Ссуттил лачIа бугьан хIадур хъанай бур

ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва дуки-хIачIиялул министрнал цалчинма заместитель Шарип Шарипов ивунни ЦIуссалакрал райондалийсса цаппара хозяйстварттайн, ссуттил лачIа бугьаву цукун най дурив ххал даву мурадрай.


Райондалул шяраваллил хозяйствалул управлениялул хъунама экономист Илияс Аьбдуллаевлущал архIал ванал ххал дунни цукун най дурив ссуттил лачIа бугьаврил давуртту «Правда», «Дагестан 2007» ва Орджоникидзел цIанийсса СПК-дай.

Нанисса шинал ЦIуссалакрал райондалий 5 гектар аьрщарал дугьан дакIний бур. Октябрь зурул 2-ннийн бияннинсса чIумуву дургьуну дур 800 га (16%). Къурагьшиву сававну аьрщараву хъатру дакъар. Мунийн бувну, цIана чIяруми хозяйстварттугу, агропроизводительталгу, гъараллу лачIуннин ялугьлай бур аьрщи дугьлай байбишин. Къурагьшиврийн бувну, чIяруми хозяйстварттаву ххишала хьунни укунсса шартIирдай ххяххайсса лачIал журарду бугьаву (масала, суслил ва лачIал гибрид).

Хозяйстварттал каялувчитурал бусласимунийн бувну, аьркинссаксса гьанна лавсун бур, ми бугьан хIадур буллай бур. «Правда» СПК-лул гьашину министерствалул кабакьулийну, икьрал дурну дур Ставрополлал аграриялул ва элмийсса центрданущал 18 гектар аьрщарай жула хIукуматрал селекциялул ссуттил лачIа бугьан.
Ставрополлал крайраясса аьлимтал ялув бацIантIиссар ми опытирттал. Вайннул кка­ккиярттая бусласисса семинарду буллансса пикри бур къама бугьлагьисса хозяйстварттащал.
Шарип Шариповлул кIицI лавгунни производствалия мюнпат ласун хъунмасса иш гьаннарахь бушиву.

Мукунма ванал маслихIат бунни аьрщи лаян къаритан. Аьрщи лаяйссар, агана му мудан цара ца куртIшиврий дихларча. Мукун ларсса аьрщаравун ссуттил чIумал ларчIсса гъарал къадуххайссар, аьрщаравугу эрозиялул процесс байбишай­ссар. Ванийн бувну, ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ва дуки-хIачIиялул министерствалун пикри бур хозяйстварттан аьрщи куртIну диххайсса ярагъ ласун кабакьу бан.
Ми ишла бувсса регионнай шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия 30% гьарза хъанай дур.

Читайте также: