Бугьарами барча бунни

Бугьараминнал кьинилун хасну щала октябрь барз жула билаятрай лагай бугьараминнаха аякьа дуллай.
Ва зурул лажиндарай Ккуллал райондалул щархъаву дуллай бур райондалул оьрмулуву хъунмасса захIмат бивхьусса бугьара­сса инсантуран хас дурсса давуртту.

Зулайхат Тахакьаева
«Зунттал хъамитайпа» тIи­сса цIанилу ца мукунсса байран вай гьантрай Ваччиял шяраву сакин дурну дия библиотекалул хъунмур ПатIимат ХIажиаьлиевал, чIярусса шиннардий «ЧаннацIуку» кказитрал собкоррну зий бивкIсса ПатIимат Гуйдалаеван хас дурну.

П. Гуйдалаевал кIицI лавгунни райондалул администрация къулагъас дуллай бушиву цила чIумал райондалий хъунмасса захIмат буллай бивкIсса инсантурах, барчаллагь увкунни библиотекалул зузалтрахь. Хъами барча бунни райондалул Ветерантурал советрал хъунама Аьбдул Загьидиевлул.

Ваччиял шяраваллил магьирлугърал зузалтрал хIадур дурну дия концертгу. Администрациялул чулуха бугьарасса хъаннин дуллунни бахшишру.

Читайте также: