Лахъи лавгун бивкIсса масъала

ЦIуссалакрал райондалий­сса Гьамиящиял жямат соц­сетирдайхчIин кумаг тIалав буллай бувккун бия «Россети Северный Кавказ» компаниялийн. Шиннардил мутталий ччя-ччяни чани лешлай, хъинну азурда хьуну бия ми. Бизан бувну бикIсса кIанттая зана хьу­сса чачаннал наслулун 1990-ку шинал Гьамиящиял цала бутта­хъал аьрщив дуллуну диркIссар. Цалла миналийн зана хьусса инсантал таний буллай байбивхьуну бур къатри-къушру ва чIумуйнусса электроснабжениялул «коммуникацияртту».

Мукун, шяраваллил зума-къирагърайсса цаппара кIи­чIирттаву диркIун дур заллу-зал акъасса шяравалу, цил багьайкун электричествалул щаллу бан къабюхълахъисса объектру.
Шяраваллил жяматрал тамансса шинну ларгунни вай объектру электричествалул хасъсса структурардайн кьамул баву ва агьали мюхчансса ттукIрал дузал баву мурадрай хъирив бизлай, законну ххал дигьлай. (06.10.2003-нал №131-мур Федерал закондалийн бувну, шяраваллил администрациялул цIуну дуллали­сса давурттал план хIисавравун ларсун ва строительствалул давуртту дуллансса ихтияр ларсун махъ, буржлув­ссар цIусса объектру хасъсса инфраструктуралул щаллу бан).

Ва масъала дузрайн буккан баврил ялув бикъавсса идарартту къабивтун бур жяматрал. Ахиргу, вайннан пикри хьуну бур соцсетирдайхчIин «Россети Северный Кавказ» электросетирдал компаниялийн буккан­сса. Компаниялул хъунама Виталий Ивановгу гъирарай хьунаавкьуну ур вайннащал. Ма­съала анаварсса мутталий дузал баву мурадрай, Ивановлул энергетиктурайн тапшур бувну бур щаллу бансса бигарду.

Мукунма, цала хъиривчу Дмитрий Зверковлуйн ва «Дагэнерго» филиалданул директор Андрей Меделяновлуйн тапшур бувну бур хасъсса бигарду. Мура кьини Да­гъусттаннал властьрал органнал вакилтуращал бусу-ккаккугу бувну, кутIасса чIумул мутталий цинявппагу юридический ма­съаларттугу дузал бувну, агьали электроэнергиялул дузал бан­сса икьрал дунни.

Гьамиящиял жямат мюхчан­сса ттукIрал дузал баврил ма­съала цала бакIрайн лавсунни компаниялул хъунама директор Виталий Ивановлул.
«Россети» холдинграл агьаммур мураднугу хъанахъиссар электричествалул объектру цачIун баву ва ми ттукIрал щаллу баву. АьФ-лул ХIукуматрал хIукмулийн бувну Аьрасатнал региондалийсса госхолдинграл компанияртту буржлувссар кIантту-кIанттурдайсса электроснабжениялул щаллушинна дан къабюхълахъисса объектру аякьалийн ласун. Так ца ларгсса шиналсса хIасиллайн бувну «Россети» компаниялул балансрайн кьамул бувну бур Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округрайсса 1700 энергообъект.

Имара Саидова

Читайте также: