Дузрайн буккан бувсса хиял

Шихали Шихалиев

Медициналуву анестезиолог-реаниматологнал пиша ккаллину бур ца яла хьхьичIунмурну. Цуппа ца операция хIакин анестезиолог хIала акъа къалагай. ЧIявучин къашайшалтран анестезиологналмур захIмат хIисав къавхьунугума личIай. 40-нния лирчусса шинну хьунни лавайсса категориялул хIакин- анестезиолог-реаниматологну Буйнакскаллал противотуберкулезный диспансерданий зий Хъусращиял шяравасса Шихалиев Шихали АьбдулхIамидлул арснал. Вайксса шиннардил мутталий хIакиннал каруннивух бувккун бур цикссагу азарахъул къашайшалт, ла­хьхьин бувну бур даврил опыт жагьилсса хIакинтуран.


Имара Саидова
ОьрчIнийва бивкIун бур Шихалин цанмагу хIакин хьунсса хиял. Мединститутравун дуклан уххан увкIун ур МахIачкъалалийн. Дуккаврих гъира-шавкь дусса жагьил цалла кIулшивурттайну дуклангу ув­ххун, хьхьичIунсса хIасиллащал къурталгу бувну бур институт. Махъва-махъсса курсирай кьянкьану язи бувгьуну бур хIакин-анестезиологнал пиша.
Институт къуртал байхту, жагьилсса хIакин интернатура буккин гьан увну ур Свердловскаллал областьрайсса Артемовск шагьрулийсса азарханалийн. Му къуртал бувния шинай ва хIакьинусса кьининин зий ур Буйнакскаллал противотуберклезный диспансерданий хIакин-реаниматолог-анестезиологну.

Ниттищал

Медициналуву яла захIмат­мур пиша язи бугьан ци савав хьуна,- куну цIувххукун, Шихали буслай ур:
— Жагьилсса чIумал медициналухсса гьавасрал ттунмавагу хIисав бакъанма бувчIуну бия на анестезиологнал пиша. ТIайлассар, хIакиннал пиша ттулвагу дакIнил лавсъсса пиша бур. Ттуярвагу ттула нитти-буттан ччан бикIайва ттуяту хIакин хьуну. Тай шиннардий цIана кунма чIявусса клиникар­тту къабикIайва. Нину-буттагу цIуллу-сагъшиврул чулуха хьхьарасса бикIайва. Хаснува ниттин Нарисатлун ччан бикIайва ужагърайгу хIакин уну. На мудан хияллай икIайссияв хIакин хьуну ттула нину-ппу бикIу, къашавайми бикIу хъин булланна тIий. ХIакьинусса кьинигу барчаллагьрай ура нитти-буттайн пиша язи бугьангу, оьр­мулул ххуллийн тIайла ацIан ангу бувсса захIматрахлу. Буниялагу анестезиолог-реаниматологнал пиша хъинну захIматсса, нигьа­чIисса тагьарданивун агьсса къашайшалан анаварсса мутталий тIайласса хIукму бан кIулсса, хъуннасса жаваблувшиву дусса бур. Агана, анестезия тIайлану дурну духьурчан, хирургнаща бюхълай бур лахъисса чIумуй буллалисса захIматсса операция бувну къашайшала хъин уван. Цуксса захIматсса бунугу анестезиологнал пиша на тачIав пашман къавхьуссара му язи бугьаврия, — тIий буслай ур Шихали.

Мяйжаннугу, анестезиолог- хIакиннан терапиялия, неврологиялия, эндокринологиялия тIайла хьуну цинярда дисциплинарду кIулну дикIан багьлайсса пиша бур. Бусса оьрму медициналун хас бувсса хIакин — Шихали АьбдулхIамидович хIакьинусса кьини цува зузисса азарханалий цала пиша куртIну кIулсса профессионал хьуну ур. ХIакиннал даврин яла лаваймур кьимат бур рязийсса къашайшалтрал чулухасса барчаллагьру. Цикссагу бур ва азарханалийн ванал цIа дургьуну букIлакIисса къашайшалт.

Билаятрай коронавирусрал пандемия баян байхту, тай цалчинсса гьантрая айивхьуну Буйнакскаллал противотуберкулезный диспансерданий сакин був­сса яла нигьачIаву думур зоналий мукьвахъул зуруй зий уссия Шихали. Ва зузисса реанимациялий бивкIссар яла захIматну къашавайми инсантал.

-Зува хIисав бара, къатта-къуш, оьрчIру, кулпатгу кьабивтун шанма-мукьва зуруй ларххун скафандр куннасса костюмругу зий буссия ва зийнма бур хIакьинусса кьинигу ши­ккусса хIакинтал. Жул азарханалул хIакинтуран ххишаласса хъар лахъан багьлай бия, жучIан захIматсса къашайшалт бувцун букIлай бия зунттал районнал щархъава. Инсантал бия цалла цIуллу-сагъшиву дуруччаву мурадрай дачIи ссятрайрагу маскарду лаххан къаччай. Хъунма­сса иш бакъар цIуллу-сагъшиву мюхчан даврил цIаний гигиена дурурччуну , хIакинтурал увкумур бувну бацIарчан. Цанчирчан, инсантурал дурсса биччибакъашивурттах ахирданийгу жаваб хIакинтуран дуллан багьлай буну тIий. Миннатри, уттигу зулва зува бурувччуну, ялув бавцIуну бикIияра,- тIий ур Шихали АьбдулхIамидович.

Вай гьантрай, август зурул 25-нний Шихали Аьбдул­хIамидовичлул кIицI лаглай ур оьрмулул юбилей.
ЧIа учинну хIакиннан цIакь­сса цIуллушиву ва давриву хъунисса тIайлабацIуртту.

Читайте также: