Тахсир бакъасса танмихI

Утти на чичинна, чачан бизан бувну махъ лирчIсса бандарду духлаган дуллай, оперативнай группардал начальникну, цал Веденнал райондалий, яла Химойлий, 1947 шинаяту 1949 шинайн ияннин, нава зий ивкIсса чIумал ттунма кIул хьумунияту.

ДакIнийн бичавурттава

Диндалийн хъинну вихсса, Совет хIукумат чIявуминнан къаччисса, оьрмулухун оьруснал паччахIнащал ччалайнма бивкIсса, цанналусса хасиятгу дусса чачаннал агьлу бигьану вих хъанай бивкIун бия Гитлердул бусласимунийнгу, танал ясустурал бан аьркин­сса тIимунийнгу. Цаппара жагьилсса арамтал, фронтрайн къагьаншиврул, хIукуматраяту лабивкIун, вацIравун лавгун, къачагътуравух хIала хьуну, жуйнма къаршину буклай бивкIун бия. Фронтрай талатиминнавату душманнал чулийн лавгмигу вайми миллатирттах бурувгун чIяву хъанай бивкIун буну тIийри гайгу лухIи улттуйн лахъан бувну бивкIсса.
1942 шинал, душманнал ­аьрал Къапкъазнавун бувххукун, тай ххув хьунтIишиврийн вих хьуну, къачагътурал кьюкьри хъиннура гужлан хьуну, ХIусман Губел ясустурал тIинийх лавгун, дуллан бивкIссар хъунисса хъямалашинну. Анзуровгу, ганал кIия арсгу бакIчисса банда диркIссар 300-ххишаласса къачагътал цачIун хьусса. Мукуннасса банда диркIссар Хачукаев бакIчисса ва чIярусса цаймигу.

Ми бандарду цачIун хьуну, яруссаннал ХIусайнла Ма­хIаммад­лулгу, гуржиял ва абхазнал бандардащал, ца ссутнил кьини 1942 шинал, Химой тIисса Чачаннал райцентрданийн Итумкъалаллал чулахату 300-нния ливчусса къачагътал ххявххун, хьхьичIун бувксса райкомрал секретарьгу, НКВД-лул начальникгу (ва лаккучури тIий бикIайссия) ливтIуну, махъмигу ппив бувну, ва щалла район канихьхьун ларсун, райПО-рал ва колхозирттал ттучаннугу, складругу хъямала бувну, колхозру ва с/советругу ппив бувну, шанма гьантлий заллушиву дуллай бивкIссар. Му чIумалли, тIиртIуну съездгу, милликомитетрал хIукму бувсса, душманнал аьрал Грознайлийн гъан хьувкун, циняв къачагътуралгу, восстаниялийн хIадур бувминналгу гужгу хIала бавкьуну, рищун жула аьралуннал къин­ттуллухух, хIала буххан душманнал аьралуннащал, фронтрал хъунаманахьхьун дулун Гитлердун хIадур дурну диркIсса бахшиш – чугу, Къапкъазуллал чиллу-чухъа ва мусил чивчусса ярагъгу.

Химой буссар Чачанналгу, Дагъусттанналгу, Гуржиялгу дазуй, зунттаву, 50 вирсирал Агъвалияту лавай. Грознайлияту кумаг бияннин кIа райондалий къачагътурал хIукумат диркIссар. Анжагъ мукьилчинмур кьини ялун бивсса виваллил аьралуннал кьюкьрал кIай кув бувгьуну, кув ливтIуну, бакIчитал цаппара къачагътуращал ливхъун, ххассал хьуссар.
Вай буккантIий бивкIссар, немецнал аьралуннавух жуйнма къаршину нанисса, Эдельвейс зунттал дивизиялувусса, Ухссавнил Къапкъаз миллатир­ттаяту сакин бувсса 801 батальон хьунабакьин. Му батальондалувух най ивкIссар Аьхъарату­сса МахIадхъал ХIажинал арс Хизри, немецнал хIаписарнал формалуву, Хизри ккавккун ур Харьковрайсса жула лакран. Мунал учайва тIар: «На най ура Лаккуй низам дишин. Утти на ккаккан банна аьхъардангу, лак­рангу ца буссарив МахIадхъул. Аллагьнал буруччиннав, агарда мунал тIисса планну дузрайн дуркссания! ТалихIиннан, Хизри Харьковрайва хьхьувайния кIюрххилнин ивкIуну, кьаркьала кучалий ляркъуссар, щил ивкIуссаривгу къакIулссар. Душманнал аьралуннангу, я Да­гъусттаннайн, я Чачаннавун къабивна, лихъан багьссар. Жула виваллил душманталгу цила чIумал бухлаган бувну, мурад­райн къабивна ливчIссар. Сагъну ливчIми чачаннал бандитътурал ахир ссайн дуркссарив бувсун буссар ттул хьхьичIми чичрурдаву.

Химойлий хъанай бивкIсса иширттаяту ттухь бувсуна га чIумал Химойлий ялапар хъанай ивкIсса АнсалтIатусса Дибирдада тIисса угьара­сса адаминалгу, къачагътурал бакIчину ивкIсса ХIусайнла МахIаммадлул арснал щарну кIа бандалуву гьуртту хъанай бивкIсса, лас талатавриву ивкIукун, канийн бувкIун, мунил бандалувусса гьурттушиву ласнал ба кумур буллали­сса диркIшиврийн бувну, судра­хьхьун къабуллунма итабавкьуну, махъ жул талатала Юсуплун щархьуну бивкIсса Айзанатлулгу ва м.ц. Ялув кIицI бувсса Химойннал хаварду ттун махъ кIул хьусса ишрур. Утти зана хьунна бяливчIусса кIанайн.

1943 шинал ахирданий, Анжилийн оьвкуну, бувцуна Гъумук ттучIа зузисса зузалт – М.Магьдиев,Аь.Аьлиев,ХI. Амиров. Му чIумал райондалия лавгуна райкомрал секретарь ЦIаххаев, кIанала зузала Юсупов Халид, цаппара цаймигу счетнай даврил зузалтращал. Чун гьан бувссарив жухь къабувсуна. Ттул зузалт зана хьуну бувкIукун, бувсуна цивппа бивкIшиву Чачаннаву, гай бизан бансса хIадуршин дуллай. Миннал бувсмуниятугу, цайминная бавмуниятугу кIул хьуна, бизан баннин кIива зурул хьхьчIва га билаятрайн бивчуну бивкIшиву чIявусса НКВД-лул милицанал ва цайми жаваб дулайсса даврий зузисса инсанталгу, чIявусса виваллил иширттал аьралгу. Гьарца къатлуцIун ца-ца оператив зузалагу, кIия саллатIгу бавхIуну, дурну диркIун дур сияхI циняв ялапар хъанахъиминналгу, къатлуву ду-дакъамунилгу, ризкьилулгу. Арамтуран баян бувссар, гьарца кьини комендатуралийн бувкIун, документругу ккаккан бувну, шяравату чункIуй гьан къабучIишиву. Га операциялул каялувшиву дуллай бивкIссар хъинну магьирсса генералтал, партиялул ва хIукуматрал даврий зузисса зузалт. Лакрал чулухату ивкIссар ЦIаххаев, гиккува цалчинма секретарьну ивтсса. Маркаряннун, га операция ххуйну хьуну тIий, Кутузовлул орден дуллуссар. Гьарзат сияхIрайн ларсун, аьркинсса транспорт хIадур дурну, бизан бан чIун дирукун, гьунттий бачин хьхьичI кьини баян бувссар: «КIюрххил ссят ряххунний акварданущал циняв арамтал батIин мизит­равун, мизит бакъаний – клуб­равун, ягу – цамур ккаккан бувсса кIанайн, хIукуматрал агьамсса баян баврих вичIи дишин. Га хьхьуну кIюрххилнин, батIин ккаккан бувсса кIанттаву, бацIан бувссар станковый пулеметру, бивтссар аьркин­ссаксса къарал, банмур ххуйну кIулсса. БатIлан бивкIукун, хьулуву бавцIуминнал ца-цаних бакъа къаитабакьлай, хьулул вив бавцIуминнал, уххайх­ту, цIухла бивхьуну ярагъгу, чIиллугу зер­ххуну, щябитлай, сияхIру ххал дурну, циняв арамтал бавтIшиву кIул хьувкун, баян бувссар, ши­чча бу­ккайхту, зуцIунма бавхIусса зузалтращал шаппай лавгун, зула къатлул хьхьичI дарцIусса транспортрай зула кулпатругу щябивтун, гьарца кулпатран 500 килонияр ххишала дакъасса кьайгу, дуканмургу ларсун, бачин хIадур хьун зухьхьун дуллалиссар ца ссят куну.
Циняв машинарттайн, ягу аьра­валттайн лавхъун, хIадур хьувкун, дуллуну команда, бачин бувссар яла гъанмур му­ххал ххуллул станциялийн. Гикку гайннах ялугьлай бивкIсса товарний поездрал вагоннавун лахъан бувну, ларкьуну махъа нузругу, дирхьуну кьункьулливгу, щябивтун аьркинссаксса аьс­каргу, тIиртIуну симофорду, ххурххутIи бувну тIайла бувк­ссар миллионнияр чIявусса чачанналгу, ингушналгу агьали, 24 ссятрал дянив Чачан-Ингушнал автоном республика дуссия-дакъассия тIисса кIанттайн диян дурну.
ДачIра хьусса щархъурду, махъ лирчIсса азихъругу ядуллан багьссар милицанал зузалт­рангу, гай сияхIрайн ласлай бивкIминнангу. Хъув думур датIлан багьссар складирттавун, ризкьи-фермардайн. Ласун къархьуну лирчIсса затру чIярусса диркIссар: бартбисур­тту, кроватьру, багьлул ларайсса тIахIни-кIичIу, лултту-ялттусса ва цаймигу ци къадикIай яла мис­кинманал къатлувугума? Утти гай гьарзат чуннай ларгссарив хъирив лаян жува Аллагьнахун бутанну, цаманаща хъирив лаян къахьунтIиссар.
БакIраву цайми пикрирдугу щурун бикIай, циксса биявав вагоннаву къашавайсса, хху­ллийх най буна, циксса ливтIуну экьибивчурвав, циксса хъаннил оьрчIру бувнавав арамталгу бу­сса вагоннаву тIисса.
Ванил хIакъираву бусанна ца ттула янин ккавксса, хъинну якьамасса хаварду. 1948 шинал, оперативнай группалущал на Химойлийн увкIсса чIумал, тикку ия яла гьартамур, ххуймур къатлуву ялапар хъанай хьхьичIра цIа кIицI дурсса Дибирдада. Та махIлалий дия цурдалусса инсаннал гьав. Ва ци гьаври куну цIувххукун, Дибирдадал бувсуна: «Вай къатрал заллухъру бизан байсса чIумал, на ва шяраву ялапар хъанай усси­яв. Щарсса захIматну къашавай дуну, ганил ласнал ттуйн оьвкуну, миннат бувна: ттуща ваних уруган хъанай бакъарчакьай, ина ванилсса ба»,- куну. На увкIсса чIумал къашайшала рухIирачIа дия. На ганих ясин буккиннин ганил ссихI бувккуна. Ганил лас гъан хьуну, увкуна: «Щукрурхха хъунасса Аллагьнайн, нава чIарав уна ина паракьат хьуну, виннагу ххуллул ­аьзав къаларсун, ттулгу дакI рахIат даврий. Утти вингу Алжан нясив баннав, ттунгу чивчумур бучIанссар», — куна. Яла ттухь увкуна: «Ва къатлуву думунияту аьркинсса цадакьагу бувну, ва щарссаних къулгьу-кьуръангу бувккуну, ва махIлалийра дучча. Вай ттула къатригу, къатлуву­сса матахI на вин ниттил накIну хIалал дуллалиссара. КIилчин ттун ва миналийн зана хьун нясив хьунссарив, къахьунссарив къакIулли», — куну. Га кьаркьалагу ттун кьариртун, га лавгуна. Шяраву ливчIсса цайми миллатирттал инсантурайнгу оьвкуну, жула бусурмантурал бурж биттур бувну, га адаминал васижат щаллу бувну, ва кIанай дурччу­сса вай къатрал залуннал щар­ссанил гьаври ва гьавгу, ванихра на гьарца нюжмар хьхьуну кьулгьугу буллали­сса»,- куну, бувсукун, буттайн куна хъямалагу агьну, та Дибирдадахь на увкуссия: «Барчаллагь вин, хIакьсса бусурманчув, чIяву баннав ина кунмами»,-куну. Тания махъ та адаминал хIурмат ттучIа гьаз хьуна.
Циксса бухьунссия укун­сса? Миналийн бивукун, баян бувну цивппа бизан баврил хIакъиравусса указгу, бувчIин бувссар цукунсса буржругу, ихтиярдугу дуссарив цахьра, циняв къуллугъчитал бивтссар цала-цала къуллугъирттай, гара цалла хIукумат сакин дурссар цIусса, майданнивсса миналий. Байбивхьуссар цIусса кIанай цIусса оьр­му.
Ва даврил чIалачIи бувна цуксса хъунмасса гужгу, лахIан дан къашайсса ихтиярдугу диркIссарив Совет хIукуматралгу, танил аьралунналгу. Хъунмасса гужращалсса, хъинну чIявукIулсса душманнащал захIматсса дяъви циняв фронтирттай нанисса чIумал, жула вив лявкъуну бия мукунсса гуж, щаллусса автоном республика ца хьхьу ва кьинилул дянив мархлуцIакул минардаяту ххартI дурну, дакъа-къатIа дурну гьан дансса! Укунсса, бавнал дакI хъячинсса, буслай вих къахьунсса гужращалсса хъунмасса билаятрай кутIасса чIумуй бувсса операция инсантурал тарихраву ганиннин бавсса бакъар. Тарихраву хьуну бур чIявусса дяъвирду, хъунисса зулмурду, шагьрурду лекьа-пIякьу бавуртту. Амма ва куццуй хъунмасса билаятрайсса лагрулул, рахIму бакъасса кьяйдалул, арамтал, хъами личIи къабувсса, инсантурал дуллалисса давуртту ккалли къадурсса, чурххал сагъшиву-къасагъшиву хIисав къадурсса, оьрмулул бугьарами ва мюрщими ккалли къабувсса, яла-яла, тахсир бумагу, бакъамагу ххал къаувсса, зулму чувкIуй цамур хIукуматрай бан шайсса бакъар.
Хьумур махIаттал-махIасара хьунсса бухьурчагу, агьалинал му иш хьун аьркинсса кунма кьамул бувна. Заллухъру бакъа лирчIсса Чачаннал аьрщи ва щархъурду зузи дансса инсантал ча-бунугу лякъинссар тIисса чIумал, тIарду бия Дагъусттанная гьан бан бю­хъайссар тIисса.

Укунсса чIумал, кIирагу лакрал райондалийн увкIсса КГБ-лул зузала Хъунатусса Аьбдуллаев Набинал увкуна: «Гугучиял ца задание дуллунни, ци ликкайвав тIий ура чIал бакъа жула лакрайн»,-куну. Ци-дунугу дахханашиву хьуннин КГБ-лухьхьун задание дулайссар, инсантурал пикрирду кIул бан. Ттунгу пикри багьуна, ци шайвав тIий. Ца-кIира нюжмардува Гъумукун увкIуна Обкомрал ва Совнаркомрал вакилну, хъинну лакрал щархъал ахIвал кIулсса Феодаев Загьиди. УвкIсса кьинира дартIун райкомрал ва исполкомрал цачIусса заседание, оьвкуну циняв жаваб дулайсса даврийсса къуллугъчитурайнгу, баян бувуна Лакралгу, Ккуллалгу райондалийсса агьалинан хьхьичIун дуллалишиву Ауховский район диркIсса чачаннал аьрщи, изан ччима изан, га аьрщигу зузи дурну, гай къатравугу щябикIан.
Дагъусттаннал Обкомрал, Совнаркомрал ва Верховный Советрал хIукмулий чивчуну бия: «С целью улучшения экономических условий лакского народа, путем расширения посевных и пастбищных угодий Лакскому и Кулинскому районам выделить освободившуюся после выселения чеченцев территорию Ауховского района, для заселения добровольцами из обоих районов»,-тIий.
КIара заседаниялий хIукму хьуна хIадур бан даву дансса комиссия, райкомрал секретарь Мусаев бакIчисса. Му комиссиялул членну увчIунав нагу. ХIукму хьуна дизан дуван щаллунна колхозру, мигу — яла ахIвал мискинми, цала аьрщи чанми, 5 шинал мутталийсса доходру ххал дурну, райондалул дянивсса доходраяр чанну думи колхозру. Ва хавар баяйхту, щалва райондалийсса инсантуравун чялав багьну, ванияту бакъа цамур ихтилат бакъая. Комиссиялул заседанияртту шайва гьарца кьини. Яла хъунмур масъала бия: бизан банминнал сияхI дурну, хIадур даву. КIира нюжмардува хIадур хьуна дизан дансса колхозирттал ва щархъал сияхI. ДартIуна гара исполкомрал ва райкомралгу, комиссиялул члентуралгу совещание. Циняв рязину сияхIгу цIакь дурну, бувчIуна бизан бантIисса кIанттурдал комиссияртту.
На увчIунав ЧIаящи бизан банмур комиссиялул председательну, членталну бия кIанттул советрал ва колхозрал председательталгу, парторгу, аьрщи кьамул дуллалисса Карашрал колхозрал председатель Абакаров МахIаммадгу.
ХьхьичI гьантрай щархъал комиссиялул члентал бавтIун Гъумукун, баян бувну комиссиялул хIукмугу, агьали му даврийн хIадур бан аьркиншивугу бувчIин бувну, хIадуршин дурну диркIссар. Райондалул транспортрал кумаг баншиврул бизан буллалиминнал график бувну буссия, цумур колхоз ва шяравалу цумур кьини дачинтIиссарив. ГьайайонРай
-гьай, ца гьантта биял къашайва, 2-3 гьантта ххишалагу шайва.
Ккаккан дурсса кьини увкIун Карашав, увцуну Абакаровгу, жу бувкIру ЧIаяхьхьун. Колхозниктуран кIулну бия жу бачIаврил мурад. Собрание дартIуна хъинну ччяни. Цалчинсса масъалану буссия Дагъусттаннал халкьуннаятусса Сталиннуйн чивчусса барчаллагьрал чагъар, жула агьалинаха хъуннасса аякьа дуллай уну тIий, бувккуну махъ ганил лув цинявннал къулбасру дан аьркинсса. КIира щарсса мютIи дан къархьуна: «Вай Чачаннавун бизан бан датIлатIисса къулбасрур», — тIий. Махъминнал къулбасру дурну махъ байбивхьуссия бизан баврил масъала. Мунил хIакъираву ттула докладравух на бувчIин бувссия, кIанттул тагьарданух бурувгун, ЧIаящиял колхозрал авадан хьунсса туннурду бакъашиву, 5 шинал мутталий колхозрал захIматрал кьинирдан колхозниктуран дуллумур душиву райондалул дянивмунияр хъинну чансса, ризкьи ябайсса аьрщи диялсса дакъашиву, цIусса миналийн бизарча, гикку душиву гьартасса, мюнпат хъунмасса ласун бюхъайсса аьрщигу, хIадурсса багъругу, щябикIансса къатригу.
Тамансса инсантурал ялун бучIанмур ххуй чулийнмайсса бушиврул масъаларттугу бувсун, ихтилатрайн багьувкун, циняв, ца зумату кунма, тIун бивкIуна: «Жу минардугу кьариртун, чил оькьинилий авадан хьун ччай бакъару, къагьанну тIиссару»,-тIий. Ца щарссанил цилва ихтилатравух увкуна : «Ттул буттал ттухь учайссия, хIарамсса хъуслил хъирив ганияр хъунмасса бала бияйссар, жунна хIараммур къадакьайссар, хIарамсса зад хIала мадара куну. На ттула буттал аманатрайн хиянатшивугу къаданна, хIарамсса чачаннал хъус ва хъинбалагу къачча, нитти-буттахъал гьаврдугу кьариртун, чункIуй гьагу-къагьанна»,-куну.
Ттул иш къуманивун багьлан бивкIуна. Учин багьуна: «Аххай, щих ялугьлай ура? Ихтилат циван къабара»,-куну. Му чIумал, ивзун колхозрал председатель Гаммадов Ахха, авцIуну ккурчIнил дянивгу, урувгун лагмавагу, увкуна: «Бургила, гьалмахтал, иш багьсса куццуйри бикIайсса, гагу жувар багьан байсса. Утти жула ишгу укун багьссарча, на, ва собрание къуртал шайхту, наниссара ттула буза хIадур буллан, кIюрххила Карашрал гаражрайн биян бан. Нан ччима ттущал нантIиссар»,-куну. Му чIумал чIурду бавуна: «Вай, Аххай, инагу наниссарав?»- тIисса. «Туну, нава къалавгун, зува тIайла буклакисса ххай бурув? Гьай-гьай, на хьхьичIа-хьхьичI наниссара»,-увкукун, хъирив ихтилат баймигу бизан рязисса буслай, хIукму хьуна бизан цIусса райондалийн.
Хъиривмур кьини, Карашралгу, ЧIаящиялгу ттукри, аьравалттугу сакин дурну, ххилан бивкIуна ду-дакъамур гаражрачIан, тичча дирирсса транспортрай тIайла буккан Щурагьун. Гичча товарный вагоннай биян байссия Хасавюртлив. Цащалла ласун къашайсса задру чIярусса дия. Къама бичайсса тIаннул хъунисса сурду, мукунна чIярусса затру цаймигу, даххан ласултгу бакъа, бикъав багьлун дуллуну кьаритлай бия. Му куццуй, хIатта рахIатну, хъунма аьлагъужагу къавхьуну, чIаящи бизарчангу, цаягу акъая мунияту ххаришиву дуллалисса. Хъами аьтIий, зума тIий бия. Арамтурал иттав макь дия.
Хъунисса захIматру хьусса щархъивгу дуссар. Масала, Аьхъарав уполномочиннайталну гьан бувссия яла ихтиярду чIярусса, Аьхъаратусса прокурор Ттаттаев Оьмаригу, НКВД-лул начальник КьатIаев КьатIагу. Ми гьалмахтал Аьхъарав бувкIукун, цаппара къужрал гайннахь увкуссар: «Жул хъаннин хавар хьуннин хьхьичIа букьияра, акъахьурча, жуща зу ххассал бан къахьунссар»,-куну. Гайннал муний хъяхъаву дурну дия. Цаппара хIаллава бурувгукун, ххал хьуну дия хьуллащал, чIатIращал, чIиникIирттащал цала ялун нанисса хъаннил кьюкьа. Анаварну дучрай буртти бивкIун, прокуроргу, НКВД-лул начальникгу ливхъукун, оьрчIалгу ламуйн бияннин хъирив щютIа тIий, тIайла бувккун бия.
Хъирив кьини, цува Мусаев лавгун, гуж-балагьрай Аьхъар бизан рязи хьуссар. Амма бизан рязи къавхьусса ряхва къатта кIиккува ливчIссар. Цапараннал чичлай бур, НКВД-лул зузалт бувкIун, гужрай буккан бувссияв тIий. Му къатIайлассар. Вана на, кIа чIумалсса милицанал начальник, сагъсса бара кIай иширттал, хъа бан марцIну буслай ура: цува ца инсан, оьвкуну милицанайн, нигьачIакIул увсса, ягу, къаизлай уну тIий, судрахьхьун уллусса къавхьуссар. Мяйжанссар, хъинну рязину нанисса чансса бия. Коммунистурал къаччимагу «чча» тIитIи айсса гьунар мазравугу, иширттавугу бия!
Утти махъ тIурча, гужрай бизан бувсса чачаннаннияр, хушрай бизан бувсса лакран танмихI хъунмасса хьунни. Чачан зана бивтсса чIумал, Дагъусттаннал кьамур аьрщарай миннан кIантту буллуну, Совет хIукуматрал гуж бусса чIумал цила багьайсса кумагругу бувну, лак Дагъусттаннал аьрщарай буну тIий бизан къабувну, чачаннангу Хасаврал лагма яла ххуймур кIантту буллуну, паракьат бувну бивкIссар. Амма, гай кIанттурдугу лавсун, ялагу цала миналийн кIура баллалиссару тIий, лакрал ялув ливккунни, хIукуматрал хIурашивугу цIакьлийн дургьуну. ЦIуссалакрал агьлу ливчIунни жула цинявннал кьакьарттуй бавцIуну, кьюртI учин къашайсса бурухIуну. Дулуннав цахьхьун цIуллушивугу, ссавургу!

1

Читайте также: