Учитель – цалчинмур ххуттаймари

Саидат ва Рамазан

Уттигъанну Ккуллал райондалул азарханалул къатравун ттула даврил иширай лавгун унува, ттун хъунмасса бах­тти хьуна. КIикку ттуйн тIайла бавцIуна лас ва щар — кIиягу учительтал. Учитель му халкьуннал оьрмулуву хъинну хъунма­сса кIану бугьлагьисса инсан хъанай ур. Гьай-гьай, нитти-буттал хъирив. Амираьлиев Рамазан ва Амираьлиева Саидат – вай бур Ккуллал шяравасса.

Рамазаннул учительну зий дурну дур 56 шин, Саидатлул — 50 шин. Зий бивкIун бур Ккуллал цалчинмур школалий. Рамазаннул къуртал бувну бур Гъумучиял педучилище, яла махъ — Дагъусттаннал университет. Ва ур химиялул учитель. Саидатлул къуртал бувну бур Буйнакскаллал педучилище, хъирив бувккуну бур Дагъусттаннал пединститут. Гьашину Рамазаннун бартлаглай дусса дур 90 шин, Саидатлун -79.
Саидатлущал буллалисса ихтилатраву ттун хъинну тIааьн бивзуна «Илчи» кказитрай­сса ттула макьалартту дуккайсса кIул шайхту. Укунсса инсантал бакIрайн багьсса чIумал, хъиннува гъира багьлан бикIай ттулла даву дуллан.


Рамазаннул ва Саидатлул ттухь тавакъю бувна, цала ялув бавцIуну, дакIнихтуну буруг­лагисса хIакинтурахь, медсестрахъахь ва азар -ханалул цаймигу пишакартурахь цивппа барчаллагь тIий бушиву кказитрайхчингу кIицI бува куну.


ЧIярусса шиннардий, дуклаки оьрчIал хьхьичI бавцIуну, цала дакIурдил гъилишиву оьрчIайх дарчIусса инсантал тачIавгу дакIния бу­ккан битан къабучIиссар. Лайкьссар вай цала шяраву яхъа­нахъисса къатрал хьхьичI ягу ккурчIав гьайкаллу дацIан дуван. Рамазан ур Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель. Дуллуну дур ванан «Отличник Народного просвещения РСФСР» тIисса хIурматрал цIагу. Саидатгу бур «Знак Почета» тIисса ордендалул кавалер. Вай ца Ккуллал шяраваллил дуклаки оьрчIал учительтал бакъар, вай жулагур учительтал. Учитель — му цинявннал зумувсса, цалчинмур кIанайсса цIар.

Рамазаннул ва Саидатлул ттухь тавакъю бувна, цала ялув бавцIуну, дакIнихтуну буруг­лагисса хIакинтурахь, медсестрахъахь ва азарханалул цаймигу пишакартурахь цивппа барчаллагь тIий бушиву кказитрайхчингу кIицI бува куну. Гьай-гьай, нагу мукун бусрав­сса тавакъю биттур къабувну битайххивав. Вайнна Саидатлул ттухь бувсъсса цIарду: хIакинтал — Щамхалов КьурбанмахIаммад, Буржунов Рашид, Гавраева Асият, МахIаммадов МахIаммад; медсестрахъул: Барххуева Хха­дижат, МахIаммадова Ба­тIа, Сулайманова ПатIимат, КьурбанмахIаммадова Басират, лаборантка Оьмарова Рукьижат, марцIшиврул ялув бавцIусса Валиева Суджана, Мудунова Субайбат ва цаймигу пишакартал.
Жувагу чIа учинну Рамазаннун ва Саидатлун цIуллушиву, оьрчIаясса, оьрчIал оьрчIаясса ххари-шадшиву!

Читайте также: