Все записи автора ilchi

Жижара

МахIаммадлул арс Сулайманов Кьурбан­махIаммад

Апрельданий лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса захIмат­рал ветеран МахIаммад­лул арс Сулайманов Кьур­бан­махIаммад.

Читать далее

Ванал цIагу Кьубиял тарихри

УрчIаха: ХIутухъал Шайхав, Валихахъал Оьнайзат, Хизрихъал Хизри, Аьлилхъал ПатIимат (ЧIиви ПатIи). 1958 ш.

Ихтилат Кьубиял Щайхавлуяссар. Аьпабиву дакIнийн утан­ссагу уссия. Ванал оьрмулул мархри яруссаннал КIугьурдал шяраватуссагу бур. Читать далее

ДакIнил гьавас, каруннал бюхъу

Цала дурсса орденналущал

«Ванакьай хьуну ттун хъунмасса тIайлабацIу»

Цаппара шиннардил хьхьичI Ккуллал райондалий дувайсса ирсирал фестивальданий ттул янилун багьуна чарттая був­сса, СССР-данул вирттавран булайни кунмасса, цIуртти ва орденну. Читать далее

Шикку литIуннин бавцIуну бивкIссар

«Гъилисса ссут». 1973 шин. ГьунчIукьатIрал школалул музей.

Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул тема дазу дакъа­сса темар. Бюхттулсса вирттаврал гьунардан хас бувну чивчуссар чIявусса чичултрал, художниктурал цалва произведенияртту. Аьрасатнал лайкь хьусса художник Альберт Хаджаевлул творчествалувугу ца язимур кIану ва темалухь бур. Читать далее

Интнил ва конкурсирттал кьинирду

Инт. Ва тIабиаьтрал чIун гьарца инсаннал чурххаву ххаришивуртту чантIа тIутIи дайсса чIун дур. Ванил яла чагъираймур барзнугу хъанай бур май барз. Жулла ялун дияй цаннил хъирив ца кIира байран. Вай байраннан хас дурсса конкурсру хьунни Ккуллал райондалий. Читать далее

Кьаярал чIапIив – халкьуннал медициналуву

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Авитаминозрая
ва рахитрая

Ца порциялун ишла бувайссар кьаярал ацIва чIапIи (бучIиссар микIлачIун бувссагу), мюрш бувну, хIурунисирал 100 граммращал хIала бувну, ца къуса бартлилгу дирхьуну дукан аьркинссар. Читать далее