Пагьму-гьунар ххисса усттар

Оьрмулул 90 шин шаврищал барча уллай буру ГьунчIукьатIрал шяраватусса МахIаммадлул арс Аьбдуллаев КьурбанхIажи.

Ва увну ур сентябрьданул 3-нний 1930-ку шинал усттарнал кулпатраву. КьурбанхIажинал хъунмур оьрму лавгун бур Сибирнаву Омск тIисса шагьрулий къалайчинал кулпатраву. Оьрмулул 8 шиная шийнай буттан кумаг буллай, зий ивкIун ур. Дяъвилул шиннардий ппугу дяъвилийн увцуну, зий ивкIун ур Алексеевка тIисса шагьрулий. Немец лихъан байхту вайннал кулпат Воронежрайн бивзун бур. Омскалий Ремесленный училище къуртал бувну махъ самолетру дувайсса заводрай зий ивкIун ур кIира шинай. 1949-1950 шиннардий ГьунчIукьатIрал даэлий зий ивкIун ур. 1950 шинал майрай КьурбанхIажи Бабаюртлия ГьунчIукьатIув велосипедрай увкIун ур. Мугу хъунмасса гьунар бия танийсса ххуллурдайх ца сутки ва дачIинний шяравун иян.
Ва ур уххаву цирив къакIулсса зузала. КьурбанхIажинал ду­къавайсса даву, кIукъакIулсса пиша бакъахьунссар, агьаммур даву тIурча дур къалайчишиву. Дурсса давугу дирчIан дурну, щилчIав аьй къаданну дувайва. Оьрмулул ххуллийгу ванал хъунмасса захIмат бивхьуну бур ва чIярусса захIматшивуртту хьунадаркьуну дур. Амма ми захIматшивурттаща Кьурбан­хIажи лахIан уван хьуну акъар. 90 шинавугу къуш бачин бувну, ахъувусса ва ичIурасса давуртту цува дуллай ур.
Ванал кулпат Асият ххаллилсса инсан бия. Аьпа буван цил, ччянива аьпалу­хьхьун лавгунни. Вайннал дянив кIия арс ва кIива душ бия. Ца душ гьашину аьпалухьхьун лавгунни. Ванал арсру ва душругу нину-ппу кунма захIмат ххирасса бур.
КьурбанхIажинан цIа ХIа­жи дия. 1990 шинал ва диндалухунгу агьну, хIажлийнгу лавгунни. Ванал буттал бутта КьурбанхIажIи ва буттал нину Аьйшатлулгу бувссар хIаж. Мунияту ванал цIа КьурбанхIажи дурну дакьин дурссар. Ва тухумраву АьбдуллахIихъал агьулданий КьурбанхIажи 14-чинсса ник хъанай ур. Ва агьлу дин дайсса, хъу-лухччинуха, гъа­ттараха зузисса агьлу бивкIун бур. Махъ усттаршиврухун багьну бур.
ГьунчIукьатIрал ккуран­далулгу, дустал-гъал­махтуралгу дянив хъунма­сса хIурмат бусса Кьурбан­хIажий! Жу цинявппагу дакI­нихтуну ина барча ­уллай, чIа тIий буру вин уттисса ацIул­ку шингу цIуллу-сагъну, ичIу­ваминнащал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай хьунадакьин. Ина дуллалимуницIун Зал акьиннав.
Жу цинявппагу вил
хIурмат бусса дуаьчитал.

Читайте также: