«Ттула чIумал ттула Лакку билаятрай»

Ниттил нину Рабият, ниттилссу Сиядат, нину Аьйшат,
Сайпуллагь. 1960 ш.

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру

МаматIилавл арс Сайпуллагь Аьвдуразакьов

Увну ур август зурул 10-нний 1950-ку шинал Ккурклив. Буттал шяраву дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, лавгун ур армиялийн. Къуллугъ буллай ивкIун ур Германнаву. ХIалал дурну дур «За военную доблесть» тIисса медаль.
Институтрал технологиялул факультет бувккуну мукьах тIайла увккун ивкIун ур Хасавюртуллал консервардал комбинатрайн. Зий ивкIун ур мастерну, цехрал начальникнал хъаривчуну, отделданул начальникну. 1978-1982 шиннардий зий ивкIун ур МахIачкъалаллал консервардал комбинатрал цехрал начальникну, яла – инженер-технологну. 1982-2002 шиннардий – МахIачкъалаллал ччатIул комбинатрал хъунама механикну, хъунама инженерну.
Ванан дуллуну дур Да­гъусттан Республикалул Па­ччахI­лугърал Советрал чулухасса ХIурматрал грамота.
2002-ку шиная 2018-ку шинайн ияннин Сайпуллагь ивкIссар ООО «МахIачкъала-хлебопродукт №1» тIисса предприятиялул генеральный директорну. ХIакьинусса кьини зий ур МКХП-лул генеральный директорнал хъиривчуну.


Ниттил ппу Загьиди маччачу МахIаммад-Мирзащал

1.Цукунсса хьуна оьрчI­ний вийнма яла гуж­­сса асар биян бувсса зат, иш?

Ттула ниттил буттал 13 шинавусса ттуйнна машина бачин буллансса вихшала дишаву.

2.Цими никирайн дияннинсса кIулли вин вила ппухълуннал нясав? Буси яла архманал цIа.

КIулли мукьра никирайн дияннинсса. Мунил бакIрайгу ур МаматIилав.

 

Гъумук дучри ххяххан бувну, 1-мур кIану бувгьусса мутта. 1964 ш.

3. Инсаннал хасиятраву винна яла кккарккун къаччимур лишан?

Лажин ляхълахъаву.

4. Вила оьрмулуву яла алши бакъамур шин?

1980 шин: му шинал на дакIний-мазрай бакъасса суд-дивандалухун агьунав.

5. Яла алши бумур шин?

1978 шин. Ттула оьрмулул дуснащал нава ташулул хьу­сса шин.

6. ВичIара циксса арцу хьувкун, дигьаларгун дикIанссия вил дакI?

Диял шай ттучIара дуссаксса.

7. Инсаннал тахсирдавасса цумур тахсир хьунссия вища багъишла битан?

Анавар увккун хьусса тахсир.

8. Бувагу къабитан?

Хаиншиву, аххаву.

9.Ссан диял къашай вил чIун?

Ттула ичIуваминнан харж дансса чIун диял къашай.

10. Бартлавгун ччи­сса вила шанма мурад?

Ттула агьлу-авладгу, дусталгу цIуллуну битаву, дунияллий дакьаву дурурччуну личIаву.

11. Вила оьрмулуву хъинну ххирасса, кIантту бувгьусса шама инсаннал цIа (нину-ппу къахIисавну).

Ниттил бутта Загьиди, ни­ттил нину Рабият, дус Сулайман Жамалов.

12. Винма ххуй бизайсса хъамитайпалул сурат?

Шоколадница (Жан-Этьен Лиотар).

13. Вина кьамулсса чув-адаминал сурат?

Эрнест Миллер Хемингуэй – ттула буттал ппу Аьвдуразакьлуха лавхьхьусса уну тIий.

14. Агарда бюхъай­сса бивкIссания инава ци кIанттай, ци чIумал увну ва ци билаятрай яхъанай ччива вин?

Ттула чIумал ттула Лакку билаятрай.

15. Ссаяту бикIай вил яла хъунмур пахру?

Дустураясса.

Майрал 9-нний Ккурклив. 2018 ш.

16. Цукунсса дур вил виятурасса къарязишиву?

Хъинну хъуннасса.

17. Яла къаххирамур дукра?

АьнакIул накь.

18. Яла ххирамур дук­ра?

Чавахърал накь (уха).

19. Ссаятусса бикIай яла хъунмамур хIучI?

Кулпатрал цIуллушивруцIун бавхIусса.

20. Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин багъишла ритан къахъанахъисса къел?

Къархьуссар.

21. Лавгсса заманардавасса цIанихсса инсантуравасса цуманащал хьунаакьин ччива вин?

Константин Рокоссовскийщал.

22. Цукунсса бур, вил пикрилий, лакрал миллатрал яла хъунмур буруккин?

Ниттил маз.

23. Ци дахчилай дур хIакьину Дагъусттаннахун, цил аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатирттан лав­хьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул?

Ца маз бакъашиву.

Дус Сулайманнущал
Американаву

Читайте также: