Все записи автора ilchi

Вана укунсса чагъар був­кIунни жул редакциялийн. Мяйжанссар, жу хъамитайпалул цIа-бакIгу даххана дурну, шяраваллил цIагу къачичарду. Читать далее

Цукунни арсру буруччин?

Ххирасса редакцияй! Лях-карах «Илчилий» дуккай исламран хас дурсса макьалар­тту, мукунсса рубрика душиврия хайр бакъа щинчIав зарал бакъар. Амма жагьилтал экстремизмалия, терроризмалия цукун махъаллил банссарив бувсун къабикIай. Читать далее

Барча буллай буру

esult_19Жунма хъинну ххира­сса, хIурмат лавайсса, Гьун­чIукьатIрал шяравасса Къардашова Нина Робинзоннул душ барча буллай буру вай гьантрай хьунадакьлакьисса ххаллилсса юбилейращал. ЧIа тIий буру цIуллусса, ххарисса, буллугъсса чIярусса шинну, Читать далее

Дунияллийх цIа дурксса лаккудуш

esult_27Ва хъамитайпалух цихва ягу ванил суратрах ябивт­сса чIумал, най бунува цума-цанналгу бакIраву, дакIниву гьич хIасул шайсса ххай бакъару ва инсан хъунмасса аьлимчуну, профессорну бикIан бюхъайхха тIисса асар. Цинияргу хьхьичI итталу аглан шайсса ххай буру ванил бюхъаву, бакIрал ххуйшиву, чани-парсса яру. БикIан бюхъай циниягу ца театрданул актриса, циниягу ца хъаннил сийлийсса салондалул хъунмамур – гьарзадраяргу хьхьичI Читать далее

Эбратранссар ина бивтсса ххуллу

esult_23Мартрал 10-нний Къичи­хъал Асадуллагьлул арснан ХIабиблун хъанай дур оьрмулул 80 шин. ХIабиб увну ур 1934 шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIивину унува ппугу дяъвилий шагьид хьуну, хъунмасса захIмат бувну бур ниттил Разиятлул шанма оьрчI ччаннай бацIан бан. Читать далее

Халкьуннал магьирлугърахсса ургъил ххи буллай

esult_7Федерациялул Советрал Элмулул, КIулшиву дулаврил ва информациялул политикалул Комитетраву уттигъанну, яни февральданул 20-нний, хьуну бур «Вопросы сохранения и развития народного творчества в Российской Федерации» цIанилусса «ккуркки стол». Мунивух Дагъусттаннал чулуха гьуртту хьуссар ДР-лул Читать далее

ХIакин къашайшалал къайгъулий икIан аьркинссар

esult_11Аьрасатнаву яла чIяруну хьунадакьлакьими дур къюкIлил цIу­цIавуртту.
Вай гьантрай, хъаннил байрангу духьувкун, ва азарунния цIухху-бусу баву мурадрай, жу хьунабавкьуру хIакин-кардиолог, ЧIурттащиял шяравасса Читать далее

Жижара

esult_25НЕЪМАТУЛЛАГЬЛУЛ АРС КЬАДИРОВ БАДАВИ
Февральданул 11-нний, оьр­мулул 82 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни щалва оьрму оьрчIан кIулшиву дуллай, ми тарбия буллай гьан бувсса ххаллилсса учитель, цала пишалул бюхттулсса усттар Кьадиров Бадави Неъматуллагьлул арс. Читать далее

Аькьилсса махъру ва хIакьсса давуртту

ntitle_18Февральданул 25-нний ссят 19 хьусса чIумал «Дагестан» РГВК-лий хьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул «Открытая власть» проектран хасъсса тIайланнасса эфир. Мунил тема дия: «Разумные слова и реальные дела. Читать далее

Ниттил мазрайн ттиликIсса ник къаляхъаннав

Тахо-Годил цIанийсса педагогикалул институтраву хьунни Щалла дунияллийсса Ниттил мазурдил кьинилун хасъсса «Родной язык — основа духовно-нравственного воспитания» тIисса элмийсса конференция.
Шикку гьурттушинна дунни институтрал пишакартурал ва ниттил мазурдил дарсру дихьлахьисса шагьрурдал школардал учительтурал. Читать далее

Укунни кIицI лагайсса Ниттил мазрал байран

ntitle_17Ларгсса нюжмардий, Ниттил мазурдил кьини кIицI лаглагисса февральданул 21-нний, Яруссаннал театрдануву хьунни яруссаннал литературалул ярмарка-выставка.

Ванил сакиншинна дурну дия Яруссаннал миллатрал ва культуралул регионал автономиялул ва ХI. ЦIадассал цIанийсса Читать далее

Мазраяр миллатрал дайдихьугу, дайлитIугу

ntitle_16Февральданул 21-нний, щаллагу дунияллий кIицI лагайсса Ниттил мазрал кьини, МахIачкъалалив педагогикалул кадрардал квалификация ларай дувайсса Дагъусттаннал институтраву (ДИПКПК) хьунни дагъусттаннал автортурал произведенияртту ккалаккисса оьрчIал дянивсса конкурс.

Бадрижамал Аьлиева
Конкурс дайдишин хьхьичI актовый залдануву хьунни хъуннасса батIаву. Читать далее

Гьурала, оьрчIрув!

Лакрал райондалул агьали ватан ххирану тарбия баву мурадрайсса райондалул программалул лагрулуву Ватан дуручлачиминнал кьинилун ва Афганнава Совет аьрал буккан бувну 25 шин там шаврил кьинилун хасну Лакрал райондалий хьунни аьрали ва спорт­рал тIуркIу «Гьурала, оьрчIрув!» Читать далее

Маз – миллатрал тарихгур, культуралул ва цивилизациялул ххуллугур

ntitle_6Жунма кIулли 1999 шинал ноябрь зуруй ЮНЕСКО-лул Генеральная конференциялул февраль зурул 21-мур кьини Ниттил мазрал байран кьини хIисаврай цIакь дуршивугу, щаллагу дунияллий 2000 шиная шиннай му байран – кьинилун хасъсса мероприятиярду шайшивугу.
Мукунсса байран дунни февраль зурул 19-нний Читать далее

Аьхъардал школалий «ккуркки стол»

ntitle_15Республикалул хьхьичIунми школардай чIун-чIумуй дувай дуклаки оьрчIахь терроризмалул, экстремизмалул ва наркоманиялул оьхIалшиврия бусласисса мероприятиярду. Февраль зурул 22-нний Новостройрайсса Аьхъардал школалийгу дия республикалул министерствардал ва ведомствардал Читать далее

КIия уссил кьадар

ntitle_16Ванияр 112 шинал хьхьичI Кубаннайн цала маэшатрал хъирив заназисса ГьунчIукьатIатусса Чахьрахъал МахIаммадлун кIия арс увну ур. Ккуккулия оьрчIру хъия личIаннин МахIаммадлул кулпат Ххадижат башттан хьуну бур. Вай кIинничалтращал МахIаммадлул 4 арс ивкIун ур. Нину диркIуну кIира-шанна шинавату хъуними кIиягу арсгу ивкIуну ур. Миннал хъирив лахъи къалавгун ппу Читать далее

Лайкьсса ник тарбия дуллай

ntitle_10Байрандалун лавхьхьуну чIюлу бувсса школданул залданувун бавтIун бия учительтал, дуклаки оьрчIру, нину-ппу, бусравсса хъамал. Лехлай бия жула халкьуннан нукIува ххира хьусса дяъвилул балайрду. СахIналул чIирай ккаккан буллай бия жулва саллатIнал Читать далее

Оьрмулия ххарину ва рязийну

ntitle_3Мусал арс Мирза Мусаев уголовное праволул ва криминалогиялул областьравусса аьлимчури, юридический элмурдал кандидатри, доцентри, «АьФ-лул аьмсса ва ларайсса профессионал образованиялул бусравсса зузалар», Хасавюртливсса ДГУ-рал филиалданул директорнал хъиривчури, налогирттал инспекциялул зузалтрал аттестация дайсса квалификациялул комиссиялул членни. Читать далее

Дагъусттан — жулла Ватан

ntitle_8Дуниял даххана хъанахъисса чIумал Дагъусттаннай хъинну машгьурну дуссия дахьра-дахьра тани сакин дурсса «Ватан» тIисса ассоциация-ккуран. Таниннин гъапIну ларкьуну диркIсса билаят­рал дазурду аьч хъанан диркIукун, дазул кьатIувсса жула Читать далее