Дитияра аьрщи дигьалаган

Ккурккуллал колхозрайн сакин хьуния шихуннайра оьруснал хъунасса багъманчи Мичуриннул цIа дирзун дур. Цукун къадулуви, цивппа багъру бакъасса, микку, тикку, ххуллурдай, лухччиний, хIатта кьунттал дянив, кIутIу тIисса мурхьру ба­къасса кIану къабивкIун бур. Яргсса рангру дусса тIутIив рира-рити цирда. ТIутIал дурцIусса, урттун тартсса аьрщи, ссихIирчи кунна, буюр къуллугъ тIий, халкьуннаха зун хIадурну диркIссар. Аллагьнал ляличIину Ккурккуллан дуллусса ххуйшивуртту чIярусса диркIун дур. Дахьва баргъ зунттуха бувккун, бургъил тIинтту урттуйхсса хьхьемащал тIуркIу тIий, пперха тIисса рангирдал сурат ккарккукун, мяйжаннугу, учин бучIир «Алжаннул ккурккай Ккурккул» куну.

ЦIанасса тIабиаьт тIурча диялну даххана хьуну дур. ТIабиаьтралгу дикIайхьунссар чIумун лархьхьусса хасият: салкьи хъанахъисса щинал, чарттал, аьрщарал, ххяххиялул, мурчал ва м.ц. Инсаннал хIала уххавугу, оьккину ва ххуйну, хъинну асар шайссар тIабиаьтран. Инсаннан къабучIиссар гьич цукунчIав тIабиаьтрайн къаршину уклан. ЧIирисса биччибакъашиврул хъунмасса зарал кIункIу байссар.

На оьрчIшиврува личлачисса чIумал, ттул дусъсса душничIан дуркIуна открытка: ганий ия дякъил-ттатта марххалттанул виргъан рутлай аьрщарал ялун, аьрщарахь дигьалагу тIий. На ттаттахь цIувххуссия, аьрщарангу дигьалаган аьркинссарив куну. Ттаттал ттухь тамансса зару бувсуна. На махIаттал хьу­ссияв, жунна къачIалай аьрщарал дуллалисса занакьулушиндарай. Аьрщаралгу дикIайсса дур цила чIунну: дигьалагайсса, урттул мархри тирх чин байсса, цивура дурччумунил тагьар кьамул дайсса, къадайсса, мяъданну хIасул байсса, щинну цачIун дайсса… Аллагьнал инсантуран буллусса буллугъирттал мукьва бутIул шанма бутIа ххишалагу аьрщарая бур.
На чIивисса чIумал, инттухунмай марххала баслай байбишайхту, ттюнгъасса дараччул ухру тикI учайва. Марххалтту дахьва бавссуну, аьрщи кIачIа хьусса, къархьу­сса чIумал, къурув бувкний, ххал шайва микку-тикку хъяхъа увкусса мюрщи щаращив. Гай ттун мюрщи оьрчIаха лащайва. Лукь-лукь тIий, гай кувннийн кув оьвтIутIисса кунма чIалан бикIайва, вана на шикку тIий. Лях-карах мюрщисса нехругу дуккайва, цалва цанма ххуллугу ласлай, щинал мазрай гъалгъа тIий, жюр-жюрданул макьандалий балай тIий. Га макьан, лелуххантрал макьаннахагу лащайва, тIааьншиврул чулуха бюхъан­ссия лелуххантращал данди ду­ккан. Ттул дакIгу дурккун дачайва му макьулул хъирив, чуннив къакIулну. Ялагу ссахрив луглан дикIайва, щийнссарив къакIулну оьвтIун дикIайва.

Интнил бияла дунияллий буна, мюрщи нехру ликкайва, щинчIав зарал къахьунну дакъа шайва, хъуними хьхьирил чулухуннай бивхьуну дачайва щаращив, цIуницIа гуж бавтIун, зун бикIайва, дараччив щинчIав къаччан къабикIанну духлагайва, бяст-ччал къабувнува цайми уртту-тIутIахьхьун бияла буллуну. Лелуххантрал журарду чIяву шайва. Ккалазулува ччиккул чIурду баяйва. РухI дакъасса чартту, кьунтту, мурулливгума цIу бувксса кунма чIалан бикIайва. Аьрщарайн на учивияв буттал бава увкуну.
КкурчIнил чIирах щябивкI­сса, чIирттугу бусса къужрал ихтилат лахъ шайва, аьсаврдах аьрщарай накьичру дихьлан бикIайва. ТIабиаьтрал аргъ-асар инсантуравугу чантI учайва. Низамрай гъаттара канаки бувайва. Ца лухччи дуркукун, га дигьалаган риртун, тамунийн гъаттара гьан байва. Бярчру канаки бай­сса лухччи личIисса дикIайва. Заллухъруннал ахъавун, хъуруннайн гъаттара нажагьгу къалахъайва. Лавхъун ккаккарчан, га залуннан цанма баяннин, ли­хъан байва. ЦIанакул тIурча да­къар ссалкIуйрагу низам. Гъаттара бур шяравух итабавкьуну, кIичIиртту чапал буллай, къабияйнийн биллай, кIичIирттаву хьунадаркьумур хIунку дуллай. Ца-кIира шинал хьхьичI Исяев Аьвдуллул Ахъушату учIан увсса хIухчу щарнил инсантурал лихъан унни, 200 къуруш зуруй ганан дуллан хъун дизлай. Гъаттара ччи-ччинийх занай, чIиртту лекьан буллай, халкьуннал багъирдавун бухлай, уртту дикIанссияхха, дургьусса цичIав къаритлай, жагьилсса мурхьру, хIавирду канай,чапхуншивуртту дуллай, хъунисса зараллу биян буллай бур.
Дитияра аьрщи дигьалаган, зузи дара лухччив низамрай. Мабитару Ккурккул Алжаннул ккурттарая ккуру лаган.

Ханича Аьлиева,
ш.Ккурккул

Читайте также: