МахIачкъалалив зунтIий дур ярмукIартту

Августрал 24-нний ДР-лул премьер-министр Артем ЗдуновлучIа хьусса Оператив штабрал батIаврий ххал бивгьунни хъузалтрал давурттацIун кабакьаврил хIакъиравусса масъалартту. Кучардаву автолавкардай дахлантIий бур хозяйстварттал ххяххан дурсса бакIлахъия.

ДР-лул ишбажаранчишиврул ва инвестициярттал агентствалул каялувчинал буржру чIумуйну бартбигьлагьима Камил МахIаммадовлул бусаврийну, ДР-лул Минсельхозпродращал цачIу хIадур дурну дур цIусса журалийсса ярмукIа даврил пилотрал проект «Россия-моя история” тIисса паркираву. Миккусса ярмукIалий цалла бакIлахъия дахлантIий бур муштаринал кооперативирттал. Цалчинмур ярмукIа хьунтIий дур ноябрьданул 10-нний.
Артем Здуновлул тIимунийну, микку хъунмур масъала хъанахъиссар ярмуркIардайн халкь кIункIу баву ва бизнес рынокрайн дуккан даву. Микку цалла бакIлахъия дахлантIиссар ми ххяххан дурминнал.

Читайте также: