Все записи автора ilchi

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх

dsdr_8Сентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун наними ва хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь Читать далее

ЦIусса дуккаврил шинавун цIусса мурадирттащал

dsdr_6Ларгсса дуккаврил шинал райондалий ЕГЭ дуллуну дур 132 инсаннал, миннава 127 ур гьашину школа къуртал бувсса. ЕГЭ-рдал хIасиллайн бувну 11 оьрчI ливчIун ур школа къуртал бувшиврул аттестат къалавсна: 4 дуклаки оьрчI — Ккур­ккуллал школалул, 3 – Хъурхърал Читать далее

Культуралул жулва оьрмулуву агьамсса кIану бугьлагьиссар

16-нний августрал жунма кIулсса куццуй ТIиляратIиял райондалий хьуссар кIилчин дуллалисса халкьуннал дянивсса аслийсса культуралул фестиваль «Цамаури». Ва фестивальданул лагрулуву хьуссар «Горные территории Дагестана» Ассоциациялул заседания. Читать далее

Барча буллай буру

dsdr_5Ттул талихIрал биялай

Янил чаний, Раянай,
Ттул талихIрал биялай,
Барча ина ттун Заннал
Кьисматну буллу Кьини!

На вин ци чIа учиви,
Ттул мусил хъус, Раянай,
ЛачIланнав бургъил гъарал
Вил оьрмулул хияллайн! Читать далее

Хъуншагьрулул маэшат ххуй шаврил хIасиллу дунни

dsdr_3Августрал 26-нний МахIачкъалаллал администрациялул бакIчи МахIаммад Сулаймановлул каялувшиврулу хьунни шагьрулул къуллугъчитал гьурттусса гьартасса совещание. Тикку дунни хъуншагьрулул маэшат ххуй баврин хасъсса дачIи шинал давурттал хIасиллу. Читать далее

ХIадис «Илчилулгу» уртакьри

Августрал байбихьулий «Илчилул» редакциялийн бувкIунни Г. МахIаммадов тIисса дюхъличунал оьруснайсса чагъар. Ваний Г. МахIаммадов (ва цу уссарив ттун къакIулли – ХI. Аьдилов) тIий ур: «Я постоянный читатель «Илчи». Раз купил газету «Рутульские Новости» и нашел там статью о настоящем лакце – Гадисове Гадис-хаджи. Читать далее

ТIюхчардал Голгофа

dsdr_2ЦIуссалакрал шяраву ТIюхчарав боевиктурал рахIму-цIими къабувну оьсса зулму бувсса, аьщуйн щуну учин, хIайвант кунма бивхсса оьруснал саллатIнаясса хавар га цIана ппив хьуна щалагу дунияллийх.
10 шин ларгун махъгу шяраваллил агьлу кьюлтI учин къахъанай, Читать далее

«Дуванна увкумур бартдигьин хIарачат буванна»

ЦIуйшиял шяраваллил администрациялул хьхьичIавама бакIчи цала хушрай даврия укьаврийн бувну, Шяраваллил депутатътурал мажлисрал баян бувну бур шяраваллил администрациялул бакIчи увчIлачIисса бувчIавуртту дикIантIишиву сентябрьданул 14-нний, чIурду булаврил аьмсса кьини. Читать далее

Арх баннав террорданул апатIру

Терактирдаву ливтIуми дакIнийн бичлачисса батIаву хьунни Лакрал райондалул администрациялийгу. Муний гьуртту хьунни райондалул администрациялул ва идарарттал зузалт. БатIаву дачин дурну ия райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев. Дайдирхьуна батIаву Бесланнал школалий ливтIусса оьрчIру дакIнийн бичаврийну. Читать далее

Жижара

lsd_3АЬДИЛЛУЛ АРС АЬБДУЛЛАЕВ ХIАБИБУЛЛАГЬ
Тамансса хIаллай къашавайгу ивкIун, 29-мур августрай аьпалувух ивхьунни Вираттиял шяраватусса, шама оьрчIал ппу, кулпатрал заллу Аьбдуллаев ХIабибуллагь Аьдиллул арс.
ХIабибуллагь увну ур 1933 шинал Вираттиял шяраву Аьди­ллул ва Аминатлул хъунмасса кулпатраву. Читать далее

Чилмур нахIу къалачIунсса чаранну ляхълан

Ларгсса хамис кьини МахIачdyt_17къалалив хьунни аьдатравун дагьсса Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил зузалтрал августовское совещание. Мунин хас дурну дия Дусшиврул къатлул жанахIраву дирхьусса республикалул кIулшиву дулаву хьхьичIуннай даврия бусласисса выставка. Читать далее

Мотоциклистурал дастта МахIачкъалалив

dyt_16Август зурул 25-нний, ларгсса итни кьини, Ккавкказуллал бур­ттигьалтрал дивизиялул юбилейран хас дурсса мотопробеграй гьуртту хъанахъими бивунни МахIачкъалалив. Му мотопробег дайдирхьуссия Москва-Севастополь маршрутрай, гихуннай Ккав­кказуллал шагьрурдайхгу бувккун, бивунни ахиргу МахIачкъалалив. Ттурша мотоциклист ур кьюкьлуву, гьарца шагьрулий 500 инсан ххи хьуну кьюкьа хъун шайсса дур. Читать далее

Аэропорт цIубуккан буллай бур

dyt_15Август зурул 23-нний ДР-лул Правительствалул председатель Аьбдуссамад ХIамидов цува лавгун ххалдиргьунни МахIачкъалаллал аэропорт цIубуккан буллалисса давурттив ци тагьарданий дурив.

Имара Саидова
МахIачкъалаллал аэропорт­рай махъсса ппурттуву чялишну най Читать далее

Хъуначунал маслихIатраягу ххариссара

dyt_14ЦIусса шинал дайдихьулий бувсса ихтилатраву Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бувсуна ва шинаву дансса давур­ттаву хьхьичIххуттай бивхьуну бушиву райцентрдания щархъавунсса ва шяраваллал вивсса ххуллурду бакьин бан. ЦIанакул щириркIуну най дур ШавкIравсса ххуллул Читать далее

Виричу лахъ айсса виричуналли

«Лакрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий ларгсса нюжмардий Щардал шяраву хьунни экстремистурал каруннища ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса футболданул турнир. Читать далее

Школардай дуклакисса оьрчIру чан хъанай бур

dyt_13ЦIусса дуккаврил шинал бухкIуллийсса Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил Управлениялул бакIчи АхIмадов Шамил Аьбдурашидовичлущалсса ихтилат.

— Шамил Аьбдурашидович, дурусну шин хъанай дур ина Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил Управлениялул къуллугърай авцIуния махъ. Ци дуван хьур вища инава зузисса мутталий? Читать далее

Агьали буручинсса хIуччарду

dyt_1219-нний августрал Ккуллал райондалий уттигъанну хIасул бувсса «антитеррористический комитетрал» цалчинсса батIаву дурунни.

Терроризм. Ва мукъул цитIиссарив къакIулсса цаягу угьарасса инсан ушиву къакIулли. Ва дур щалагу дунияллул «цIуцIаву». МахIатталшиву ци дур учирча цимигу аьсрурдал Читать далее

Хъуру ва лухччив страховать дуллан багьлай бур

dyt_11Зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бигьасса бакъар. Ший хъурунная бакIлахъия дучIан дуван кьанивнияр захIматну бур. Ялунссаннун чIявумур чIумал инттухунмай мурхьру тIутIайх бивчусса чIумал, ссуттихунмай къалмул чIаллу, хъюруврал ккамартту буцIлацIисса чIумал Читать далее

Агьамсса пишарду тIалав буллан аьркинссар

dyt_10Август зурул 26-нний МахIачкъалалий «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий АьФ-лул ПаччахIлугърал депутат, АьФ-лул ПаччахIлугърал миллатирттал иширттал комитетрал председатель ХIажимет Сапараьлиевлущалсса пресс-конференция хьунни. Читать далее

Хъуру дугьаву гьарза даврин хас дурсса батIаву

dyt_9Аьрщарал масъала тачIаввагу жяматрал дянив, хIукуматирттал дянив чулийн бутан къашайсса масъала бур.1917-ку шинал, Аьрасатнаву революция хьусса чIумал, ганил ххувшаврил гьануну хьуну дур: «Заводру зузалтран, аьрщи хъудугьултран», — тIисса лозунг. Амма гай лозунграйсса махъру хъиривсса оьрмулул ккаккан бувссар щялусса бивкIшиву. СССР лирну махъ Аьрасатнал Конституциялий чивчуну бухьурчагу: «Аьрщи бюхъайссар хIукумат , жямат, таксса инсан заллусса дикIан», — куну, махъсса «таксса» тIисса инсаннахьхьун уттигу чагъардайну аьрщи дулун дурар. Читать далее

Хъаннилгу бакIрай кьяпри бишин аьркинсса чIун

АрвахI кьини чIалну бавуна жулла район боевиктурацIа щаллуну тархъан дурну дур тIар тIий. Гьунттий кIюрххила тихун лавгсса чIумал, ацIва гьантлул дянив даххана хьусса шяраваллал сурат укунсса дия. Читать далее