Шяраваллил кьини – шяраваллинсса мюнпатранну

Вай ларгсса бигьалагай кьинирду Шахьуйннал шяраваллил жагьилтурал гьан дунни щарнинсса ххишала бакъа хъунмасса мюнпатранну: цIакь хьусса аьдатрайн бувну, август зурул кIилчинсса алхIаткьини кIицI лагайсса Шяраваллил кьини вайннал хъунмурчIин хас дурунни зузаврин.


Бадрижамал Аьлиева
Вай давуртту хьунни «Шахьуйми» тIисса шяраваллил жагьилтурал ккурандалул сипталийну. Шагьрурдая шайма увкIун, оьрмулул хъунимигу, жагьи-жугьултгу лагма лавгун, дунни субботник: волейболданий бу­ккай майдандалул лагмасса тталлу цIуну бивщуну, бетон бувтIуну, цIакь бунни. ЧIава жагьилтурал майдан урттурацIа марцI бунни, мунил лагмава къун бивчуну, дазурду чIалачIи дунни, цIусса къери дургьунни. Спортрал майданнив яргсса лампардугу дирхьунни, майдангу, мунил лагмасса аргу чанна лахъан дурну. Шяравусса цIинцI дартIун, марцIшиву дурунни.

Шяраваллил кьинилун хасну шахьуйричу Мурад МахIамма­довлул, августрал 8-нний ПпабакIу-Зунттуйн лавхъун, 4 азарда метра лахъшиврул дусса зунттуйсса чарий шяраваллил цIа цIурцIунни.

Шяраваллил жагьилтурал ва мюрщи оьрчIал дянив хьунни спортрал бяст-ччаллугу. Миннуй ххув хьуминнан дуллунни «Шахьуйми» фондрал чулухасса грамотартту ва бахшишру.
Вай давурттансса ва спортрал бяст-ччаллинсса харжлугъ бивхьунни «Шахьуйми» фондрал жагьилтурал ва миннацIун кабакьлакьиминнал.

Читайте также: