву, дунияллия лавгунни дакIнил аьмал хъинсса, захIмат ххирасса зунттал хъамитайпа Мирзоева Маржанат.

Маржанат бувну бур 1939 шинал майрал 9-
нний Мукьардал шяраву Читать далее

Аьрасатнал Регионнал министерствалул коллегиялий

IMG_19Апрельданул 29-нний Москавлив ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьунни АьФ-лул Регионнал иширттал министерствалул коллегиялул хIасиллу даймур заседаниялий.
Тикку ххалдигьлай бия кIа министерствалул 2013 шинал дурсса давурттал хIасиллу ва ккаккан бунни гьашину щаллу бансса агьамми масъалартту.
Хаснува заседаниялий ххалбивгьунни дазул чIарахсса билаятирттащалсса хIала-гьурттусса давурттал план биттур даврил хIасиллу, 2025 шинайнсса АьФ-лул паччахIлугърал Миллатирттал политикалул стратегия, казачествалул хIакъиравусса паччахIлугърал политика ва цаймигу масъалартту. Читать далее

Прессалул фестиваль Изберг шагьрулий

IMG_18Апрель зурул 29-нний Избербаш шагьрулий хьунни «Родная газета» тIисса Республикалул прессалул фестиваль. Фестивальданул сакиншинначиталну хьунни ДР-лул Информациялул ва печатьрал министерство. Махъсса ппурттуву Читать далее

Барачатну бугьаннав цIусса къуллугъ

20140425_112712МахIачкъала шагьрулул БакIчинал хIукмулийн бувну, апрель зурул 18-нний 2014 шинал МахIачкъалаллал Кировуллал райондалул администрациялул каялувчинал буржру биттур буллалиману ккаккан унни муниннин Ккуллал райондалул хъунаманал хъиривчуну зий ивкIсса Камаллул арс Сагидов СалихI – жагьилсса, жангу ххисса чув. Читать далее

Лакрал райондалул майдан бия язиминнувух

IMG_17Ларгсса нюжмардий жулла республикалий, МахIачкъалалив, кIира кьини хьунни Щалвагу Аьрасатнал культуралул ва инвестициярдал форум «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» цIанилусса. Мунивух гьуртту хьун республикалийн мунил дазул кьатIату бувкIунни хъинну чIявусса Читать далее

Халкьуннал балайрдур ттун хьхьичIунсса

IMG_16Концертрай тамаша бувсса жул буккулт ххуйсса концерт хьунни, Жамилал хъинну бигьалаган бунну тIий рязину бия. Тамашачитал укун цIарду дуллали бувсса Жамила вай гьантрай жул редакциялий хъамалу буссия. Жамилал балайрду ххирасса Гульсум ХIажиева «Фейсбукраву» бур чичлай ванил сахIналий цIу буну, цицIунна даркьуну лархсса янналия, ванил ниттил Аьйшатлул чIуниягу хIайранну бура тIий. 

Апрель зурул 19-нний «Дом Дружбы» къатраву Хъусращиял шяравасса жагьилсса балайчи  Жамила Аьбдуллаевал цалчинсса цилалусса концерт хьунни. Читать далее

Ялун бучIантIимур жагьилтурал кIунттихьри

IMG_15Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни райондалул ва республикалул олимпиадарттай ва личIи-личIисса конкурсирдай ххув хьусса ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса дуклаки оьрчIан бахшишру дуллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, Читать далее

ЗахIматну ларсъсса Ххувшаврил кьини

IMG_14Ххувшаву. Ва махъ жува кIицI бувару личIи-личIисса оьрмулувусса ххувшавуртту ларсъсса чIумал. Гьай-гьай, таксса инсаннал ми дикIай цила ццихь буссагу, агьамсса оьрмулул кьинирдал ца шачIанттул ухьурчагу хьхьичIунай хьуссагу. Амма 69 шинал хьхьичI майрал 9-нний ларсъсса Ххувшавриха лащан дувансса цайми ххувшавуртту дакъасса кунна чIалан дикIай. Читать далее

Яданнав ина Заннал, жул аьзизсса дадай!

IMG_13Къяннал шяраву 7 классгу къуртал бувну, Аьишат дуклан лавгун бур Буйнакскаллал хъаннил педучилищалувун. Му къуртал бувкун, тIайла бувккун бур ЧIарадиял райондалийн, Нукуш ва Ириб тIисса шяраваллавун, оьрус мазрал дарсру дихьлан. Мюрщисса оьрчIан оьрус мазрай махъру лахьхьин баннин кIулну бикIан багьлай бивкIун бур яру мазрай гай махъру учин, гай кувнницIун кув бахIин. Читать далее

Ватан ххирану тарбия буллай

IMG_12Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ххувшаву ларсун гьашину 69 шин там хъанай дур. Ва дяъвилийн жул шярава, 2-мур ЦIувкIрату, 94 жагьил лавгуна, зана хьуна 50-хъул. Тайннаягу цаягу къаливчIунни (аьпа баннав цал). Циняв аьралуннаву гьуртту хьуминнал дурссар виричушивуртту, Читать далее

ЗахIматрал аьрщарай аргъ дизан дувай

IMG_111944 шинал ЦIуссалакрал халкь мичиххичнал аьрщарайн бизан бувну 70 шин хъанахъаврицIун бавхIуну, щаллу-ккурккисса зуруй жу бишлай бивкIру кказитрай тай иширттал бардулт хьуминнащалсса ихтилатру. ХIакьинусса жул ихтилатчи ур Шушиннал шяравасса, оьрмулул 73 шинавусса, Багъирчаев Багъирча Кунаевич. Читать далее

Ттул ттаттал цIа марцIссия

IMG_10Ларгсса шинал ноябрь-декабрь зурдардий бувксса «Илчи» кказитрал номердай («Илчи»№48, 29 ноябрь 2013 ш. лаж.19, №49, 6 декабрь 2013 ш. лаж. 18-19) рирщуну дуссия «ЧIалсса жаваб» тIисса 1941-1944 шиннардий Ккуллал райондалул НКВД-лул (КГБ-лул) хъунаману ивкIсса Эфендиев Закирдуя мунал ссил оьрчI Шапиуллагьлул чирчусса макьала. Ва макьала кказитрай дурккун мукьах хIакьинусса кьининин редакциялийн оьвтIий ва шиккунма букIлай бур макьалалуву чивчумунил сси-къащи дурсса, аьраттал Читать далее

Ссавур ва яхI

IMG_8Вай цала буттал, Хъунмасса Буттал КIанттул дяъвилул гьурттучи, Хъанардал шяраватусса Айгунов ХIасан МахIаммадлул арснал цала бакIрачIан бувкIмуниясса чичрурду дурну дур ванал хъунама арс Адамлул. Читать далее

Дагъусттаннай связьрал гьанурду бивзма

IMG_6Москавлия уттигъанну ххуйсса хавар бавунни. Аьрасатнал Федерациялул Связьрал министерствалул чулухасса ХIурматрал грамоталун лайкь хьуну ур инженер, усттарсса каялувчи ва производствалул сакиншинначи Ильдаров Адам Шамхалал арс. Адам Шамхалович Читать далее

Каялувчи цIакьсса ия

IMG_5Жуятува лавгманая ихтилат багьний я ссихI мадуккара ягу ххуймур-хъинмур бакъа маучара тIун бикIайхха. ТIайлар, амма мукун дакIнийн утлатимагу цува сагъну уний мяйжаннугу цаятува агьали рязийну, ххуйсса, хъинсса давуртту дурсса ва инсаншиврул тIул-тIабиаьт дусса икIан аьркинни. Мяйжаннугу цIа дан лайкьсса, ххуй чулуха дакIнийсса инсанная бусланнив ххаришивугума дикIай. Читать далее

Дагъусттан литературалул мажлис Москавлив

IMG_4Фаина Федоровна бур дагъусттаннал шаэртурал шеърирду ляличIинува ххирасса ва ми пасихIну, усттарну буккайсса цIанихсса актриса.
ЧIявуссаннал учай мунил кунма асар хьунну, бюхханну Расул ХIамзатовлул шеърирду цаманал къабуккай увкуну.

Дагъус­ттаннал шаэртурал шеърирду личIинува асар Читать далее

Хъун хъузалал байран Карашав

IMG_2Апрель зурул 27-нний Ла­ккуй, Карашрал шяраву, кIицI ларгунни Хъарас щаврил байран. Ва ххуллухсса Хъурда­ккаврил заллуну ия гьашинусса барачатрал кьуру цайнма кьамул бувну ивкIсса Аьбдуллул арс ХIажиев Роман.
Гьарица чулуха тIиссакссагу, хIадуршиннагу дурну, ххаллилну тIайла дурккунни Хъузалал Кьини. Читать далее