Все записи автора ilchi

«Уссар тIар ччаврил Аллагь»

ПАТIИМАТЛУЛ АДАВ ВА МАССАВ

Жула буттахъал жуйнма тапшур бувсса ниттил маз ябавриву, му кьадрулий буруччавриву, жула оьрчIалгу му цанма бутIурай бивсса яла ххирамур ххазинану кьамул бавриву ца агьам­сса кIану бугьлай бур, Читать далее

Жижара

ХIажинал арс Эффендиев МахIмуди
Уттигъанну, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, ахиратравун лавгунни ххаллилсса зунттал чув, ХьурукIратусса Эффендиев МахIмуди. Читать далее

Дагъусттаннал тарихрава

В. ХIажиевлул ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана» тIисса луттирава

1426-1450 ш.ш. – Яманинавасса аьлимчу Саид АхIмад ибн Ибрагьимлул оьрмулул ва творчествалул шиннур.
Саид АхIмад бин Ибрагьим МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) наслулияссар, Читать далее

Жижара

Аьвдуллагьлул душ Аьвдуллаева Жаннат

Уттигъанну жуятува личIи хьунни уздансса инсан, ххаллилсса педагог, СумбатIуллал шяравасса Аьвдуллаева Жаннат. Бувну бур Жаннат 1928 шинал СумбатIлив. Читать далее

Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча буллай буру Мусаев Мажидлул ва Сайгидова ПатIимал ташу. ЧIа тIий буру талихI-тирхханну, цIуллушиву, дунияллул цинявппагу неъматру. Цанная ца щалихханнин битаннав. Нитти-бутталгу, гъан-маччаналгу пахру-ххаралунсса наслу бизаннав. Читать далее