Ссухъиящиял шяраву – хъуначуначIа

Ссухъиящиял шяравалу ду­ссар Щуну-Зунттул ух­ссавнил чулийсса гьаннил тия чулий. ХIатта шяраваллил кьибла Щуну-Зунттул кIучI буллай бухьурчагу, явара, шиччалу хъинну гъилисса кIанур. Ванил къинттуллухсса дяликIулул ва кIучI дуллай дуссар ухссавнил дякъияту. Мунияту шикку ччимур ххяххайссар бакIлахъиялул чулуха. Инсанталгу зун ххира­сса буссар. Зунттал кIану дугьайсса хъуруруннал чулуха ссуссукьу­сса кIану бур. Утти­гъанну ттун бахтти хьуна ятту-гъаттараха зий, захIмат буллай оьрму гьан бу­всса ссухъиричуначIан хъамалу гьан. Ванал къатри дия Ссу­хъиящиял бакIшяраву. Къатрал ларзула каний дирхьу­сса кунна, чIалай дия лагмара­сса тIабиаьт. Ва ларзулу щяивкIун хиялла­хьхьун хьхьури итадакьирча, гьалак хьусса туннурдугума цила кIанийн багьанссия.


Утти бусанна на зухь, нава хъамалу лавгсса, ХIабибуллагьлул арс Кьурбанов Рамазаннуя. Шиккува кIицI бан ччива ттун ва цакьнивагу, Ссухъиящиял шяраву шайсса жяматийсса батIавурттай, байраннай хьунаакьайсса ивкIшиву, амма гъанну кIул хьуннив хIалу къадирирна. Ххал арча, ва ивкIун ия Ккуллал райондалул культуралул зузалт­раву ца якьутну хъанахъи­сса, ттунагу гъанну кIулсса, Кьурбанов ХIабибуллагьлул ппу. Мунияту, на вайннал бухкIуллийх ласайсса шагу сивсуну лавсъссия. Рамазаннущал хьунабакьин бувкIун бия цаймигу чиваркI. На зухь вайннаятугу бусанна. Цал вичIи дишинну Рамазаннух.

— На увссара Ссухъиящиял шяраву 1935-ку шинал. Ттул буттайн ХIабибуллагь, ниттийн Шюъбанат чайссия. Ттуяр хъунисса Кьурбан ва Муслим тIисса кIия уссугу уссия жул кулпатраву. Амма гай дяъви байбишиннинма, азардал бас бувну, ахиратравун лавгуна.Ттул ппугу, дяъвилийн къагьарчагу, къанавр­ттайн увцуна. Махъунай най унува, Маджалислив цакуну инжит хьуну, гиккува увччуссар. Мунияту ттун ттула буттал симан дакIний къалирчIуна. 1953-ку шинал ттул нинигу аьпалухьхьун ларгуна. ЛивчIунав на ятинну. Дуккаврил чулуха, на цал жула шяраву къуртал бувссия мукьва класс, яла Вихьлив бувккуссия арулва класс. Амма ттун, гания гихунай бакI укканшиврул зун багьлай бия. Гай шиннардий жул колхозрал председательну икIайва Хъюйннал шяравасса МахIаммад тIисса адамина. Га чIумал цIуххавугу къадикIайва. Мунияту на бруцеллёз ду­сса гъаттарачIан гьан увнав, шяраваллия ядурцсса фермалийн. Гай гъаттара хъин хьуннин гайннучIа ивкIссара. Аллагьнал яувунав, ттуйн цIуцIаву къалархъуна.


Мажлисрал ахирданий тавакъю бувна ттухь, кказит­рай кIицI баву, цалла шяраву, райондалийсса вайми шяраваллаву кунна, щин дакъашиву. Ва ишгу вайннан щаллу бувну ччай бия Ккуллал райондалул каялувчитурал.


 

Муния махъгу на колхозрал яттичIа, гъаттарачIа икIайссияв. На, ттула ссурахъу ПатIимат був­цуну, къатта-къушгу бувссия. Жул дянив хьуна ца арс, кIива душ. Ниттин цIасса Шюъбанат тIисса душ ахиратрал хьунни. Нурият тIимур душ буссар Ккуллал шяравун щар хьуну, цила кюрттарай. На ура яхъанай арсначIа, ттула буттан цIа дирзсса, ХIабибуллагьлучIа. Колхозраву зузийни, валлагь, председательнал дува увкусса царагу даврия махъаллил къавхьуссара. Мунияту, ттул даврин хIукуматрал чулуха кьиматгу бивщуну, дуллуна шанна медаль: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» ва «Ветеран труда». Дур ттул чIярусса грамотартту райондалул ва шяраваллил чулухассагу. На коммунист партиялул членнугу уссияв. Яруннин чани чан шаврийн бувну, жяматийсса иширттавух гьуртту хьун къашай.

Рамазаннух вичIилий щяикI­сса чIумал, янилун дагьлай дия ванал симандалул марцI­шивугу, янна-уссул узданшивугу. Му ттун хIисав хьусса чIалай, чIарав щяивкIсса Раджабов МухIуттиннул куна:
— Ванал чIири къабивчу­сса чIун тач1аврагу къашай­ссар. Вана укун чIюртI ивкIун икIайссар жул Рамазан.
Укун Рамазаннул цаятува бувсъсса кутIасса мукьва-ххюва ххуттавун, гьай-гьай, инсаннал оьрму гьан буван къашайшиву чIалачIисса иш бур. Вана ва Рамазан кунма зий, захIмат буллай бивкIминналли жулва буттал улча ябувсса.
Утти ца-кIира жуав данна РамазаннучIан мажлисрайн бувкIминнал хIакъираву. Рамазаннул арс Раджабов МухIуттин увну ур Ссухъиящиял шяраву 1952-ку шинал. Школа бувккуну бур ЧIяв. Къуртал бувну бур Буйнакскаллал 1-мур педучилище. Га буккайхту, зий ивкIун ур Ваччиял, Хъювхъиял школардай учительну. Був­ккуну бур ванал Пединститутгу, къуртал бувну бур Астраханнал милицанал школагу.

Зий ивкIун ур 1981-ку шиная шийнай Ккуллал райондалул милицанал хъунаману.1994-ку шинал, майорнал чиндалуву, оьрмулул шиннардих урувгун, кьабивтун бур милицанал къуллугъ. Муния махъ зий ивкIун ур Ссухъиящиял колхозрал председательну, райондалул администрациялий личIи-личIисса давурттай. 1999-ку шинал Дагъусттаннай хьусса террористътуращалсса данди бацIавурттавух гьартту шаврийн бувну, дуллуну дур ванан кIира медаль. ХIакьинусса кьинигу зий ур Ккуллал райондалул диспетчертурал къуллугърал зузалану. Му ба­къассагу, МухIуттин шяраваллил буру­ккинтту гьаз буллали­сса, ми биттур буван хIарачат буллалисса инсан ур.
Закариянал арс ТIутIилаев Ма­хIаммад-Рамазан увну ур 1932-ку шинал. Молотов тIисса шагьрулий аьралуннаву къуллугъгу бувну, зий ивкIун ур му­ххал ххуллу буллай. Муния тихунмаймур оьрму лавгун бур ятту-гъаттарачIа.

Оьмарил арс Щаллаев ХIа­сан. Ва увну ур 1948-ку шинал. Ва­гу ур хIакьсса ризкьичи.
Жул мажлисрал ялун ув­кIуна шеърирдал луттирду дакIних кIулсса, адабиятрах ччаву ххисса АьбдулхIалимов АьбдулхIалимгу. Гьай-гьай, мажлис чIюлу бан, ХIабибуллагьлул бивщусса аккордеондалухун увкуна балайрдугу, бувккуна шеърирдугу. Гъилисса октябрь зурул гьантрал кьини хъинну дакIру тIиртIуну, цанная ца щакъалихлахисса щябикIаву хьуна жул.
Мажлисрал ахирданий миннал тавакъю бувна ттухь кказит­рай кIицI бан цалла шяраву, райондалийсса вайми шяраваллаву кунна, щин дакъашиву. Ва ишгу вайннан щаллу бувну ччай бия Ккуллал райондалул каялувчитурал.

Шиккура чара бакъа кIицI дуван ччива Рамазаннул арснал щарнил ХIусайнатлул цIагу. Циван учирча, вайксса арамтал бавтIсса кIанай ванил, ссупра тIивтIуну, жул ихтилатру нахIу бансса, ххаллил­сса дукрарду дурну дия. Амма ттул фотоаппаратрал хьхьичI бацIаннив рязи къавхьуна. Къаххирар зунттал душвавран суратру ришлан.
Ттунгу дакIний лирчIунни кIа ужагърал гъилишивугу, маж­лисрай щябивкIминнал тIир­тIусса дакIурдил аваданшивугу. Аваданну личIаннав зу, ссухъиящий!

ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: