Кабакьланну ванацIун жувагу

Ккуллал райондалий ламу тIитIлай­

Ккуллал райондалул бакIчину зий Рустамлул арс Рамазанов Шамиллул 3 шиннарагу хьун дурар. Амма му хъун дакъасса чIумуй райондалий чIярусса давуртту дунни. Шамил айивхьунни райондалул щархъал агьалинан чара бакъа аьркинми масъалартту щаллу буллай. Райондалийнсса ххуллу бия хъинну ххуй дакъасса тагьарданий. Вихьуллал махIлалул чулийнмай нанисса кIанттайсса неххайхсса ламу автомашинарду гьан хъинну нигьачIину бия .


Мукунна цимигу шинъя СумбатIуллал къурух Ххакуву- РатIнийхсса ламу буллай, бан къахъанай. КIа ратIницIухсса дуланттуй цимигу авария хьу­ссия.
АцIрахъул шинну хьуссия ЦIийшату Ваччав щин дуцин къахъанай. Щинал захIматшиву дуссия ЧIяйннал, Хъюйннал шяраваллавугу. Утти щинал щаллу хьунни.
Ялув кIицI лавгсса ххуллурду ва ламурду баврил масъалар­тту щаллу бунни. Щарату ЧIяв бияннинсса ххуллу, уттагу бувну, асфальтрал бавкьунни. Щупиртуран, агьалинан диялсса бигьашиву хьунни. ЯтIувахъал бакIлавайсса ххуллу, асфальт бувтIуну, гьарта бунни.

Мукунма бувну чулийн буккан бунни Ккулату Хъусрахьхьун нанимургу.
Жяматирттал оьрмулул шартI­ру бигьа-ххуй давунияр хьхьичIунсса зат ци дуссар. Ми давуртту хъунмурчIин хъар шайссагу райондалул хъунаманаяр, муналли ми республикалул хъуниминнал хьхьичIун ласайссагу.

Жула учала бур, буттал щарнихун оьрчIру багьунни, тIисса. Сайки мукунсса тагьарданийн дагьну дия махъсса шиннардий жула зунттавусса шяраваллил хозяйство. Му чансса духьурчагу чантI учин дансса чараннах луглай ур райондалул бакIчи
.
ТIайлар, цуксса хIарачат булларчагу, аьрщив ишла да­ву хъинну лащинну дур.Ттунма чIалачIиссаксса, рай­ад­министрациялуцIун кумаг буллансса хIисаврай, сакин буварча хъина общественный совет (жяматийсса палата), хасну му ма­съалалуха зунсса, маслихIатру ккаклансса.

Райондалул бакIчинал тIа­лавшиндарайну тIивтIунни Вихьуллал ва Хъусращиял шяраваллаву жагьилтал, оьрчIру-душру бигьалагайсса паркру. Электроэнергиялул масъала къулай шаву мурадрай, жул СумбатIлив уква, цала биянгу бувну, буллуна 250 киловатт гуж бусса трансформатор Да­гъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Аьбдуллагь Расуловлул. Хъунмасса хIал хьуна му бишинсса акъа. На, шяраваллил цукIуйчи акъанугу, лавгссияв ШамиллучIан.

Мунал, на ненттабакI тIивтIуну кьамулгу увну, масъала гассят щаллу бунни.
На ва ттула хъун дакъа­сса макьалалий кIицI дав райондалул каялувчинал бартдиргьусса цаппара давуртту. Гьай-гьай, дурминнуяр данми мудангу чIярусса дикIайссар. Кабакьиннав тIий ура Заннал ванацIунгу, жуцIунма цинявннацIунгу – жула райондалул хъин-хъинми мурадру щаллу буллалаврил ххуллий.

МахIмуд Аьлилов, пенсионер,
захIматрал ветеран, ш.СумбатIул

Читайте также: