Ххуллурдал усттар

КьурбанмахIаммад Малакаев

Август зурул 15-нний Гьун­чIукьатIрал шяравату­сса Абубакардул арс Малакаев КьурбанмахIаммадлун бартларгунни оьрмулул 80 шин.


1959-ку шинал цала шяраву ванал къуртал бувну бур дянивмур даражалул школа, яла – МахIачкъалалив Автоххуллурдал техникум. Шанна шинай армиялий аьралий бурж лавхъуну махъ къуртал бувну бур Ташкантлив Политех институт. Хьуну ур ххуллурдал инженер ва зий ивкIун ур прорабну Узбакисттаннай. 1971-ку шинал зана хьуну ур Дагъусттаннайн. Зий ивкIун ур мастерну, Махачкала-Талги ххуллу буллай. 1972-ку шиная 2002-ку шинайн ияннин зий ивкIун ур Дагъусттанавтоххуллурдал проектру дай бюрорай, Ххуллурдал ва ламурдал проектру дай институтраву хъунама инженерну ва техникалул отделданул хъунаману. Дарсру дихьлай ивкIун ур техникумраву.

Ванал ппу Абубакар 1943-ку шинал лавгун ур дяъвилийн, Краснодардал крайрай фашистуращал талай жан дуллуну дур. КьурбанмахIаммадлул ниттил Мисил цилалу хъуни бувссар оьрчIру. Миси дяъвилул шиннардийсса захIматрахлу лайкь хьуссар «За доблестный труд» тIисса медальданун..
КьурбанмахIаммадлул цала кулпат СултIанатлущал хъуни бувссар шанма оьрчI. Арсналгу, душвавралгу бувккуссар институтру. КьурбанмахIаммадлул хъунмур душ Миясат зий буссия Ветерантурал госпитальданий ва лайкь хьуссия «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан» тIисса хIурматрал цIанин. Гьашину январь зуруй оьрмулул 46 шинаву ахиратлул хьунни, захIматсса цIуцIаврища ххассал бан къавхьуну.

КьурбанмахIаммад лайкь хьуну ур «ЗахIматрал ветеран» ва «Аьрасатнал хIурмат лахъсса ххуллул усттар» тIисса лишаннангу.
ДакIнихтуну юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру КьурбанмахIаммадлун чIярусса цIуллусса ва буллугъсса шинну. ЧIа тIий буру вингу, вил ичIуваминнангу цIуллушиву, оьрмулуву талихI ва тирхханну. Вила оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай оьрмулул уччиннин итаннав!
ГьунчIукьатIрал ккуран

Читайте также: