Жижара

ДакIнихтунусса кьур­чIи­шивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Дагъусттаннал Медициналул университетрал ректор Маммаев Сулайман Нураттиннул арснахь, уссу Зайнуттиннухь, ссурвал Индирахь, Аьйшахь, Шамсиятлухь, Зумрутлухь, вайннал ххирасса нину, къатлул нурданул ттарцI,
Басират
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав, алжан булуннав.
Касаевхъал кулпат


Рамазаннул арс Кьубатаев Адам

Цаппара хIаллай къашавайгу ивкIун, жапасса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, оьрмулул 71 шинаву жуятува батIул хьунни ххуй-хъиншиврул бутIа ххишалану буллусса чув-адамина, дакI-аьмал уздансса инсан, аякьа ххисса оьрчIал ппу, дакI тIайласса дус ва гъанчу Рамазаннул арс Кьубатаев Адам.
Адам увну ур 1949-кусса шинал Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал шяраву, Рамазаннул ва Загьидатлул кулпатраву. Дянивмур даражалул школагу бувккуну, армиягу лавхъун махъ ванал бивтссар хъунмасса ва бусравсса захIматрал ххуллу.

Ленинградуллал Культуралул университет къуртал бувну мукьах Адам зий ивкIссар ДР-лул Культуралул министерствалул личIи-личIисса къуллу­гъирттай.
2006-ку шиная айивхьуну, цалла махъра-махъсса кьинилийн ияннин къуллугъ буллай уссия Дагъусттаннал па­ччахIлугърал цачIун був музейраву.
Ци даврий зий ивкIун ухьурчагу, Адам мудангу ивкIссар цайнна дагьаймур узданну ва за кIулну бартдигьлагьисса пишакар, жулла национал культуралул ва аьдатирттал мархри куртIну кIулсса специалист.

Ванал хIалал дурссар «Да­гъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса бусравсса цIагу.
Адам аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру кулпат Забидатлухь, душру Оксанахь ва Асиятлухь, ­уссихь ва ссурваврахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьаттай нур дизаннав.
ЧIяйннал жямат, даврил уртакьтал, дустал


ДакIнихтунусса жижара буллай буру ДГМУ-лул ректор, Госпитальный терапиялул кафедралул каялувчи Нураттиннул арс Ма­ммаев Сулайманнухь, ванал ххирасса нину
Басират
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
Госпитальный терапиялул кафедралул коллектив


Аьзизсса нину бивкIулул шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру жула даврил уртакь ПатIимат Рамазановахь. Ни­ттил
Загьидатлул
аьпа баннав, цин итабавкьуну лякъиннав Заннаясса алжаннул бутIа.

«Илчилул» редакция


«Илчи» кказитрал щалвагу коллективрал цIанияту дакIнихтунусса жижара буллай буру Нураттиннул арс Маммаев Сулайманнухь, ванал аьзиз­сса нину
Басират
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI паракьатний дишиннав.
«Илчилул» редакция


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру «Илчи» кказитрал журналист Рамазанова ПатIимат ХIажирамазаннул душнихь ванил аьзизсса нину
Загьидат
аьпалул шаврийн бувну. ОьрчIай, оьрчIал оьрчIай барачат бишиннав, оьрмурду лахъи баннав! Имандалий лавгун лякъиннав!

Хъаннил «Дараччи»
клубрал цIания


Къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру,
Хинчалов Аьла
аьпалухьхьун лагаврийн бувну, жула даврил уртакь Хинчалова ПатIимахь , ванал кулпатрахь, оьрчIахь, душваврахь.
Гьав нурданул дуцIиннав, рухI алжаннул ххари даннав.

ГьунчIукьатIрал школалучIасса «Дараччи» клубрал ккуран


Дагъусттаннал лайкь хьусса учительница
Шабанова Жамисат
жуятува личIи шаврийн бувну, дакIнихтунусса жижара буллай буру жула даврил уртакь, ванил душ Заремахь, Ларисахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.
ХхюцIаллахъул шиннардий дарс дирхьусса учитель жуятува лагаву кьурчIи бивзунни. Ва бия жул цинявнналагу учительница, жу дакIниймур бусайсса, мазраймур ласайсса даврил уртакь.
Жамисатлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал школалучIасса «Дараччи» клубрал ккуран,
школалул зузалт.


Рамазаннул арс Кьубатаев Адам
жуятува батIул шаврийн бувну, Дагъусттан Республикалул Культуралул министерствалул ва муниципал сакиншиннардал культуралул зузалтрал чулухату дакIнихтунусса жижара буллай буру цинявппагу гъан-маччаминнахь. Адамлул бунагьирттал аьпа баннав, алжаннун нясив аннав.

А.Тахо-Годил цIанийсса ДР-лул Национал музейрал зузалт

Читайте также: