Туристътуран ххира хьусса Сулакьрал къуманийнсса бухмур ххуллу лакьинтIиссар

Августрал 25-нний «Дагестан» РИА-лий республикалул СМИ-рдал журналистътуращал хьунаавкьунни ДР-лул туризмалул ва художествалул касмурдал министр Расул Ибрагьимов, Дагъусттаннайсса «РусГидро» ПАО-лул хъунама Тимур ХIамзатов, Аьрасатнал Дагъусттаннайсса МЧС-рал хъунаманал хъиривчу Муслим Муслимов, ДР-лул транспортрал ва ххуллурдал хозяйствалул министрнал хъиривчу МахIаммад ТIагьиров.


Залму АьбдурахIманова
Хьунабакьаврил мурадгу бия Сулакьрал къуманийнсса ххуллу баврия ва аьмну жулла республикалий туризмалуцIун бавхIусса масъаларттая бусаву.
Гьашину гъидайдихьулий ва туристътуран ххира хьусса тIабиаьтрал караматсса кIанайн – Сулакьрал къуманийн — на навагу лавгсса чIумал, бакIраву хIасул хьуна: «Вайксса хъамал ва туристътал лага-бучIайсса кIанай асфальтгу бувтIсса ххуйсса ххуллу цан къабайривав?», — тIисса суал. Ва суалданухьхьунсса балжийсса жавабгу пресс-конференциялий цалчин махъ буллусса Тимур ХIамзатовлул дуллунни.

— Сулакьрал къуманийсса ва Духмур ЗубутIлиял шяравун­сса ххуллу «Дагэнерголул» буллай сукку хьуну бивкIссар 1989 шинал га шяравату бизан рязи къавхьусса цаппара кулпатирттал тавакъюрайну. 1991 шинал ххуллу бувну, тапшур бувссар Казбековуллал райондалийн. Вай махъсса шиннардий га ххуллийх чIявусса куклу машинарттугу, пассажиртал ххилаххисса маршруткардугу гьарза хьуну бур. Федерал закондалийн бувну, Миатлиял ГЭС бусса кIанайх гайксса халкь ххилаххаву къатIайлассар. ГЭС- му хъинну мюхчанну ябуллалисса ва ялув бавцIусса объектри. Ца къахьунмур хьурча станциялул территориялий, хьхьичIва-хьхьичI Сулакьрал къуманийнсса ххуллу лакьинтIиссар ва туризмалул аралуву зузиминнан хъуннасса тIааьндакъашиву хьунтIиссар. Духмур ЗубутIлиял шяраваллил статус бакъахьувкун, гикку га ххуллугу къабуллалиссар. Мунияту жу маслихIат буллай буру, станциялийхчIинсса ххуллу лавкьуну, цамур кIанайх ххуйсса ххуллу буллай байбишин»,- увкунни ванал.

Тимур ХIамзатовлул бусаврийну, ца ларгмур шинал апрельдания сентябрьданул ахирданийннин Сулакьрал къуманийн бувкIун бур 80 азараксса пассажиртал бувцуну бувкIсса 19 азарва машина. Вай мяйжаннугусса цифрардур, цанчирча станциялийн буххан хьхьичI гьарца машина, гьарца инсаннал цIа-бакI чирчуну, сияхIрайн ласай­сса низам цIакьсса дунутIий. Цуя-ца инсан къаитаакьайссар ГЭС-рал территориялийх сияхIрайн къалавсун. Гьашину пандемия сававну ххуллу махъ тIивтIунугу, вай ца- кIива зурул мутталийгума дукIумур сияхIрачIан биявайсса хьуну бур.

ХIисав бувну, ГЭС-райхчIин гьантлун 300-сса машина лагайхьувкун, гикку «пробкарду» хъанай, туристътурал цIа-бакI чичиннин чIун лахъи лаглай, чIярусса тIааьндакъашивуртту хъанай ду­сса дур. Мунияту ялттучIин дайшишрурдугу дакъасса ххуйсса ххуллу буллай байбишин багьлай бусса бур.
Ва иширал хIакъираву ДР-лул туризмалул министр Расул Ибрагьимовлул кIицI бунни, Сулакьрал къуманивалу туристътуран ца яла нахIу лавчIсса ва машгьур хьусса кIану бухьувкун, шикку дагьайкунсса шартIругу, инфраструктурагу дузал дан дур тIисса тавакъюращал цив чIал къавхьуну буккантIишиву Да­гъусттаннал БакIчинайнгу, ДР-лул ХIукуматрайнгу.

Казбековуллал райондалий августрал 23-нний катер кIура бавну шама инсан оьвкьусса бала-апатIрал хIакъираву МЧС-рал вакил Муслим Муслимовлул бувсунни, ва иш интернетравух ппив хьусса хавардайн бувну, Сулакьрал къуманиву къавхьушиву. 14 шинавусса душ ва ванил нину-ппу бювкьуну бур Миатлиял щиназанний катерданул залуннал биччибакъулшиву сававну. Ванахь цукунчIавсса ихтияр къадиркIун дур халкь щябивтун, щинавух катер занази дуван. Ваний къадиркIун дур инсаннал оьрму ххассал бан цIа кусса цичIав, халкьуннайн лаххайсса жилетирдая тIайла хьуну цаймигу аьркинсса затру. ЦIана катерданул заллуннал хIакъиравусса дело сукку дурну дусса дур.

Читайте также: