Все записи автора ilchi

Каспийскалийнсса ххуллуцI чапар дихьлай бур

posr_9Шагьрулул бакIчи МахIаммад Сулаймановлул амрулийн бувну, цIана МахIачкъалаллал ва Каспийскаллал дянив­сса ххуллул тиягу шиягу 600 метралул лахъишиврийсса металлопрофильданул чапар дихьлахьисса давурттив най дур. Читать далее

Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала ххал диргьунни

posr_8ЦIуссалакрал райондалий ххалдиргьунни ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала.
Му ххалдигьлагьисса совещание дачин дурну ия ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиев. Читать далее

Агьали кьамул бунни

posr_7Ларгсса нюжмар кьини ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлул кьамул бунни райондалул агьали. Аьдатравун багьсса куццуй, райондалул хъунаманал гьарица нюжмар кьини администрациялул къатраву хьхьичIра дурсса сияхIрайн бувну кьамул буллалиссар цала-цала масъаларттащал бувкIсса райондалул агьали. Читать далее

ОьрчIру Ватан ххирану тарбия буллай

Январьданул 28-нний ЦIуссалакрал райондалул цинярдагу кIулшивуртту дулаврил идарарттай ларгунни ДАССР (Дагестанская Автономная Советская Социалистическая республика) сакин хьусса кьинилун хас дурсса мероприятияртту. Читать далее

Райондалул агьалинан тирхханну хьунни

posr_6Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалул культуралул центрданий Дагъусттаннал эстрадалул чанна цIурттал украсса концерт ккаккан дунни. Концерт хIадур дурну дия ЦIуссалакрал райондалул культуралул управлениялул. Концертрал программа тIитIлай, Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул хъунаманал хъиривмур Софья Разуевал барча бунни ДР-лул лайкь хьу­сса артистка ХIабибат Буттаева райондалул Культуралул управлениялул хъунаманал къуллугърай битаврищал ва чIа увкунни ва давриву тIайлабацIу. Читать далее

Ниттихъайри дуниял дарцIусса

Бадуржигьаннул цилвами оьрчIругу хъуни бувну, минналми оьрчIругу ччаннай бацIан бан кумаг буллай бур. Мурад ва Марина – Эльмирал, Гъазихан ва Мариян чIивимур душнил Альбинал оьрчIру, ларайсса кIулшивуртту ласлай бур. Мурад ва Марина дуклай бур Мединститутраву. Маринал школа мусил медальданий къуртал бувну бур. Читать далее

Барча уллай буру

posr_2Жуна ххирасса ппу Ханов Зайнуттин дакIнийхтуну барча уллай буру юбилейращал. ЧIа тIий буру вин цIу­л­лу-сагъшиву, давриву тIайлабацIу.Я Аллагь, Вил дакIнийсса циняв мурадру бартлаганнав. Оьрмулия щалихханнин итаннав ина жул дадащал, ахир хайрданийн дукканнав.
Виха дуаьлийсса вил кулпат, душру, куявтал ва миннал оьрчIру Читать далее

Арцу датIай ххуржинтту ялугьлагьиссар

Аьрасатнал хIукуматрал дурар вари чинсса хъинчулиннай­сса дахханашивуртту дайдишин гьашину агьалинал оьрмулуву: бувар харжру, пенсияртту гьаз бан, дуки-хIачIиялухсса, гьарзатрахсса багьри кIилийну-шамлийну ххи хьурчагу. ЖучIанна дучIаймур ххи къадулларчагу, жучIатура нанимур ххи дувансса чараннуми циван къаляхълави?! Читать далее

Жижара

IMG_03АЗДАРДУЛ АРС ШЯПИЕВ ШЯПИ
Уттигъанну, оьсса азаруннища ххассал хьун къавхьуну, ахиратравун лавгунни ххаллил­сса зунтталчу, ЧIурттащиял шяравасса Аздардул арс Шяпиев Шяпи.
Шяпи увну ур 1951 шинал, шяраву бусравсса Аздардул ва Сарайл кулпатраву. Шяраву 8-мур класс, Гъумук дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, гара шинал увхссар Буйнакскаллал кооператив техникумравун. Читать далее

Яла дарувсса мархха-ххатин

posr_1Специярду балжину дарувну бацIайсса бур къюкIлин туннурдан, ракрал цIуцIавурттан. Специярдаву бусса бур чIявусса антиоксидантру, вайннул тархъансса радикаллал инсаннал чурххаву окислительный процесс хьун буллалисса даву хьхьара дайсса дур.  Читать далее

Дагъусттаннал парламентрал 45-мур сессиялий Дагъусттаннал БакIчинал Рисала дурккунни

kokos_12Январьданул 22-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал 45-мур сессия. Сессиялий гьуртту хьунни АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалул депутатътал, исполнительный властьрал органнал, судирттал ва ихтиярду дуруччай органнал, Читать далее

Парижлив хьумунил бусурман лагма лаган бунни

kokos_11Парижлив хьусса ишир­ттая буслайнма, гъалгъа тIийнна дур дунияллийцири СМИ-рду. Агьалинал зумувсса темагу цIана хъунмурчIин му дур.

П. Рамазанова
Роскомнадзорданул (Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) баян бунни франциянал«Шарли Эбдо» журналданийсса Идавсил (с.аь.с.) карикатурардайн къадагъа дуллалишиву, му журналданул мужаллатрайсса карикатуралул перепечатка личIи-личIисса диннал ва Читать далее

Субботникрал хьунийнсса аьрххи хьунни

kokos_10Январьданул 16-нний Кировский райондалул бакIчи СалихI Сагидовлул ЖКХ-лул масъаларттал ялув ивтсса хъиривчу МахIаммад Юсуповлущал архIал райондалул цаппара кIичIирттал тагьар ххал дунни.

Шагьрулул районнал бакI­читал ва пишакартал укунсса аьрххирдай бувккун, кIантту-кIанттурдай ци Читать далее

Цалчинсса кIантту бувгьунни

kokos_9ЦIусса шинал январь зурул 4-нния 7-ннин бияннин Къабардин-Балкьарнал республикалий Нальчик шагьрулий хьунни «Зажги свою звезду» тIисса Дунияллул халкьуннал фестивальданул конкурс. Фестиваль-конкурсрал сакиншинначитал хьунни Ккав­кказнавусса Мировой Артийский комитетрал представительство, Аьра­сатнал Халкьуннал Ассамблея, Дунияллул Халкьуннал творчествалул Академия. Ва конкурсрал агьаммур мурадгу бур гьунар бусса, итххявхсса оьрчIру аьлтту баву. Читать далее

ЦIусса шинал щаллу буллансса масъаларттая

kokos_8ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи ХIажи Айдиевлул цалва хъиривчутуращал дунни ларгсса шинал дурсса даврил хIасиллу дуллалисса ва гьашинусса шинал дантIисса давурттая бусласисса совещание. Читать далее

Депутатътурал сессия

kokos_7Дурусну ца шин хьунни Ккуллал Райондалул депутатътурал сессия къабатIлай. Ва иш укун хъанахъаврин агьаммур багьана бия, апатI нясив хьуну, дукIу январьданул ахирданий Ккуллал Райондалул собраниялул Председатель Гуйдалаев ХIамзат ахиратравун лагаву. Читать далее

Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул Рисала

Райондалийн инвестицияртту кIункIу дуваврин хасну
ХIурмат лавайсса гьалмахтал! Гьашинусса шиная байбивхьуну, жува аьдатравун бутланну цIусса документ – инвестициярдан хас бувсса рисала. Ванил агьамсса мурадну хъанахъиссар 2015-ку шинал райондалий ишбажаранчитуран ва цалла харж-хуржлийну давуртту дуванна тIисса инсантуран шартIру даву. Читать далее

Лоукостер «Победа» авиакомпаниялул тIиртIунни цалчинсса рейс

kokos_5Ларгсса нюжмардий, хамис кьини, МахIачкъалаллал аэропортрай цалчин кьамул дунни Лоукостер «Победа» авиакомпаниялул Боинг 737-800.

И. Саидова
ЦIусса шинал январь зурул 15-нния байбивхьуну ва авиакомпаниялул цIуну тIиртIунни Москавлия Читать далее

Къазахъисттанная чаннасса асардащал

Уттигъанну Къазахъисттаннайн аьрххилийн лавгун, ххарисса чаннасса асардащал зана хьунни жулва гьунар бусса балайчи ва художница Жанна Кьурбанова. Ва лавгун бия Къазахъисттаннайн Актау шагьрулий дуллалисса Дагъусттаннал Культуралул кьинирдавух гьуртту хьун оьвкуну. Жанна, тихун лавгсса гьарцагу дагъусттанлув кунма, махIаттал-хIайран бувну бур та билаятрал, тиккусса инсантурал. Читать далее

Сайки циняв журналистурал чичрурдал аьдатравун дурххун дур цара ца хасият. Ца организациялия ягу ца коллективрая макьала чичайни, хьхьичIва-хьхьичI цалва ихтилат байбишай га коллективрай каялувшиву дуллалиманая. Га коллективрал лагма лавгминнаясса, яла агьамми давуртту дуллалиминнаясса ихтилат тIурчан, Читать далее

Ниттихъайри дуниял дарцIусса

kokos_4Жулва оьрмулуву кIицI лагайсса, личIи-личIисса байраннаву цума-цагу инсаннан ххирамур ва ххаримургу байранну хъанай дур Ниттихъал байран. Ниттихъай дарцIуну дуну тIий щалла дуниял, ужагъравусса чанигу, гъилишивугу ниттия най дуну тIий. ЦIакьсса кулпатрал кюругу ниттилли щащайсса. Хъинну хъуннассар ниттихъал ссавур. Ниттил ччаврилли, аякьалулли, хъунмасса захIмат бивхьуну, хьхьурду уттара дурну, ччаннай бацIан байсса цалва оьрчIру. «Ца хьхьуну ниттил оьрчIаха бувсса захIмат оьрчIаща щалва цалва оьрмулий Читать далее