Все записи автора ilchi

Бурувччуну бикIаншиврул

ЦIусса шин дикIу, цайми-цайми ххарисса асардацIун дархIусса байранну дикIу, къаххаришиврийн кIура дарну къаля­къиншиврул мудангу бурувччуну бикIан аьркинссар апатIирттая ЦIусса шинал байрандалул гьантрай цIарайну зарал бивсса, хIатта оьрмурдацIа хьусса ишругума чан къашай. Читать далее

Санитар-противоэпидемиялул тагьар

Январьданул 14-нний МахIачкъалалив ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул каялувшиврий ххал диргьунни республикалийсса санитар-противоэпидемиологиялул тагьар ва мусикъеп (корь) ппив шаврийн къаршисса чаранну. Читать далее

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча буллай буру Ххюлуссунал шяраватусса Жалилуллагьлул арс Абубакардул ва Лайлалул душ ПатIиматлул ташу, чIа тIий буру зун аьзизми, чанна­сса , цанная ца ххарисса, рязи­сса , цаннан ца бувчIлачIисса оьр­му. Читать далее

Яргсса бия мажлис

Ларина Оьмарова ва Шамсуттин Къапланов

Хъинну яргсса, дакIний личIансса ЦIушинал мажлис хIадур бай гьаршинал Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул. Тамашачитуран концертру ххирашивугу хIисавравун ларсун, вава мажлис тикрал бай духмур ЦIушинал хьунийнгу. Читать далее

Хъинну анаварну ппив шайсса цIуцIаву

Вай гьантрай МахIачкъалаллал 30-мур лицейрал 7 классраву дуклакисса Абакар ХIажиясулов, менингококкрал азардануща ххассал ан къавхьуну, кIива гьантлул дянив дунияллия лавгсса хаварданул биялсса аваза бувтунни шагьрулул агьалинавун. Читать далее

Буллан бивкIунни Хъюйннал ламу

НурмахIаммад ХIусайнов

Махъсса мукьра-ххюра шинал мутталий хъинну нигьачIавуну бушиврия чIун-чIумуй буслай буссияв жу «Илчи» кказит­рай Ккуллал райондалийсса Хъуннеххайхсса, Хъюйннал шяраваллил лувсса, ламуяту. Ва ламул ялтту дирхьусса муххал ригеллу лархIуну дия, чуллахсса буржругу хъяхъа куну бия. Утти редакциялийн бувкIунни ххуйсса хавар. Читать далее

Битавсса хъазамрай – битавсса орден

Энгельс ХIажимахIаммадов (дянив)
Ингушнал БакIчи Ю. Евкуровлущал ва МВД-лул министр Д. Каващал

Щала Аьрасатнавух кIама бивщусса лакраву чIявусса бур пишалул бурж ккаккиялунну биттур буллалаврийну дагъусттанчунал лажингу, цIа-кьинигу дуручлачисса пахрулунсса арсру. Читать далее

Багьа бищун къашайсса захIмат

Цал ттигу Эса Аьбдуллаевлул, аьлимчувнал багьа бищун къашайсса захIмат — Лакку мазрал ва оьрус мазрал словардания. Жува яру личавай ялугьлай буссияв ва словарь дунияллийн букканнин. Буккайхтугу, кувннаща ку зехлай, хъямала бан аьркинсса захIматри ва. Читать далее

Жижара

Аьлиллул душ Ибрагьимова Щаза
Декабрь зурул 8-нний аьпалухьхьун лавгунни дакI-аьмал аьчухсса, иминсса хасиятрал инсан, Кумиял шяравасса Аьлиллул душ Ибрагьимова (Щамххалова) Щаза.
Читать далее

ОьрчIал хияллу хайрданийн буккан бан

Декабрь зурул 27-нний Мос­кавлив хьусса ПаччахI­лугърал Советрал мажлисрай къуллугъчитуран маслихIат був­ссия «Вилгу, ттулгу хиял» тIисса проектрал лагрулий, елкалий­сса гирляндругу лирккун, оьрчIал чагъардайсса мурадру бартбигьин. Читать далее