КIулшивуртту ласлан тачIавгу къачIалссар

Ларгсса шинал ДР-лул ЗахIматрал ва социал лябуккулул министерствалул «Демография» тIисса нацпроектрал лагрулий цала бакIрайн лавсъссия, пенсиялийн буккан хъунма хIал къаливчIсса инсантал дуккин бувну, миннан цIусса пишарду ла­хьхьин бан. Гьашинугу «Хъунмур ник» тIисса федерал проектрал лагрулий 50 шин хьусса 180 инсаннан пишарду лахьхьин баврицIун кабакьинтIий бур. Ва проект министерствалун дацIантIий дур 15 миллиондалун.


З. АьбдурахIманова
Ва бакъассагу, «Демография» тIимур проектрал лагрулийгу гьашину 4 миллион харж бантIиссар декретрайсса, оьрчIан 3 шин хьуннин шаппа щябивкIсса 68 хъамитайпа дуккин бангу.
ЦIана проектру ххал диргьуну, ми щурущи дан хIадур хъанай, дарсирдал графикру, дарс дишаврил методикардаха зий бусса бур. АрхIала нани дурну бусса бур дуккаву къуртал хьувкун, ми давурттал щаллу бансса кIанттурдайсса каялувчитуращалсса икьраллугу.
Шагьрурдайсса ва районнайсса агьали давурттал щаллу бай центрдайгу унгу-унгуну ва масъалалуха зий байбивхьуну бур. ХIакьинусса кьини вай центрдал дуклан тIайла увккун ур пенсиялийн буккан чIун гъан хьусса 140 инсан ва 3 шин къархьусса оьрчIру бусса 33 хъамитайпа. Циняв цачIанма кумаграл хъирив бувкIсса агьали ду­ккин бувну къуртал хьунтIиссар ноябрь зуруйнин. ДР-лул ХIукуматращал цачIу дурсса икьралданийну, дуккин був­сса оьрмулул бугьараминнавасса 85% халкьуннал ва мюрщисса оьрчIру бусса хъаннил 70 % давурттал дузал бантIиссар.

Читайте также: