Гьашину нувщи бювхъуну бия

Ккуллал райондалул администрациялул ккурчIав, цаппара шиннардил хьхьич1, муни-тания ихтилатру буллалисса кIанттай ца ккуличунал куна: «Цанма гьарца кьини дукралувун бичин аьркин шайсса нувщивагу къабугьай вайннал. Учин мукъун, шинал 365 кьинилува нувщуха зисса хъанай дур дурагу 6», — куна мунал.
Уттигъанну ттуйн бакIрайн агьуна къаккавккун мадара хIал хьусса жагьилсса шяравучу.


— Аманарчу, бакIрайн къаагьлай иявхха, чув уссияв?
— МахIачкъалалив усру дай­сса цехраву даврий зий ура.

Ттун кIулссия га жагьилнал Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал механизациялул факультет бувккушиву. Да­къар шяраваллаву укунсса жагьилтурансса давуртту. Бюхъай чIявуминнал бувккуну бикIан Шолоховлул «Поднятая целина» тIисса лу. Гиву уссар Давыдов тIисса Ленинградрая колхозру дуллалиминнан кумагран гьан увсса инсан. На гужрай колхозру ягу шяраваллил давуртту щаллу дуллансса сакиншиннарду аьркинни тIий акъара.

Амма чIалай бур, зунттал инсантал цахунма цивппа бивчуну битарча, иш ххуй чулийн къабуккантIишиву. ХIасил, аьркинну ур гьарца шяраву хIукуматрал чулуха харж бивхьусса сакиншинначи-сиптачи. Жагьилтал шяраваллава шагьрурдайн давурттал хъирив най бушиврул барашиннану хъанай дур школарттай дуклаки оьрчIру чан хъанахъаву. Масалдаран, дукIу, дуккаврил шинал дайдихьулий, Ккуллал райондалул школарттай уссия 713 дуклаки оьрчI. Гьашину ур 680, чан хьуну ур 33 оьрчI.

Зунттавусса районну — ми шяраваллил давурттал кIантту бур. ЖучIава хъанай бур хъинну ххуйсса нувщи, къур, чIикIунтIа, лухIи хъюрув, нухутI, гьулув ва цаймигу бакIлахъия. Вай давуртту, цуксса бюхълай бурив, миксса механизироват дурну дулларча, экономикалул чулуха мюнпат къавхьуну къабикIанссия.
ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: