Все записи автора ilchi

ЦачIу яхъанай – 65 шин

tos_1МахIаммадлул ва Саниятлул душ Асланбагова ПатIимат бувну бур Ккуллал райондалий 1-мур ЦIувкIуллал шяраву.
Къуртал бувну бур 1-мур ЦIувкIуллал школалул 7 класс.
Ва дакIнийн бутлай бур: «Жущал дуклай бивкIсса оьрчIру ЧIяйннал дянивмур Читать далее

Наниналли ххуллу битайсса

ЧIявусса директортал баххана хьуссар Вихьуллал дянивмур даражалул школалий га тIивтIуния шинмай. Гай директортурал кьюкьлуву ца яргсса кIану бугьлай ур 22 шинай ва школалий каялувшиву дуллай ивкIсса Чупанов Зайнуттин Аьбдуллаевичлул. Ванал цIагу, цувагу къакIулсса Ккуллал райондалул учительтураву ва къуллугъчитураву бюхъай чансса бакъа къабикIан. Читать далее

Мара зунна хъалул гургагу…

Ва шин цила ххуллий тIайла дуклай, ххуллухъин тIий, хъиривссаннун мара зунна хъалул гургагу куну жува кьабивтунну. Ихтилат ссаятур? Цал бусанна ттунма тамаша бивзмуния, зунгу тамаша бизантIимуния: Дагъусттаннал парламентрал депутатътурал кьамул дунни чIявусса оьрчIру хъуни був­сса ниттихъан паччахIлугърал награда, Ниттил орден, дулаван ккаккан буллалисса закон. Читать далее

Пенсияртту ва социал кумагру ххи хьунтIиссар

2015 шиная тIайла хьуну, страховой пенсияртту ххи бантIиссар (индексация) пенсиярттал баллданул багьлул индексациялийхчил. 2015 шинал январьданул 1-нния тIайла хьуну ганил багьа хьунтIиссар 64,1 къуруш. Читать далее

Дмитрий Медведевлул къулбас дунни Дагъусттан хьхьичIунмай хъит чин баврил хIакъиравусса хIукмулий

asru_13Декабрьданул 23-нний Аьрасатнал министртурал кабинетрал бакIчи Дмитрий Медведевлул качирчунни «О первоочередных задачах по опережающему развитию Республики Дагестан» тIисса АьФ-лул ХIукуматрал хIукмулий. Читать далее

Бусравминнавух хьхьичI ххуттай

Уттигъанну республикалул цаппара шагьрурдай ва районнай дурсса цIухху-бусулуву «Самый лучший министр» ва «Женщина года – 2014» тIисса номинациярдаву ххув хьуну бур ДР-лул культуралул министр Буттаева Зарема Ажуевна ва ДР-лул печатьрал ва информациялул министрнал хъиривчу Муслимова Миясат Щайховна. Читать далее

Лакку билаятрай аргъ дизаннав!

peas_1Аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинал ахирданий оьрмулуву хьусса дахханашивурттая, асар хьусса, дакIний личIансса иширттая цIухху-бусу бару жу махъ нанисса, сий дусса миллатрал вакилтурахь.
Ва даву дуллалисса чIумал чIалан бикIай гьарицагу инсан, архсса зунттал шяраву ялапар хъанахъимагу, дазул кьатIувмагу, хъунасса къуллугъчигу, укунасса зузалагу миллатрай дакI цIий ушиву, жулва маз, культура дуруччаврил буруккинттарай ушиву.
Укунсса ххаллилсса арсру, душру миллатраву буссаксса, чаннасса бучIантIимунийнсса хьулгу ххишала шай.
Я Аллагь, щалагу миллатран даркьусса, барачатсса шин хьуннав. Жува тIимур Залгу тIий лякъиннав. Читать далее

ЦIушинавун – дакI дарцIуну

asru_12ТIабиаьтран, аьламран личIи­шиву цир, цIуссара шин ягу духссара. ЧIун дур чIун, дуниял лярхъуния шихуннай саргъунну ягу къасаргъунну я дайдихьу, я дайлитIу дакъа нанисса. Так инсаннан аьркинну дур чара бакъа цания ца мугьлатрая цIусса аьдад дайдишин. Циванъявав? ЛичIи-личIисса халкьуннал, цала тIабиаьтрах, багьу-бизулух бурувгун, личIи-личIисса кьинирду, шинал чIунну ккаккан дурну диркIун дур шиндайдихьулун ккаллий­сса. Читать далее

Культуралул шинал хIасиллу дунни

asru_11Ларгсса нюжмар кьини МахIачкъалалив Оьруснал театрдануву хьунни Культуралул шинал хIасиллу дуллалисса шадлугъ.

Муний гьуртту хьунни Рес­публикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал хъунама Читать далее

«Лякъияра зунмасса кIану халкьуннал дакIурдиву»

asru_10ХьхьичIмур номерданий жу чивчуссия дагъусттаннал журналистурал жулла Республикалул хъунаманащалсса хьунабакьаврия. Республикалул БакIчинал хъунмурчIинсса мурад бия, баян бувсса куццуй, миллатирттал мазурдийсса кказит-журналлал редактортуращал хьунаакьаву.

Качар ХIусайнаева
Хьура миннавух нагу. Ихтилат, махъ бакъа, агьамсса бия, аьркинсса бия. Аьнтсса бия. Рамазан АьбдуллатIиповлуща, давурттал чIярушиврул, Читать далее

ОьрчIан ца яла ххирамур байрандалул шадлугъру

asru_9Вай гьантрай жулва шагьрурдал ва щархъал сайки гьарцагу культуралул идаралуву ЦIусса шинал байрандалун хасъсса, мюрщулт ххари бансса, шадлугъру дуллай бур. ЦIусса шинал байран дур жулва оьрчIан ца яла ххирамур, щаллусса шинай цих ялугьлай бикIайсса язимур байран. Читать далее

ЦIушинал шадлугъирттай мюхчаншиву дуруччин

Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул каялувшиннаралу, администрациялий хьунни райондалул террорданийн къаршисса комиссиялул батIаву. Муний гьуртту хьунни райондалул террорданийн къаршисса комиссиялул члентал, идарарттал каялувчитал. Читать далее

Ца кьини шанна байран

asru_8Уттигъанну Ккуллал райондалул Ваччавсса Досуговый центрдануву уттарашинна дия. Ва кьини шикку кIицI лаглай бия 3 байран: 1-мур – райондалий учительтурал дянив хьусса «Шинал учитель-2014» конкурсраву ххув хьуми барча буллалисса; 2-мур – Читать далее

Профсоюзирттал бияла цIакь хьун аьркинссар

asru_7Совет заманнай профсоюзирттал кутакгу, цIакьгу, личIия, гьай-гьай. Цамур цичIав бакъахьурчагума, зузалаща, санаториялийн, курортрайн игьалаган, хъин хьун гьан шайсса замана бия. ЗахIмат буллалиманан путевка укра дия. Гьаннайсса, профсоюзру зузалал чIарахбацIулт дия, миннул сийгу дия, кьиматгу бия. Ттизаманнайгу дур цалва зузалтрал мурадру буруччин хIарачатрайсса профсоюзру. Читать далее

Бюхттулнийн ччяни щайссар буранну ва ттуруллив

asru_6Журналистика, политика, педагогика, элму, литературная критика, поэзия – вай гьарцагу арардаву ялун ливчунни Миясат Муслимовал яргсса гьунар ва аькьлу. Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель; «За журналистику как поступок» тIисса Андрей Сахаровлул цIанийсса премиялул номинант Читать далее

Багъманчи Гъази

asru_5Декабрьданул 9-сса кьини хъанай дур Совет Союзрал ва Аьрасатнал Вирттавран хас дурсса байран.

Амин Аьбдуллаев
Ттунгу ччан бивкIунни Да­гъусттаннай цалчин Социалист ЗахIматрал Виричунал цIанин лайкь хьусса Читать далее

ХьхьичIунми студентътуравух бур

asru_4Жунма кIулли заманалул иш цукун багьарчагу, ци чIунну дучIарчагу дуккаврил сий тачIав яларай къахьунтIишиву. ЧIявусса нитти-буттахъул бур мунияту оьрчIан цIакьсса ва куртIсса кIулшивуртту дулун хIарачатрайсса. Чансса бакъар нитти-буттал хIарачат дузрайн буккан буллалисса оьрчIругу.

П. Рамазанова
ЧIяйннал шяравасса Аьбду­рахIманнул душ МахIаммадова Саида школалий дуклай бунува дарсирдал итххявхсса, Читать далее

ЦIусса шинал байрандалул тарихрава

asru_3Европанал халкьунная эбрат ласлай, оьруснал миллат­райгу европанал миллатирттал багьу-бизу бухIлахIисса Петр I-гу тайнначIа ЦIусса шинал байран кIицI лагайсса куц ххуй дирзун, амру бувну бур ттарлил мурхьирал къяртри ишла дурсса чIюлушиннарду лахъан. Мунал амрулий байбивхьуну бур Аьра­сатнаву шинну ккалай Ися-идавс увсса 1700 шиная Читать далее

Гьай, база-мискин къуруш!

asru_2Ххуйну дакIний бур: ЦIусса­лаккуйн боевиктал ххявхсса ппурттуву ополчентурал кьюкьлуй каялувшиву дуллалисса Артур Исрапиловлухь цIухлай бура, «дяъвилул нетIа ккарксса та ппурттуву ци дия яла бала-мусиватмур» тIийча, Артур Анваровичлул учай, «агьалинавусса ццахханну, аваза» куну. Яъни «паника» куну ца мукъуйну жаваб дулай. Читать далее

БивкIу бакъами

asru_1Хъунма хIал ливчIун бакъар жулва билаятрал яла бюх­ттулмур байран – фашист Германия ххит бувсс­­­­­­­­­­­­­а Ххувшаврил байран – дучIан. Хъинну чансса бакъа ливчIунгу бакъар инсаниятрал яла кьадармур азарданияту – фашизмалуяту – дуниял ххассал дан жанну пида дуллай бивкIми. Цуксса бурив ми ишру хьхьичI бацIлай, муксса дур Хъуннасса Ххувшаврил агьамшиву бюхттулну чIалай, мунил мяъна гужлан хъанай, хъунна хъанай, Читать далее

Байрандалул хьхьуну дукра гьарза мадару

0_41d66_c6a1117d_XLТанийва цинявннан кIулсса калима дур «Цукун хьунадаркьурив цIусса шин, мукунна тIайлагу дуккайссар», тIисса. Мунияту бухьунссару, жува циняв хIарачат буллан бикIайсса ЦIусса шинал стол дукрардал аваданну, ххишалану дирхьуну, чIюлу бан. Читать далее

Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул пресс-конференциялий

nsord_10Шинал ахирданий Аьрасатнал Президент В. Путин журналистуращал хьунаакьайсса аьдат дур. Декабрьданул 18-нний Аьрасатнал Президентнал бунни цалва 10-мур пресс-конференция Аьрасатнал ва кьатIаллил билаятирттал журналистътуран. Пресс-конференциялий гьуртту хьунни 1259 журналист. Читать далее