Все записи автора ilchi

Республикалул БакIчи гьурттусса батIаву Дарбантлив

35_9Августрал 16-нний Дарбантлив Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьунни республикалул шагьрурдал ва муниципал районнал бакIчитал гьурттусса гьарта-гьарзасса батIаву. Читать далее

Чинарданул мурхьру – Дарбантуллал тарихрал бардулт

35_8Бухзаманнай Аьрасатнал паччахIлугърай ца яла аьвзалзаманнул ва Ккавкказуллал бусурманнал ца яла караматсса мизитрал ца хъуннасса сурат дан дакIнийн багьсса ттуща гьич цукунчIав му зат щаллу бан къабювхъунни.

Бухмур шагьрулул цIа ларгсса махIлалийсса къумасса ва бавкку-шавккусса кIичIиртту гьарта-гьарзасса панорамалувун багьан бангу къабювхъунни. Читать далее

Дуккаврил шинайнсса хIадуршинна

35_7Лагавай дур дуклаки оьрчIал гъинттулсса бигьалагай кьинирду. ТIитIавай дур школардал нузру. Яла хIазмур, асардал ва хияллал ахир-зума дакъасса чIун. Ккуллал райондалийсса школарду цукун хIадур хъанай буссарив дуккаврил шинайннин бувсунни Ккуллал райондалул УО-лул хъунмур ХIаммакуева Альбина ХIажиевнал. Читать далее

Аьрасатнал велотуристал Ккуллал райондалий

35_6Августрал 18-нний Аьрасатнавасса велотуристал бувкIунни Ккуллал райондалийн. Вай циняв ия 8 велотурист. Ва велопоход вайннал хас бувну бусса бия 2000 шин Дарбант шагьрулун хъанахъаврин. Читать далее

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаву хьхьичIуннай хъанай дур

ХьхьичIава бугьараминнал учайва: «Инсан щинал дурцIусса кьачIари, ччимур чIумал ччимур хьун бюхъайссар», — куну. На ххишала учивияв: «Мукунсса чIумал дакI тIайласса, ка сававсса хIакиннайн бакIрайн агьаннав цума-цагу», — куну. Читать далее

Синааьрщарая ссихIир буллалисса Бархъал

35_5Бархъаллал тарихрава
Ахъушиял райондалий дирхьусса лакрал 4 шяравалливасса ца дур Бархъаллал щар. Ва цурдагу дирхьуну дур 1600 метралул лахъшиврий. Шяравусса ца яла бюхттулмур зунттул мицIлийн лавхъсса чIумал Каспий хьхьири чIалан бикIайссар тIий буслан бикIай бархъал. Читать далее

ОьрчIал лагерьданул хъамал

Гъинтнил каникуллал чIумал бигьагу лаган, цалла цIуллу-сагъшивугу цIакь дуван лагерьдайн лагай чIявуми оьрчIру. Мукунма детдомирттавасса, нину-ппу бакъасса, ягу нитти-буттал кьабивтсса, оьрчIругу. Мукун, Каспийск, Избербаш ва Дарбант шагьрурдал детдомирттавасса оьрчIру гьар шинах Читать далее

Духсса къатрава агьали бизан баврил масъаларттая

Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалий шагьрулул администрациялул хъунаманал бигарду чIумуйну биттур буллалисса Муса Мусаевлул Аьрасатнал Президентнал Ухссавнил Ккавкказнавусса вакилнал аппаратрал социал-экономикалул политикалул департаментрал хъунама
Вячеслав Песковлущал дунни ХIамидовлул (59) ва Ю Читать далее

Муххал ххуллий апатIру чIяву хъанай бур

poezda018Нанисса шинал Аьрасатнал муххал ххуллурдай 149 ДТП хьуну дур, муххал ххуллул переездрайх наниний дуруччин аьркинсса ххуллул низам къадурурччусса шупIиртал сававну. Ми иширттаву 151 инсаннан зарал бивну бур Читать далее

Барча буллай буру

zd_1Уссар МахIачкъалалив ялапар хъанай Лакку билаятрай тарбия хьусса, чаннан куна кьянкьа­сса лаккучу, Ккурккуллал Тажу­ттиннул арс Шайхов Нариман. Цаппара гьантрава Нариманнул оьрмулун 80 шин бартлаглай дур.
Нариман акъар хIакьину вайннащал, гьунттий тайннащал хъанай, ччатI кIукIлу буллай аьдат хьусса адамина. Му ур цал цала лавсъсса ххуллия акъаккайсса, мяйжаннугусса коммунист. Читать далее

Цулуцалтрал даву бигьа хьунни

35_2ЗахIматсса даву дур цулуцалал даву. Кьинил кьинибархан хьхьепIатIи бувну чIиникIгу цулуцаврил чурххал хIал ласун буллалисса. Му даврил ца ххуйшиву дур так ссуттил дайсса даву душиву, хIаллил чIун шинай цал дакъа къадикIайшиву. Август зурул ахирданий буккай ххалайн Лаккуй. Читать далее

Буттал улклуясса цалчинсса учебникру

35_1Агьалинан цалва тарих, материал ва рувхIаний культура кIулну дикIаву мурадрайсса хьунни РАН ДНЦ-рал (РАН-далул академик ХI. ХI. ХIамзатовлул сипталийну) Тарихрал, археологиялул ва этнографиялул институтрал сакин дурсса «Программа», цийн бувнугу Дагъусттаннал халкьуннал тарихрал-этнографиялул хъиривлаявурттайн бувну цIусса луттирду итабавкьусса. Ми хъиривлаявур­тту чичлачисса давривунгу кIункIу бувну бия этнографиялул отделданул сайки циняв зузалт, щалва коллектив. Читать далее

Жижара

ammirБатIул хьунни жуятува дунияллийх цIа дурксса аьлимчу

Хъунасса аьлимчу-атомщик Жабраиллул арс Амир Амаев жуятува личIи шаврийн бувну Лакрал райондалул администрациялул ва цинявппагу агьалинал цIанияту дакIнийхтунусса жижара буллай буру Амирдул ичIуваминнахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь. Читать далее

Дурухлурду къахьунсса диета

66392059-0fee76c3f60b875955Нидерландиянал хIакин Корнелиус Моэрманнул ккаккан дурсса оьсса дурухлурду (злокачественные опухоли) хъин дайсса ва ми хьун къаритайсса хасъсса диета муксса бигьасса дурхха, най бунува мунийн аьлимтал вих къахъанай щак-щуклий бивкIун бур. Читать далее

ХIукуматрал хъунама Дарбантуллал байрандалул къайгъурдай

wkpor_9Дагъусттаннал ХIукуматрал хъунама Аьбдуссамад ХIамидовлул Дарбантлив юбилейрал шадлугърайн цукун хIадур хъанай буссарив ххалбигьлагьисса заседание дунни.

Премьер-министрнал кIицI лавгунни кIичIиртту ва паркру бакьин буллалисса давурттив къуртал даврицIун, Читать далее

Имам Яралиевлул къуллугъ кьабитансса хIукму бунни

Августрал 11-нний Дарбантуллал мэриялуву шагьрулул Мажлисрал депутатътал, идарарттал къуллугъчитал ва пишакартал бавтIсса батIаврий Дарбантуллал бакIчишиву дуллай ивкIсса Имам Яралиевлул баян бувну бур цува даврия укьлакьишиву. Читать далее

Шагьрулул къайгъурдаха зий бур

wkpor_8Июль зурул 31-нний шагьрулул администрациялул хъунаманал цалчинма хъиривчу Аьбдулмуъмин Ибрагьимовлул каялувшиннаралу хьунни «Городская культура или ее отсутствие» тIисса цIанилусса «ккуркки столданул» даву. Читать далее

Журналистурал субботник Дарбантлив

IMG_2683Дагъусттан Республикалул печатьрал ва информациялул министр Азнаур Аджиевлул инициативалийн бувну, август зурул 8-нний Дарбантлив дунни Дагъус­ттаннал ПаччахIлугъралмур СМИ-лул журналистал гьур­ттусса субботник. Му хъанай дия гьашину Дарбант шагьрулул Читать далее

Уттара дурккун дия Бархъаллал щар

wkpor_6Дагъусттаннал ттиркьюкьи хьусса, дунияллийх машгьурсса Бархъаллал щар уттара дурккун дия вай чаннасса гъинтнил гьантрай.

Шяравун нех дирхьуну най бия машинартту. Хъун хьуну дия ва кьини щар, бувцIуну бия цинявппагу шяравусса ккурчIа-чIира шагьрурдая, щархъая бувкIсса хъамаллурал ва ссавур дакъа миннах ялугьлай бивкIсса, буттал буттахъаява нанисса цалва хъамал бусса Бархъаллал жяматрал. Читать далее

Чув-унугу хIарачат, лявхъу кIану бюхттул бан

wkpor_5Бигьалагай гьантрай Хъурхърал шяраву хьунни ларгсса шинал гьану бивзун, гихуннай аьдатравун дагьсса щарнил Жагьилтурал кьини. Ва хъинсса даврил сиптачинугу, спонсорнугу увккунни Тюменнал областьрайсса ца яла хьхьичIунма ккарччал хIакин, Читать далее