Бюхъу ххисса жагьилсса хIакин

Асият Гавраева

Куну бур: «Оьрмулуву чувшиву дансса кIантту чан бакъассар», — куну. Буниялагу, гьашину, пасат дансса, коронавирус тIисса цIуцIаврил чIявусса хIакинтал ва медсестрахъул «чувшиву» дуллали бувунни. Ва цIуцIаву цурдагу лащан дан бучIир кIул акъасса душманнаха.
Ккуллал райондалул азарханалул хIакинтал, медсестрахъул ва цаймигу зузалт ялув бавцIуну бивкIунни къашайшалтрал. Яла ххаришиву ци дур учирча, вайннал сайки цаягу къашайшала ахиратрахьхьун гьан къаивтунни.


Жула учай: «Оькьини дуркнийри гъанмагу, дусмагу кIул шайсса», — куну. Ккуллал райондалул азарханалул хIакинтал щаллагу райондалул жяматрал чIарав бацIайминугу хьунни.

Ца-кIива махъ учин ччай ура Ккуллал райондалул азарханалул жагьилсса хIакин, Ккуллал шяравасса Гавраева Асият МахIаммадрамазаннул душния. Ва зий бивкIунни коронавирусрал цалчинсса къашайшала азарханалийн учIайхтува «ятIул зоналий».
Ванил 2009-ку шинал къуртал бувну бур буттал шяраву 2-мур школа. Муния махъ був­ккуну бур Саратовуллал мединститут. Цал зий бивкIун бур тийхва, Саратоврал клиникалул азарханалий. Ванил специализация дур анестезиолог-реаниматор.
Асият бур мукунма къюкIлил цIуцIавурттал пишакаргу. Ккуллал райондалул азарханалийн зун бувкIун бур 2018-ку шиная шинмай. Ва бур дакI хъинсса, къашайшалал яруннаву пар, мурччай пишлил лишан хIасул хьунну ихтилат бувайсса хIакин. Буниялагу, так ца ххалаххи баврил, даруртту букаврил акъархха къашайшала хъин айсса. Ганал дакIнивугу бикIан багьлай бур умуд цува цIуцIаврияр ххув хьунссара тIисса. Муна му умуд хIасул буллайри мудангу бусса Асият. Цаннал бакъа, чIявусса инсантурал буруккинтту дакIнивун кьамул бан бюхъавугурхха чувшиврун ккалли дуван аьркин­сса. Жунма кIуллихха къашайшалан хIакиннал зуматусса калима гьашайшиву цIуцIаву арх даншиврул.

— Ци иш бия «космонавтнал» янналуву къашайшалтрачIа буний,-тIисса суал буллуссия на Асиятлухьхьун.
— Жу зий бикIайссияв ирглий, ряхра ссятрай цал баххана хъанай. Гьухъал нех симандалувух яларай най дикIайва. Жу укун­сса иширттащал цалчинъяв хьунабакьлакьиссагу. Ганиннин анжагъ маска ва катIри ларххун къашайшалтралсса буллай бивкIхьурча, утти щала чурх бахьлагансса лаххиялуву зун багьлай бия. Смена къуртал шайхту дезинфекция дайссия. Шиккува кIицI буван, коронавирус тIисса цIуцIаву дакъассагу, ванил ялун личин дуллали­сса цаймигу азарду дия къашайшалтрай. Гайгу ваницIунна хъин дуллан багьлай бия, — тIий бур жагьил­сса хIакин.

Асият бувкIун бур Ккуллал райондалийн хIакинну зун «Земский доктор» программалийн бувну. Ккуллал райондалул азарханалул хъуними хIакинтуралгу, цIуцIавуртту хъин дуллай бивкIсса инсантуралгу дянив ванил хIурмат лавайсса бур.
Жувагу чIа учинну хIакиннал даву оьтту-ттурчIавура дусса, инсантуран кумаг буван мудангу хIадурсса Асиятлун цIуллушиву ва давриву вания тихунмайгу тIайлабацIуртту.

Читайте также: