Ва ххуллухсса аьрххилий ххари бунна ххуллурдал

Шярава шагьрулийн бивзния махъ на хиянат къавхьусса, шиная шинайн цIакьгу хьусса аьдатри гьар шинахсса отпуск, оьнмасса гьантта гьан буван на буттал шяравун, 1- мур ЦIувкIрав, лагайсса аьдат. Университетрал цалчинмур курсирай дуклай бунийва хъиндайдихьу дурссия, тания махъ сайки зувира шинал лажиндарай дурурччу­ссар ва аьдат. Ва ялагу, иш багьну, ца гьантта буван лавгун бухьурчагума, тачIав кказитрайнсса чIири- хъунсса макьала, суратру дакъа къабучIайссара шярава. Вагур ттул цийнура цурда цIакь хьусса аьдат.


ПатIимат Рамазанова
Ларгмур нюжмардийсса ттул шяравунсса аьрххи пашмансса иширацIун бавхIусса бия. Жу, щалва кулпат, лавгссияв утти­гъанну дунияллия ларгсса ни­ттил гьаттайн биян, ванил оьр­му шяраву лавгун бухьувкун, кIийва, шяраваллил агьулданущал щябивкIун, кьулгьу буван, дуаьртту дуван. СсалчIав ххари къадуванххива ттулла дакI ва ххуллух. Амма Гъумуча кIихунмай ливчуну махъ, Ваччав бияннинсса ххуллу асфальт бавкьусса ххал хьуну, дакI тирх куна чанссарагу.

Жул маршруткалул водительнал МахIачкъалаливва баян бувна цува Лаккуйсса сайки гьарца шяравун ившиву, так жул ЦIувкIрав личIаннин. Жугу шагьрулийва ванахь бувсъссия ЦIувкIравсса ххуллу бакIлавайсса, нигьачIийсса бушиву. Циван чирча, гассят дакIнийн дагьуна, укунма жулва кулпат маршрутка бувгьуну ца кьура шинал хьхьичIва шяравун нанисса ппурттуву, маршруткалул водитель, Ваччату ЦIувкIрав нанисса дуланттучIасса ламуй авцIуну, ва машинаххуллу бакъар, машинагу, зугу, навагу ахьния багьайссару тIий, микIирай ттукку куна авцIуну, сукку уван къавхьусса чIун. Уттима водитель ххишалану сивсусса лявкъунни. Мяйжанссар, шамийла- мукьийла тикрал бунни, ва цуксса зунххисса ххуллур, вай цикссара лахъазаннур тIисса махъру. Амма жу ухьхьу кусса кьини буцингу увкIунни. Инсаншивугу дусса, чувшивугу ххисса лявкъунни.

Ххуйну бия Ваччату ЦIувкI­равсса ххуллугу, ххари хьура ЦIувкI­рату ссурхIиял дазуй­сса фермалийнсса ххуллугу бакьин бувну, ххуйну бусса хавар баяйхту. ЦIувкIул ЦIувкIрав бувкIтари, чара бакъа бигьалаган гьан ччан бикIай Цумур-Щинайн, АьмулуцIун. Шиккун нанисса ххуллур ссурхIиял дазуцIухсса ххуллугу. Ванияр ихтилатгу. Ларгсса шинал ттущал архIал дуклакисса душвавраща къавхьуна Цумур-Щинайн биян, ххуллу ххуйну бакъа тIий. Ци-цигу дуланттайх ссур бувсса Нива машиналущагу къалахъан хьунтIиссар тIий бия. Гьашину тIурча, куклу машинарттугума Цумур-Щинайн ссур буллай бия.

СсалчIав ххари къадуван куннасса дакI ххари дунни бу­ттал шяраву цамур иширалгу – цIуну дуллалисса ва дакьин дуллалисса къатрал…Яла язимур макьан кунма, баллай бия, таллагьий, буттал шяраву кьутIа тIисса кьютIилттул чIу. ХIаллил ларкьуну, ххулув бувну мукьах, къатри бакьин буллай, кумаг буллай бия шяраваллил чиваркI.

Хъинну къаччан бикIай ттун, шяраваллавугу инсантал бигьа нахIу лавчIун бур, хъуру дугьлай бакъар, захIмат буван ччай бакъар тIисса хаварду баллалитари. Жул шяраваллил агьлу захIмат ххирасса ризкьичитал бур, техника, ка- кумаг бакъа бунува ххалалссагу, хъурунналссагу буллай, бюхъу-хIарачатрай къуццу тIутIисса агьлу бур. Бия шагьрулия шяравун яттиха- гъаттараха зун зана бивкIсса жагьилталгума. Шяраваллил кIану, гьай- гьай, захIмат къабувну яхьун къашайсса кIанур. Муния хавар буссар шяраваллавун зана бикIлакIиминнангу. Зий, захIмат булланни ми бизлазиссагу. Кабакьиннав миннацIун Заннал!

На цIанакул, шяраву шанма гьантта буварчагу, хIатталлив бакъа, кьатIушав къабувкра личIину. Вай суратругу, ттун кунна, шяравалу ххирасса арснал Артурдул ларсъсса суратрур. ЦIувкIравсса оьрмулул бущи-тарг, тIабиаьтрал ххуйшиву кка­ккан дуллалисса.

Суратирттай : ЦIувкIравсса лахIзарду

Читайте также: