Чил оьрмурду ххассал баншиврул, оьттуй мяш машару

Республикалул оьтту ласай станциялул пишакартал тавакъюрай бур республикалул агьалинахь цIуллу-сагъшиврун цичIав нигьачIисса дакъахьурча, оьтту булун нанияра тIий. Гьашинусса пандемиягу сававну, станциялийн оьтту булун бучIайсса донортурал сияхI чIири лирчIун дусса дур. Апрельдания шинмай станциялул зузалт къалагайсса бур цайми шагьрурдайн ва районнайн оьтту ласун лагайсса аьрххирдай.

МахIачкъалаллал агьалигу маршруткардай ва автобусирттай занан къадагъа диркIун тIий, бувагу къабукIлан бивкIун бур.
ЦIана оьтту биял къахъанай, станция хъинну мюхтажну бур оьттул луртандалух. Агарда оьтту булун бучIарча, зун станциялий дулунтIиссар 2 кьини хIакьгу бурувччусса, даврийн къагьан ихтияр дуллалисса справкагу, шоколадрахунсса чяй ва 510 къурушгу. Ва бакъасса Республикалул станциялул реестрданийн лавсъсса оьтту буллай хъунмасса стаж бусса донортурахь ихтияр дуссар коронавирусрайнсса ва антитела бурив — бакъарив ххал бансса анализру укра дулун.

З. АьбдурахIманова

Читайте также: