Все записи автора ilchi

ЦIими ххисса инсан чIарав лякъиннав

ko_14Чансса бакъар жула дянив цаманал кумаг аьркинсса, цаманал аякьалух мюхтажсса мушакъатсса инсантал, пенсионертал, ахIвал кIюласса, захIматсса тагьарданувусса кулпатру. Мукунсса инсантурал чIарав бацIаву, миннал ка-кумаг баву мурадрай махъсса шиннардий хIукуматрал тIивтIунни кIантту-кIанттурдай хасъсса социал службарду. ХIакьину мукунсса службарду (миннуйн Центры социального обслуживания населения тIий бур) щуруй Читать далее

Ттуршукурдай мякь бувксса лахIза

ko_13ХьхьичIсса номерданий бувсъсса куццуй, райондалул агьали ватан ххирану тарбия баврил программалул лагрулуву, Лак­рал райондалул администрациялул ва идарарттал зузалтрая сакин хьусса делегациярду дусшиврийсса аьрххирдай лавгссар цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан. Читать далее

Фестивальдания бахшиширттащал

fr_9Июньдалул 5-11-нний МахIачкъалалив ва Дарбантлив хьунни ирглийсса 6-сса фольклорданул ва аслийсса культуралул халкьуннал дянивсса «Горцы» фестиваль. Фестивальданул чIаравбацIултну хьунни Дагъусттан Республикалул БакIчи, АьФ-лул Культуралул министерство, ДР-лул культуралул министерство ва АьФ-лул Читать далее

Буруччинхьуви вайннал Лакку билаят

ko_12Шагьрулий яхъанахъи­сса инсаннал зунттавунмай телефондалувух оьвтIисса чIумал чара бакъа цIуххай: «Ми погода цукунсса дур?» — куну. Нагу ва суалданун лавхьхьуну: «Гьакссагу шикарнайсса погода дур», — учара. Бунияла ваксса ххуйра-ххуйсса тIабиаьт дусса зунттавун циваннив къакIулли хъинну чанну бакъа отпускалийгума жулва шагьрулул инсантал къабучIай. ХIайп! Читать далее

«Дуниял оьрчIал иттах»

ko_11Москавлив «Дагъусттан» Культуралул центрданул дуллай бур чIярусса шадлугъру, батIавуртту, байраннан, юбилейрдан ва цаймигу иширттан хасну. Миннуя чIа-чIаннин жулва кказитрайгу чичару. Уттигъаннугу, кIа Центрданул хIадур дурну, Москавлив хьуну дур москавуллал дагъусттанлувтурал Читать далее

ЧIумущаллагу хъамакъадитайсса шинну

ko_10Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Расул ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни «Ни давности, ни забвения» цIанилусса выставка, Нюрнбергский процессрал материаллайн дурсса. Му хIадур дурну дия «Единая Россия» ВПП-лул Дагъусттаннал регионал отделениялул. Выставка цурдагу хас дурну дия июньдалул 22-нний кIицI лагайсса Аьпалул ва къумашиврул кьинилун. Читать далее

100 шинал хьхьичIсса суратрал барашинна

ko_81914 шинал байбивхьуну бур Цалчинсса Дунияллул дяъви.
Му дяъвилуву хъунмурчIинмур гьурттушинна дурну дур Германиянал ва миннал чул бувгьусса Австровенгернал хIукуматирттал Аьрасатнал паччахIлугъращал талай. Му дяъвилуву гьуртту хьуссар жула дагъусттаннал миллатирттая сакин бувсса бурттигьалтрал аьрал. Минннайн учайсса бивкIссар «Дикая дивизия».

Ва дивизиялуву талай бивкIун бур лакрал миллатрал цIанихсса чиваркIгу. Читать далее

Ниттил маз лахьхьин ччиминнан

ko_7Уттигъанну Гуржиял хъуншагьру Ттуплислий хьунни «Составление словаря картинками» цIанилусса семинар. Ванил сакиншинначитал хьунни SIL International тIисса дунияллул халкьуннал коммерческий дакъасса идара.

Дунияллул халкьуннал даражалийсса лагрулувун дурхсса SIL International хъанахъиссар ООН ЮНЕСКО-лул маслихIат ккаклакисса идарану. Читать далее

Жула лачIунбуккулт ххув хьунни Аьрасатнал чемпионатрай

ko_6Июньдалул 20-22-нний Якутск шагьрулий хьунни лачIунбуккаврил Аьрасатнал чемпионат. Командарттал ларсъсса медаллу хIисавну Дагъусттаннал лачIунбуккултрал цалчинмур кIану бувгьунни. Республикалул цачIундур командалуву ивкIссар 50 Читать далее

«ЦIурттал ва цIардал цIаний зий къаивкIра»

ko_5Цалва оьрмулул хъунмур бутIа ветеринариялун хас бувсса Ккурккуллал шяравасса Закиринал арс Аьвдулкьагьир Чупаловлун вай гьантрай дуллунни «Заслуженный ветеринарный врач РД» тIисса бусравсса цIа. Аьвдулкьагьир ххуйну кIулмирив бур ванал му цIа ччянира лайкь дурссар, ванал му аралуву хъунмасса захIмат бивхьуссар тIий. Читать далее

Дагъусттаннал пляжру ттигу чапалну бур

ko_9Дагъусттаннал хъунма-хъунмур санитарный духтур, ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул каялувчи Элеонора Оьмариевал чирчуну дур
гьашину гъинтнил чIумал пляжирттай санитар-эпидемиологиялул тагьар лайкьсса даражалийн Читать далее

ЧIаххуврачIа хъамалу

ko_4«Илчи» кказитрай уттинингу чивчуссар «Кунаки» интернационал клубрая, мунил дуллалисса батIавурттая. Утти­гъанну хьуссия МахIачкъалалив му клубрал батIавурттавасса ца. Ва ларгсса ххуллун кьини, июньдалул 21-нний тIурча му клубрал ирглийсса хьунабакьаву хьунни Чачаннал республикалий Грознайлив. Читать далее

Вай эбрат ласаймия

ko_3Уттигъанну Кьубату МахIачкъалалив увкIун ия ттулагу къатта лях бакъасса чIаххувчу, гьалмахчу – АьлихIажи Мусаевич. Хъун дяъвилий ппугу бат хьусса ятинъя. Щала цIуллу-сагъшиврулгу таза бакъасса, ниттил цукун-дунугу тийн-шийн щилай дузрайн уккан увсса. Бувккуссар шяраву 7 шинал учкъулагу. Щурагь – 1-мур Дагъусттаннал педучилищагу.

Читать далее

Оьрмулул шаттирду

Ванал мина-гьану ча­сса диркIссарив цIана ттун дакIний къалирчIунни. Миллат хIисаврай халисъсса турк ивкIшиву къакIулли. Ванан иттихIадчийталгу* къаххирая. Ванал политикалул хиял «хIурият ва иътилафрал»* чулухунмай бия. Халисъсса турк маз гьаз бан, утта буккан бан ччисса «турк-юрдий»* ва «турк ужагъчийталгу»* ванан къаххирая.
Читать далее

Дуснакь бувминнал ихтиярду ссуссукьу къахьун

Вай гьантрай МахIачкъалалив, Дусшиврул къатлуву, хьунни дуснакь бувминнал ихтиярду дуруччаврил цIаний зузисса АьФ-лул субъектирдал ОНК-дал (Общественные наблюдательные комиссии) ПаччахIлугърал властьрал органнащалсса ва ихтиярду дуруччай структурардащалсса хIала-гьурттушиврул хIакъиравусса «ккуркки стол». Читать далее

РУССКО–ЛАКСКИЕ ТЕРМИНЫ

Цила лябукку бусса ххуллий мазгу, культурагу хьхьичIуннай нанаврил ххуллий хъунмасса ва бакъа чара ба­къасса кIантту бугьлагьи­ссар личIи-личIисса словарьдал. Лакку мазрай ттинин сакин бувну бур кIива-шанма словарь: Читать далее

Ккаччив – мюхчаншиврул къаралданий

ko_2Аьрасатнаву ккаччив полициялул органнаву зузи буллан бивкIун бур 1906 шиная шихунмай. ЦIанасса чIумал жула билаятрай кьанкь ласай ккаччал кумаграйну гьарица шинах 20 азарунний дирсса тахсиркаршивуртту ашкара дайсса дур. ХIакьинусса кьини кинологталгу, миннал дакI тIайласса дустал-ккаччивгу бакъа дузал хъанай дакъар МВД-лул органну. Читать далее

Жижара

dko_1Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс
Июньдалул 17-нний, оьрмулул 65 шинаву, ахиратравун лавгунни Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс.
Саэд увну ур январьданул 17-нний 1949-ку шинал, КIувурдал шяравасса лакрал халкьуннал машгьурсса артист, РСФСР-данул лайкь хьусса артист Мусалаев МахIаммадлул кулпатраву. Буттал касмулул ххуллу

Читать далее

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни Лакрал райондалул каялувчинащал

saj_7Июньдалул 18-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Лакрал ва Тарумовкаллал районнал каялувчитуращал. Хьунабакьаврил мурад бия районнал социал-экономикалул тагьарданущал, маэшатращал кIул шаву.

Дагъусттаннал БакIчинал увкусса куццуй, Лакрал район хъанахъиссар «Дагъусттан сакин баврил» (дагестанообразующим) районну, яни тарихрал гьануну хъанахъимурну. Читать далее

Строительствалул министр Муса Мусаевлул пресс-конференциялий

Июньдалул 16-нний «Дагестан» РИА-лий хьунни ДР-лул строительствалул, архитектуралул ва ЖКХ-лул министр Муса Мусаевлул пресс-конференция. Пресс-конференция хьуссар «Открытая власть» тIисса проектрал хахливу. Читать далее

Дусшиврул лишансса фестиваль

fr_9Фестивальданул хъуннасса программалийн бувну, июньдалул 8-мур кьини Да­гъусттаннал ва Аьрасатнал ца яла хьхьичIавамур шагьрулий Дарбантлив дия цал архIал кIира хъуннасса шадлугъ дуван ккаккан дурну: халкьуннал творчествалул ва аслийсса культуралул фестиваль «Дербент – перекресток цивилизаций» ва халкьуннал дянивсса музыкалул фестиваль «Шелковый путь». Дахьра чани хьуну МахIачкъалалия аьрххилий бувккунни Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул зузалт, миннащал жугу – журналисталгу. Читать далее

Зун къабюхълахъисса инсантураха аякьа дуллалиминнан дагьайссар

ЗахIматну къашавайминнаха, хъунив хьуминнаха аякьа дуллалисса инсантуран арцуйнусса кумаг баву мурад­рай, паччахIлугърал ккаккан дурну дур лахъаву дансса арцу (компенсационные выплаты). Ми дулланшиврул чара бакъасса шартIну хъанахъиссар аякьа дуллалисса инсаннал я харж, я пенсия ягу даву дакъаманал ласайсса пособие къаласаву.
Читать далее