Все записи автора ilchi

МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) оьрмулиясса бусалалува

mizitРабиоь-л-аввал

Рабиоь-л-аввал МухIаммад Идавс (с.аь.с.) увсса барзри, аьдатрайн бувну бусурман агьулданул ва барз гьан байссар мавлудру дуллай, Аллагьнал Гьан увманаха санаъру дуллай. Читать далее

Чумартну оьрму бувтссар

saved_23Ккурклиясса Аьбдуллаев МахIаммадлун гьашину июльданул кьуния арунний ялун уруган жагьилну чIалай уна, аькьлулул мискин къавхьуна, там хъанай дур мяйцIалла шин. МахIаммад нитти-буттал цIанил увсса ттюнгъа оьрчI акъая. Му хъуна хьуссар хъудугьул кулпатраву. ХIакьсса захIмат буллалисса нитти-буттая эбрат ларсхьунссия, МахIаммадлул зузаврил оьрму байбивхьуссар цуваксса цайминнан кIулши хьуннинна. Читать далее

Лаккуй кино ласлай

saved_12Дагъусттаннай эстрадалул балайрдал гьану бивзсса ххаллилсса балайчи ва хIакин Эльза Рамазановал аьпа абад бан, жула хъунасса патриот МахIаммад Аьбдулхабировлул сипталийну ласлай бур муниясса кино. Читать далее

Аькьлулий оьрму бутлан хьуннав

saved_1Хъинну ххуйну кIулсса инсанная ихтилат буллан захIматну бикIай. Му захIматшивугу хъанан дикIай га инава макьалалуву кIицI уллалисса инсаннал оьрмулия чIявусса затру бусан ччишивугу, кказитрай ришлашисса макьалалувун чIявусса затру гьан буван къабюхълахъавугу. Уттигъанну ттуйн оьвкуна ЧIяйннал шяравасса МахIачкъалалив яхъанахъисса Аьбидов Загьидинал: «Ттул Пайнусат тIисса ссу буллусса куявнан, чIярусса шиннардий Дарбантуллал Санэпиднадзорданул хъунама хIакинну зузисса Кьадиев Шамиллун 75 шин Читать далее

ХIакьинугу вирттал ятIул Ттугълилу

saved_221943 шинал Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий виричувшиврий жан дуллусса, Ккуцрал шяравасса хIаписар МихIраб Ибрагьимовлул кьадар кьурчIиссагу, тамашассагу бур. Циван кьурчIи къабизави оьрмулул 24 шинаву Ленинградуллал областьрайсса талатавурттаву жан дуллусса виричувнал, гвардиялул лейтенантнал кьадар.  Ванал суратрайн ябияйхту зумату букьлай бакъар хIайп ва хIайп тIисса махъру: бакI-чурххал оьвхъусса, я-иттацIани хъуручI кунна Читать далее

Ххяххиярттал цIарду

roj1. Къалмул ххяххияртту:

Озимая пшеница – ссуттил лачIа
Яровая пшеница – интту лачIа
Голозерный ячмень – у
Плёнчатый ячмень – хъа
Рожь – сус (бикIайссар ссу­ттил бугьайссагу, интту бугьайссагу)
Овес – нехъа
Полба – чIихяр Читать далее

Жижара

tled-1МахIаммадаьлил душ Кьадирова Халун
Гьашину июнь зурул ахирданий оьрмулул 88 шинаву ахиратра­хьхьун лавгунни ххишала бакъа дакI-аьмал ххуйсса, цинявннан бусравсса, ххаллилсса лакку хъамитайпа МахIаммадаьлил душ Халун.
Халун бувссар Чакъаллал шяраву Ккуллал райондалий МахIаммадаьлил ва Ххадижал кулпатраву. Гъумук 4 классгу къуртал бувну, мюрщину бунува нитти-буттацIа хьуну, Читать далее

Ккуллардал чявхъа бувтIунни Лаккуйн

to

Баргъ-гъарагъи даркьусса, тачIав дакъачIин уртту-щинал авадансса шин дур гьашину Лаккуй тIий бия кIия букIлакIими. Аьщун диявавли?! Ккуллардал чявхъа бивчуннихха Лаккуйн ларгсса алхIат кьини. Оьттул щаращив ливчунни аьрщарава. БакIлахъиярагу цукунсса хьувивавли? Щархъал бакIрах маоьрду. АрсваврацIа хьунни ниттихъул, уссурваврацIа хьунни ссурвал, щащарну ливчIунни ряхва жагьилсса хъамитайпа, ятинтал хьунни 12 оьрчI. Читать далее

ОьрмулуцIа бунни кIия полициялул зузала

Июль зурул 15 – нний 15.00 ссятраву Лакрал райондалийсса Буршиял шяраваллия 7 километралул тийнмайсса кIанттай Лакрал Райондалул ОМВД – лул, Ккуллал райондалул ОМВД – лул, Ахъушиял райондалул ОМВД – лул, Лаващиял райондалул ОМВД – лул, ЧIарадиял райондалул ОМВД – лул, Гергебиллал райондалул ОМВД – лул, Гъуниннал райондалул ОМВД – лул, Рутуллал райондалул ОМВД – лул, МВД – лул ФКУ УВО – лул Дагъусттаннайсса Лаващиял МОВО – лул филиалданул, Читать далее

Къачагътуран кумаг буллалиминнан – цIакьсса танмихI

koll_18Июль зурул 14-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Р. АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьунни республикалий низам дуруччаврил хIакъиравусса Координационное заседание. Анавархъиндарайсса му заседание даврил савав дия Лакрал райондалий полициянал мукьа сотрудник бивтун утаву. Читать далее

Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнай

koll_17Вай гьантрай республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Рамазан АьбдуллатIипов ивунни Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнайн.

Сергокъалаллал райондалийн мунащал архIал бия ХIукуматрал председательнал хъиривми Абусупьян Хархаров ва Шарип Шарипов, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал Мурад ХIажиев ва Заур Аскандаров ва цаймигу къуллугъчитал. Читать далее

Ттизаманнул тIалавшиннардайн бучIан

koll_16Июнь зурул 29-нний Дагъусттаннал УИС-рал гьану бивзун 93 шин там хьунни.

Уттигъанну Дагъусттаннал УФСИН-лул зузалтрал кIицI ларгунни пишалул байран. Дагъусттаннал пенитенциар системалул тарих байбихьлай бур XIX ттуршукулул ахирданий. 1897 шиналсса чичрурдайн бувну, шикку бивкIун бур 13 дуснакь. Миннува мукьва Темир-Хан Шуралий, Порт-Петровскалий ва Дарбантлив. Гайми 9 — округирттай. Читать далее

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

koll_14Фестивальданул шамулчинмур кьини хьуна яла ххаришивурттал дурцIумургу, цува фестивальданул сиптачи ва арцу харж дуву Къаллаев Оьмари фестивальданийн увкIсса кьинину. ХьхьичIмур фестивальданул кIилчинмур кьини аваза бия, ваца Оьмари Къаллаев Дагъусттаннал чIумуйнусса Президент Рамазан АьбдуллатIиповлущал учIан авцIуну ур тIар тIий. КъаувкIуна Президент, увкIуна ххаллилсса, ка тIиртIунасса зунттал чув, Оьмари Къаллаев. Читать далее

КIулшивурттал ва тарбиялул бакIщаращи

ТАРИХРАВА

koll_13ЦIана школа тIивтIусса къатри дурну дур 1927 шинал, цирдагу най дунура школалун куну. Школа бан сиптачи хьусса ХIадис ХIажиев ивкIссар заманалух бурувгун хъинну дурккусса инсан, хъунмасса пагьмулулгу, аькьлулулгу заллу. Ттун ккавккуна ХIадис Бу­ттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул шиннардий МахIачкъалалив. Мадара оьрмугу лавгун, аьрччагу тIий, аьсав дургьуну занай ия. 1937 шинал дуснакь увну, цичIав багьана къалявкъуну итаавкьуну ия, амма дуснакьраву атлай бивкIун бия, сакъат хьунцIа. Читать далее

Гъурбатрая Ватан хьуна

koll_11Буттал буттахъая шихуннай нанисса лакрал сянат дур заргалшиву. ХьхьичIва жулва заргалтурал дуссукъатри бикIайсса бивкIун бур Азирбижаннаву, Гуржиянаву, Дянивмур Азиянаву. Миннал дурсса арцу-мусил кьай, ххаржант, кьуртти ххуйну машай лагайсса диркIун дур, цивппа усттарталгу гъурбатрай бунугу, иш бавчуну, кIанттул агьалинан бусравну бивкIун бур. Читать далее

Халкьуннал касму-сянатру Дагъусттаннал ххазинар

koll_10Бархъаллал ва Сулевкентуллал тIахIунттив, аьндиял варсив ва ссурхIиял ссуникIурттал кьяпри, оьргърал заргалтурал дурсса арцу-мусил хъаннинсса чIюлушиннарду ва ххаржантру, чIиллу-вай гьарзат ккаккиялун дирхьусса ва машан ласун ччиминнансса «Дагъусттаннал хъаннинсса чIюлушиннардал» цIанилусса выставка тIиртIунни вай гьантрай Республикалул халкьуннал художествалул касмурдал центрданий. Читать далее

Барча буллай буру

koll_9Вай гьантрай АлхIасанов Кьурваннун ХIамзатлул ва Аьишатлул арснан оьрмулул 30 шин хъанай дур. Капитан Кьурван Ал­хIасанов зий ур Советский РОВД-лул ППС-рал 1-мур полкраву, роталул командирнал хъиривчуну. Му къабигьасса даврий зий ванал хьуну дур 12 шин. Читать далее

Ирсирай нанисса гьунар

koll_8Вай гьантрай Ккурккуллал жяматран Москавлия ххарисса хавар бавунни. Ккурклиясса Санинал душ Зайдиева (Есаян) Рукьижатлул къуртал бунни И.М. Сеченовлул цIанийсса Москавуллал 1-мур медициналул университетрал стоматологиялул факультет ЯтIул дипломрай. Гьунар бусса цала выпускница мусил медальгу дуллуну кьамул бунни шиккувасса интернатуралувун. Читать далее

Ккурккуллал Щазал балайрдал байран Кумав

Аьдатравун дагьну дур Да­гъусттаннал Республикалул Халкьуннал Творчествалул Къатлул Лакрал райондалул культуралул отделданущал цачIуну лавгзаманнул шаэр, балайчи, мажлисру ярг буллай бивкIсса цинявгу лакран дакIний ливчIсса Ккурккуллал Щазан хас дурсса Лакку балайрдал фестиваль дуваву. Читать далее

Аьвзалзаманнул караматсса яннардал тарих

koll_7«Забраб. Зарбафт» тIисса уттинин жучIара къархьусса, аьвзалзаманнул яннардал касакирттал, аппликациярттал выставка хьунни МахIачкъалалив цIуну тIивтIусса Этникалул магьирлугърал центрданий. Выставка хас дурну дия Дагъусттаннай бакъа, щаллагу дунияллий цIа ларгсса арцу-мусил усттар, магьирлугърал деятель, уттигъанну аьпалувух бивхьусса Манаба МахIаммадован. Читать далее

ЦIунилгу Дагъусттаннал ссавруннай

koll_6ДачIишинай къалехлайгу диркIун авиаперевозчиктурал рынокрайн дурккун дур RED WINGS авиакомпания. Ларгсса нюжмар кьини июльданул 12-нний МахIачкъалаллал международный аэропортрай хьуну бур ва авиакомпаниялул цалчинмур рейс. Укунсса иш жулла республикалий шаврих ва авиабилетирттал багьри лагь хьуншиврийн, самолетру леххаврил тагьар къулай хьуншиврийн умуд бивхьуну ссавур дакъа ялугьлай бивкIссар ца пассажиртал бакъассагу, цурда аэропортрал каялувшиннагу. Читать далее

ДакI марцIсса, кару мусилсса Ккуллал Будай

Дунияллул тарихраву яла оьхIалмур, захIматмур дяъвину хьусса Бу­ттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий талай бивкIминная буслан, аьпалул хьуми дакIнийн бичлан бикIай, хъунмурчIин, Ххувшаврил кьини ва дяъви цуппа байбивхьусса июньдалул 22-мур кьини. Читать далее

Космосравасса ццахханну рутлатисса хъамаличу

Утти дурусну кIулну бур ахир замана бизансса кьинигу, ссятгу. Га дур 2029 шин, нюжмар кьини, апрельданул 13, 4 ссят ва 36 минутI. 65 азарва атомрал бомбалул энергия цаву бусса, 50 млн. тонналул кIушиву дусса, 320 метралул диаметралийсса астероид Апофис зурул орбитагу лавхъун, АьрщарачIан кIункIу хьунтIиссар ссятрай 45 азарда километралул бущилий. Читать далее

Жижара

koll_1ХIажинал арс Кьадиров Аьбдул
Оьрмулул 73 шинаву, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни чIявусса захIмат бувсса, дугърисса зунтталчу ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьбдул ХIажинал арс.
Аьбдул увну ур 1940 шинал ХIажинал ва ХIапсатлул кулпат­раву. Аьбдуллун цала буттал лажин ккарккун дакъар. Кьадиров ХIажи 1940 шинал Краснодардая военкоматрал армиялийн увцуну, 1941 шинал дяъвилий ивкIуну ур. Читать далее