Все записи автора ilchi

Ккул-Хъусрахьхьунсса аьрххи

КкурчIавсса ниттихъул

На уттигъанну ттула даврил иширттай лавгссияв Ккуллал ва Хъусращиял шяраваллавун. Гьашину Лаккуйсса ссут гъили­сса хьунни. Вана утти кIинтнил цалчинми кьинирдугу баргъ бивт­сса хъанай дур. Читать далее

Дагъусттаннал ххуллурдай инсантал литIлатIаву чан шаву мурадрай

Январьданул 8-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев увкIунни ДР-лул ГИБДД-лул административ аьдлу-низамрал центрданийн. Миккува ххал бивгьунни республикалий ххуллурдайх бачаврил мюхчаншиву дуруччаврийн багьайсса масъалартту. Читать далее

Жижара

Ибрагьиннул арс Ибрагьимов Жамалуттин

Оьрмулул 93 шинаву январьданул 8-нний дунияллия лавгунни Аллагьу Тааьланал инсаншиврул бутIа гьарцагу чулуха лавайну буллусса Хъун дяъвилул гьурттучи Ибрагьиннул арс Ибрагьимов Жамалуттин. Читать далее

2018 шиналсса хьхьичIунми спортсментал

Гьашину олимпий журалул спортрал Аьрасатнал, Европанал ва дунияллул чемпионатирттай хьхьичIунсса хIасиллу ккаккан дурсса спортсментурал цIарду бувсунни республикалул Спортрал министерствалул. Яла ххуй-хъинсса 10 спортсменнал сияхIраву ур 8 лачIунукку ва 2 дзюдоист. Читать далее

Марияннул давуртту къадяличIантIиссар

Гульшан Хасаева ва БатIа МахIаммадова ГьунчIукьатIрал ккурандалул хъаннищал

«Дараччи» клубрал Президент Мариян Илиясова буссия, миллатрал маз ябаврил, магьирлугъ хьхьичIуннай даврил цIаний зунсса ккуранну цаппарасса щархъаву сакин дурну, Читать далее

Крокодилданул ва асландалул дянив

ХьхьичIмахъ
Ххирасса оьрчIрув! «Мюнхаузеннул хаварду» буниялттунгу 18-мур аьсрулий Германиянаву ялапар хъанай ивкIсса барон Мюнхаузеннул хавардур. Му аьраличу ивкIссар, цаппара хIаллай Аьрасатнавугу къуллугъ буллай, Туркнащал талай ивкIссар. Читать далее

Къатлувугу, дакIурдивугу лавхъунмасса чани

Шамххалов Серегин

Ккуллал райондалий яхъанахъисса инсантал чаннал щаллу баврил ялув бавцIуну бур Ваччавсса подстанциялул зузалт. На хьунаавкьуссияв Ваччавсса подстанциялул хъунама мастер Шамхалов Серегин Аьвдулхаликьлул арснащал. Читать далее

Укунсса ия Бахъиндихъал Мирза

Мирза Магомедов

Хъусращияйн учай шаэртурал, балайчитурал щар куну. БивкIун бур ми хьхьичIвагу, бур къачансса хIакьинугу. Ттул цIанасса хавар тIурча, Бахъиндихъал Мирзаятур. Вай махъсса шиннардий на мунал «Язими» тIисса лу бувккухьунссар ца шамилва-мукьилва. Читать далее

Дагъусттаннал БакIчи — МахIачкъалаллал хъун килисалуву

Январьданул 7-нний Да­гъусттаннал БакIчи Владимир Васильев увкIунни МахIачкъалаллал Свято-Ус­пен­нул хъун килисалувун, Ися идавс дунияллийн ляхъаврин хас дурсса богослужениялий гьуртту хьун. Читать далее