УвчIунни Ккуллал райондалул мажлисрал председатель

Ккуллал райондалул администрациялий хьунни арулчинмур созыврал райондалул мажлисрал депутатътурал цалчин­сса сессия.
ЦIакь хьусса низамрайн бувну, сессия, тIигу-тIивтIуну, бачин бувну ия депутатътураву яла хъунама Т1агьир Абакаров. Ванал бувсунни муниципал бувчIавуртту цукун ларгссарив.


Зулайхат Тахакьаева
Хъиривсса ххюра шинайнсса депутатътурал мажлис сакин хьуну бур кьуния ххюя депутатная: шама – Ккуллал шярава ва кIи-кIия – вайми шяраваллава. Сессиялий увчIин багьлай бия райондалул мажлисрал председатель. ЧIявуми депутатътурал чIурду буллуну, увчIунни Вихьуллал шяраваллил чулухасса депутат Малик Шагьмандаров. Барчаллагь увкунни Ккуллал райондалул муданасса депутат Гъази Оьмаровлухь.

БатIаврий цIакь бунни депутатътурал мажлисрацIунсса ряхва комиссия, мивун бухлахиминнал цIардугу рирщуну. Райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул, хьхьичIвами депутатътурахьгу барчаллагь куну, барча бунни цIуну бувчIусса депутатътал. Вихшала дирхьунни гай кIантту-кIанттурдай агьалинал мурадру дакI тIайлану буручлантIишиврийн.

Читайте также: