ОьрчIал багъ оьрчIах ялугьлай бур

Март зурул ахирданий лавкьунни, коронавирус цIуцIаву ппив хъанахъаврийн бувну — Хъусращиял, Ккуллал, Ваччиял, ЧIяйннал, Хъювхъиял, Вихьуллал шяраваллал оьрч1ал багъру .
Уттигъанну на хьунаавкьуссияв, оьрчIал багъ ци тагьарданий бурив ва та тIитIинтIий бурив цIуххаву дуван, Вихьуллал шяравусса оьрчIал багърал каялувчи ХIусайнова Залихха Худайл душнищал.


— Залиххай, та лавкьу­ссия Вихьуллал оьрчIал багъ?

— Апрель зурул дайдихьулий.
— Муния махъ ссаха зий бивкIру зу дачIи шинай?

— Жу гьануну даххана дуварду оьрчIал багъравусса токрал ххаллу: пожарниктал букIлай, штрафру дихьлай, авара буллай бияв. Мукунма, оьрчIал багъравусса къатрал дянивух нанисса ххуллурду, бетон бувтIуну, ххуй барду. Циняв къатравухсса панеллайх, поллайх сир бувккун цIушиннарду дуварду.
— ОьрчIал багъ бусса къатри ялун бурувгунма чIалай бур хасъсса къатри бакъашиву. Вихьуллал шяраву цIусса оьрчIал багъ бансса пикри буссарив?
— Гьай-гьай, буссар. На налог дулайсса 1100 кв. метра дур ва оьрчIал багърахь. Булларча, хьунссия шивува буван цIусса багъ. КъакIулли му та бувантIиссарив. Ччяни буварча хъина. Утти, Москавуллал хьуннав, жулламур республикалул хьуннав, социал идарарттал чулухунмай ххисса ургъил бурхха.

— Буси оьрчIал багъраву зузиминнаятугу.
— Зий уссар шама тарбиячи: АхIмадова Ххассу, Халилова Аьйша, Мяммащаллаева Мариян. Вайннал кумагчиталну бур ХIусайнова Зугайнат, Оьмариева Мариян. Вай бур ччянива Буйнакскаллал педучилище къуртал бувсса, школарттайгу зий бивкIсса, цалла даву кIанийн дуртун дан кIулсса пишакартал. Дукра дувуну зий бур Исмяилова ПатIима. Ванил дукрагу хъинну нахIусса дикIайссар. Ялагу зий бур завхозну ва хьхьувайсса къаралчину МахIаммадова Венера. Янна шюшуну зий буссар АхIмадова Рукьижат. КIинттул пачру лахъуну зий буссар КьурбанмахIаммадова ПатIимат. Цинявппагу дакI­нихтуну зузи­сса пишакартал бур. Шиккува чара бакъа ххи буван ччива, жул тарбиячитал мудангу гьуртту шайссар райондалул оьрчIал багъирдал дянивсса бяст-ччаллавух, бугьайссар хьхьичIунсса кIанттурду. ОьрчIал багъравун заназисса мюрщултгу гьуртту шайссар жяматирттайн дагьайсса байраннавух, ккаккан байссар цалва гьунарду, учайссар балайрду, бизайссар къавтIун.

— Та тIитIинтIиссар Вихьуллал оьрчIал багъ?
— Валлагь, оьрчIал нину-ппугу бур мува суал буллай. Райондалул хъуниминнал бусаврийн бувну октябрьданул байбихьулий тIитIинсса умудрай бур.

ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: