Шин шинал лагъри

Лув-ялув шанна шинъя Хъусрахь нувщи бувагу къаххявххун.

«Шин шинал лагъри» тIисса лакрал учала мяйжансса бушиву тасттикь хьунни гьашину ттул буттал шяраваллил жяматран: нувщул бакIлахъия хIисав дурну, учин бучIир ва шин шанна шинал лагъ хьунни куну.


Зулайхат Тахакьаева
Лув-ялув шанна шинъя Хъусрахь нувщи бувагу къаххявххун. Заралсса гъарал ларчIун, ххюра шинал мутталий нувщи къаххяххантIиссар тIисса бачIвасса тIарду бакъасса, мяълумну мунил савав кIулсса, дурчIин дан шайсса цучIав акъая. Лув-ялув шанна шинал захIмат ссайнчIав къабувксса хъусращиял захIматкашналгу дакI дурккун, гьашину хъинну нажагьссаннал бакъа нувщи къабувгьуна.

Хъусращиял нувщул цIа мудангу дикIайва: нахIусса, хуху кусса (разваристая), химикатру бакъасса, аькъаяйсса. Шяраваллаву чIаркIув ххуйну яшайва тана-та цIусса нувщи бихханцIа.
Цайми ахънилсса ягу ахъулсса личIину къадюхъайсса зунттал аьрщарай, захIматрах къабурувгун,хъунисса хъуру дугьайва нувщул, чанна-чанну шанна дугьай хъу. Цамур маэшат бакъаманал щалла ряхра дугьаймургу дугьайва. Хъунисса хъуру дугьайва колхозралгу.

Ца бигьашиву колхозрал ницру бушиву дия, бугьаву, биххаву ницай дайва. Интту-ссуттил хъуру колхозрал техникалух гъайчайва укра. Ми бахханшиврул жул жяматран шяраваллил кьатIув букканмагу къабагьайва. Бихлай бунува къуратува хъямала байва, хъуни машинартту бувкIун. ЖучIара личIину къаххяххарчагу, ахъул­ссагу шинал лажиндарай дукан­сса чан къашайва, ччимур журалул ахъулсса ва ахънилсса Хъусрахьхьун нувщул хъирив цирда дучIайва Дарбантуллал райондалия, Кураллава.

Тайннава хIакьинусса кьини учIайсса ливчIун ур увагу ца, цайннагу ттул шяравучутурал дирзун дур чулийцIа – ВитIамин (витIаминну бахлай учIайну тIий).
Колхозру ппив шайхту, агьлугу миха-тиха бивщуну, техника ва ницругу тили-хъили хьуну, шиная шинайн чан хьунни шяраву нувщи бугьлагьими. Базардаву Хъусращиял нувщи бувагу бакъар, хъуни машинартту утти къабучIай. Бувсса захIматран лавхьхьусса маэшат бакъания махъ, цала букансса бакъа, баххансса тамахIрай нувщи бугьлайгу бакъар. Хъусращиял нувщул тIин кIулми шинал хьхьичIва цIухлай, тIалав буллан бикIайссия.

Ттул гъан-маччанаща нувщи машан ласайсса муштаритал тIурча, шанна шинай ливчIунни нувщух ялугьлай.
Учайхха, Аллагьнал цIими ххиссар, куну. Ва гьарцаннан захIматсса пандемиялул шинал, каши ххисса Заннал зана бунни зунттаву ца яла кьянатсса кIанттун ккаллисса Хъусращиял шяраваллил агьулданун цала бивкIсса кьисмат.
Барачат хьуннав зул бакI­лахъия захIмат ххирасса ва ссавур ххисса ттул шяраваллил агьлуй! Дулуннав зу­хьхьун ялунчIилгу бугьлансса цIуллушиву!

Читайте также: