Узданну бувтсса оьрмулул заллу

Гьашину август зурул ахирданий Шамсуттиннул арс Дандамаев Сулайман увну бартлаглай дур 100 шин.


Сулайман Дандамаев

А. Аьбдуллаев
Сулайман увну ур 1920 шинал августрал 27-нний Владикавказ (КIапIкIай) шагьрулий усттарнал кулпатраву. Бу­ттал шяраву, ГьунчIукьатIув 7 классгу къуртал бувну, дук­лан увххун ур Гъумучиял педучилищалувун. 1938 шинал мугу къуртал бувну зун ивкIун ур ЧIарттал, КIундиннал, Шахьуйннал, ЧукIуннал школар­ттай учительну. Буттал КIанттул цIанийсса дяъви байбишайхту, 1942 шинал дайдихьулий, тIайла увккун ур Ттуплисуллал ттупру битултрал училищалувун. Училище къуртал байхту, гьан увну ур дяъвилийн Чачаннал Малгобек тIисса шагьру-станицалийн, Нурская тIисса кIанттайн.
Шикку къизгъинсса талатаву най диркIун дур ялун бивгьуну нанисса немецнал аьралуннал мугьалттущалсса.Малгобек шагьру душманнаща хха­ссал буллалисса талатаврихлу взводрал командирсса (лейтенант) Сулайманнун дуллуну дур медаль «За отвагу». Ряхва зурува вайннал полк бахьтта тIайла бувккун бур Новороссийс­каллал чулухунмай. Крымская тIисса станицалучIа хьусса талатавриву, ссуттил 1943 шинал Сулайманнул бакIрайн кIусса щаву дирну дур. Госпитальданияту му комиссовать увну шавай тIайла увккун ур. Сулайман хъин хьуну махъ зий ивкIун ур Гъумук Лак­рал райкомрал инструкторну, райвоенкоматрай 2-мур частьрал хъунаману, Лакрал райпорал хъунаманал хъиривчуну, заготконторалул директорну. Буттал шяравун,ГьунчIукьатIув зана хьуну, 1959 шинайн ияннин цала сянатрай учительну зий ивкIун ур. УвчIуну ур, вихшала дуну,1964 шиная 1973 шинайн ияннин «ЯтIул ттугъ» колхозрал парторгнал къуллугърайн. Гания махъ 1973 шиная 1980 шинайн ияннин – кIира чIумуй дурну дур ГьунчIукьатIрал сельсоветрал председательшиву. Ми шиннардий мунал шяраваллил низамгу, марцIшивугу ларай­сса даражалий дуручлай ия. Ва даврийгу Сулайманнул хъунмасса захIмат бивхьуну бур хIукуматрал колхозрай бивхьу­сса бурж иширайну биттур буван. ГьунчIукьатIрал «ЯтIул ттугълил» цIанийсса колхозрал цайра дирхьусса вихшала яхI-намусгу кIулну, иширайну дуручлай ия.
Тай шиннардий гъаттарая дучIайсса накI, дикI дулаврил ккаккияртту ххуйсса дуну, колхозран буллуна ятIул ттугъ, цуппагу РСФСР-данул занази ттугъ бия. Му ттугъгу колхозраву личIанну буллуна.
Пенсиялийн увккун махъ,1980 шинал лавгуна Малгобек шагьрулийн цала дяъвилий хьусса гьалмахтуращал хьунаакьин. Гания махъ 20 шинай – 2000 шинайн ияннин дарсру дихьлай ия буттал шяравусса школалий. Оьрмулул 83 шинаву 2003 шинал Сулайман аьпалул хьуну ур. Аьпа бивул, хъунмасса пагьму бия суратру дишавриву ва гьайкаллу давриву. Мунал цачIава дуклакисса оьрчIангу лахьхьин буллай ия цала пагьму. Сулайманнул школалий зий унува дуруна Граждан дяъвилий, Хъунмасса Буттал кIанттул цIаний талай бивкIсса ГьунчIукьатIрал вирттавран хас дурну дурсса чарил гьайкаллу. Ххаллилсса гьайкал мунал дуруна, неххавун оьвкьусса Шахьуйннал шяравасса Лакрал райком комсомолданул цалчинма секретарь МахIаммад Кантаевлунгу: «Ты в жизни горел ярким факелом и угас в потоке бушующей реки» тIийгу чивчуну.
Цуксса цува даврил увгьуну унугу, хьхьурду уттара дайва Сулайманнул чIявусса луттирду ккалай, бищайва аьнтIикIану мандолина, учайва балайрду, бачин байва тамадяшиву дурну хъатIив, мажлисругу. Мунал цала кулпат Шеймащал захIмат ххирану тарбия бунни 2 арс: Морис ва Анвар – инженертал ва 3 душгу. Миннава цала касмулий учительтал хьунни РайхIат ва Жавгьар.

Читайте также: