Зунттал инсантурансса дайшишру

Мукьулчинсса барз най бур Ккуллал райондалий автозаправкарттай газ бакъа. ЦIуххаву дуллалисса чIумал, кIул хьунни вай заправкарттал заллухърунная лицензия тIалав дуллай бушиву. ХIасул хъанай бур суал: «Уттинин лицензия дакъа цукунни вай зий бивкIсса?».


Ва суалданун жаваб дуллуна кIулсса заправщикнал:
— Газрал заллухъру баххана хьуну бур. Мунияту тIалав дуллай бур лицензия. Мунил багьагу бур ца миллион ва 200 азарда къуруш, — тIий ур заправкалул заллу.
Зунттаву яхъанахъисса инсантуран ва хъуннасса дайшишну хъанай дур. Циван учирча, машинарттавун газ бутIаву дакъагу, инсантурал къатта-къушлийгу газ ишла буллан багьлай бакъарив. ЧIявуминнал газрал баллонну заправкарттая дуцIайва.

Ва хъинну хIисавравун ласунсса масъала бур. Ттул пикрилий, зунттал районнал бакIчитал буккан багьлай бур республикалул каялувчитурайн — ва иш укун къабитаншиврул. Умуд бур чIал къавхьуну зунттал районнай­сса заправкарттай газ бахлан­ссар тIисса.

Читайте также: