Японнаяр ххув хьунугу 75 шин

Февральданул 11-нний 1945-ку шинал, Ялталий хьусса хьунабакьаврий СССР-данул махъ буллуну бивкIун бур, Германнащалсса дяъви къуртал хьуну, тайннал цивппа бух хьушиву бакIрайн лавсун махъ, кIива-шанма зурува Японнащал­сса дяъвигу байбишин.

Му дяъвигу хьуншиву чIалай бивкIун бур ухссавнил чулийсса баргъбуккавал аьрщарай Китайнаву. Танийн Манчжурия учай­сса бивкIун бур. Август зурул урчIунний 1945-ку шинал байбивхьуну бур дяъви.

Жулва чулуха та дяъвилий гьуртту хъанай ивкIун ур: 1577725 саллатI ва хIаписар, 26137 ттуп, 5556 танка ва цайнура цирда дачайсса артеллериялул установкартту, 3446 аьралий самолет. ЖуцIунма талай бивкIун бур Мангъул республикалул 16 азара саллатI ва хIаписаргу. Японнал чулуха гьуртту хъанай бивкIун бур 881 азара саллатI ва хIаписар, 5360 ттуп, 1155 танка,1800 самолет.

Жулва чулуха та дяъвилий ивкIуну ур 12031 саллатI ва хIаписар. Миннавух бусса бур кIул бакъа бакъа хьумигу. 24425-ннайн щавурду дирну дур. Мангъулнал аьралунная ивкIуну ур увагу 72 саллатI, 125 — ннайн щавурду дирну диркIун дур. Японнал чулуха ивкIуну ур 83737 саллатI, ясир увну ур 640100 саллатI ва хIаписар.

Сентябрь зурул 2-нний 1945-ку шинал «Миссури» тIисса ленкорданул палубалий японнал къулбас дурну дур цивппа бух хьушиву бакIрайн ласласисса. Жулва СССР-данул чулуха къулбас дурну дур генерал-лейтенант К. Н. Деревянкол.

Япон бух бувну Ххувшаву ларсъсса кьинину ккаккан дурну дур сентябрьданул 3-нний. Ва кьини мукунна хъанахъиссар кIилчинмур дунияллул хIукуматирттал дянивсса дяъви къуртал шаврил кьининугу.
Къахьуннав ххишала укун­сса дяъвирду!

Читайте также: