Все записи автора ilchi

Хъинмур буллайру тIий, оьмур буллай къалякъиннав

Ттухь цIувххуну, Аьрасатнаву уттинин кIулшивуртту дулаврил аралуву кунма чIявусса, бакI-магъ дурчIин къабюхъайсса, ххуймур буллай буна, оьккимур бувну лявкъусса, бачIи ххишалагу дузрайн къабувксса экспериментру билаятрал вайми агьамсса арардаву къабувхьунссар. Читать далее

Пиша ва аякьа

МахIачкъалаливсса Республикалул автомашинарттал ххуллурдал колледж хъанай бур, жулла республикалий хьуннав, Аьрасатнаву хьуннав, цIа ларгсса, хъинну хьхьичIавасса, дянивсса кIулшиврул пишакартал итабакьлакьисса хасъсса дуккаврил учреждение. Читать далее

ЗахIмат ххиранацIун Занналгу кабакьайссар

orden_5Жулва билаятрай рынокрал арарду цIакь хьуннин Бархъаллал шяравасса Ширвани Мяммаев зий ивкIун ур П. Плешаковлул цIанийсса Избербашуллал радиозаводрай хъунама конструкторну.
Зийгу ивкIун ур цалла давугу кIулну, хъинну гъирарай, аьрали ва граждан авиациялуву ишла дувайсса Читать далее

Барча буллай буру

orden_4Барча буллай буру Хъусращиял шяравасса жула аьзизсса нину Кьалантарова Муъминат Оьмарил душ ва бутта Кьалантаров Аьвдуллагь Сяъдуллагьлул арс ва зуруй 85 шинал юбилей там шаврищал. Жул ххирасса, хIурмат лавайсса ниттил ва буттал цачIу яхъанай гьашину хъанай дур 63 шингу. Читать далее

Дуккаву хьхьичIунну

orden_3Щил ци учирчагу, дуккаврил сий мудангу диркIссар ва ттигу дикIантIиссар. Нава Москавлий бусса гьантрай ттун шяраваллил халкьуннал ххуйсса хавар баян бувна: Москавуллал школа къуртал бувсса цIувкIра душнин Москавуллал ХIукуматрал ХIурматрал грамота дуллушиву. Читать далее

Ххувшаву ларстари къавтIун изайсса ивкIун ур

orden_2«Илчи» кказитрал 24-мур номерданий жу рирщуссия А. Невскийл орден ларсъсса лакрал хIаписартурал сияхI. Му сияхIраву дия 8 лаккучунал цIа. Вай гьантрай цала буттая бусан жучIан редакциялийн увкIунни му орден лайкь дурсса Муслимов Зиявуттин Читать далее

Вирттаврал цIарду ялун личлай дур

Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий къучагъну талай, личIи-личIисса аьрали наградартту лайкь дурсса чIявусса лакрая уттинин къакIулну бивкIмур кIул хьунни жунма Къалмукьнавасса жула дус (ва буниялагу утти лакрал хъинсса дус хьуну ур), журналист-исследователь Андрей Цобдаевлул хъиривлаявурттайн бувну. Жулва вирттаврая кIул хьумур цаппара номердай жугу бивщуссия. Читать далее

Жижара

sotr_1ХIАЖИНАЛ АРС МАХIАММАДОВ АЬВДУЛБАРИ
Уттигъанну, цинявппагу бусурманнан ххирасса Рамазан зурул байбихьулий, хар-хавар бакъасса бивкIулул жуяту личIи унни уздансса тухумрал оьрчI, дакIнил хъиншиврул бутIа ххишалану буллусса Савдахъал ХIажинал ва ХъункIултIутIил арс МахIаммадов Аьвдулбари.
Увну ур Аьвдулбари 1955 шинал, апрельданул 19-нний Болниси тIисса Гуржиянал шагьрулий. Читать далее

fifa_10Июльданул 16-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов Москавлив хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал Председатель Дмитрий Медведевлущал. Хьунабакьаврий ххалбивгьунни давудакъашиврул масъала. Дмитрий Медведевлул мукъурттийн бувну, региондалий давудакъашиврул ккаккияртту лахъсса дунугу, рес­публикалул каялувчинал тамансса давуртту дуллай ур халкь давурттал щаллу баншиврул, миннавух жагьилмур никгу. Читать далее

МахIачкъала­ллал бакIчи М. Сулаймановлул баян баву

ХIурмат бусса МахIачкъа­лаллал жямат!
Гьашину апрельданий жулва шагьрулий дунни щалвагу шагьрулул субботникру, миннуй гьуртту хьунни 30 азаруннаяр ххишаласса инсантал – студентътал, дуклаки оьрчIру, учреждениярттал ва организациярдал зузалт. Читать далее

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»

fifa_7Ва нюжмардий «Черновик» кказитрал редакциялий хьунни вайннал сакин бувсса Дагъусттаннал лишаннан (символика) хас бувсса «ккуркки стол». Микку гьуртту хьунни: кказитрал хъунама редактор Маирбек Агъаев; Дагъусттаннал Композитортурал союзрал хъунама Рамазан Фаталиев; Читать далее

Ччаврихлу ва дакI тIайлашиврухлу медаль

fifa_9Махъсса шиннардий хIуку­матрал чулуха кулпатирттал чулинмайсса ургъил гьарта-гьарза хьунни. Кулпатирттавусса оьрчIру чIяву шаву хIисаврай, кIилчинмур ва гания гихунмайми оьрчIру буваврин, «материнский капитал» тIий, арцу дуллан бивкIунни.

Читать далее

КIулшиврул ххазиналул заллу

fifa_8Луттирду. Библиотека. Вай мукъурттил ва вайннул агьамшиврул жулва оьрмулуву хъунмасса кIану бугьлай бур. Луттирду бищайсса чагъар буккан бувссар тIар Китайнал пишакартурал. Ганиннин гай бищайсса, чичайсса бивкIун бур хъинну кIюла бувсса хIайвантрал бурчурдая бувсса луттирдай.

Мунияту учайхьунссар жулва лакрал буккайсса ва хIайвантрал бурчурдайн луттирду куну. Читать далее

Миллатирттал литературалийгу кьини дацIантIиссар

fifa_4Дагъусттаннай ччянива багьавай бусрав хьусса Миясат Муслимовал цIа респуб­ликалул кьатIувгу ялу-ялун машгьур хъанай дур. Ччя-ччяни лагай ва чIаххувсса республикарттайнгу, Аьрасатнал шагьрурдайнгу агьамсса аьрххирдай. Гьар кIани-кIанттай цуппагу гьуртту шай Дагъусттаннал цIа гьаз данну.
Май ва июнь барзругу хьунни Миясат Муслимовал аьрххирдал авадансса. ДР-лул печатьрал Читать далее

«Уттинин Дагъусттанная бавмур лапва щялусса бивкIун бур»

fifa_3Махъсса ппурттуву билаятрай ва жулла республикалий чIярусса давурттив дуллай бур чIаххувсса республикарттащал­сса, Аьрасатнал личIи-личIийсса регионнащалсса дусшиврул арарду цIакь дан, дусшиврул цIу-цIусса ламурду бишин. Ва цIанасса, СМИ-рдал жулла региондалия тIайла бакъасса пикрирду хIасул буллалисса, ккавкказуллал журалул инсантал махъминнан щала салахI ба­къасса чIумал хаснура, уку-укунсса давурттив чара бакъа Читать далее

Дагъусттаннал терапевтътал хьхьичIххуттай

fifa_2Кказитрал хьхьичIмур номерданий ДНМОТ-лул (Дагестанское научное медицинское общество терапевтов) председатель, медициналул элмурдал доктор, профессор, Дагъусттаннал Медициналул академиялул госпитальный терапиялул кафедралул заведующий, I-ма проректор, Читать далее

Зума ритавал кьини

Зума ритаврил Эдрал кьини – хъинну ххирасса кьинири. ХIатта, Аллагьу Тааьланал Алжан му кьинири ляхъан бувсса. ТIуба тIисса Алжаннавусса яла хъунмур мурхь му кьинири бивщусса. Жабраил малаик вахIишиврин ихтияр увсса му кьинири. Читать далее

Шяраваллил ттарцI хьусса Оьмахан

Жул, Хъюллал, шяравалу дур Ахъушиял райондалий дирхьусса лакрал щархъавасса ца. Гьарица шяраву икIай ца-ца инсан жяматрачIа хIурматрайсса, аьркинсса ишираву маслихIат кка­ккайсса. Мукунминнавасса ур оьрмулул 90 шинавун увххун унугу, шиннахьхьун рай къабуллай, хIакьинугу зий, заназисса Хизриев Оьмахан Хизриевич. Читать далее

Бусалардавун багьсса Брест къалалул къучагътурая

fifa_12010 шинал ноябрь зурул байбихьулий «Брестская крепость» тIисса Аьрасатнал ва Белоруссиянал цалчинсса цачIусса кинофильм прокатрай дуккайхту, му ххал дунни миллион тамашачитурал. Брест къала буруччаврил тема гьар мудангу агьамшиву дусса тема дур. Читать далее